Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sjukdomslära, symptom och diagnostik, 30 hp

Engelskt namn: Pathology, Symptoms and Diagnostics

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 3ME096

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biomedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk biovetenskap

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2019-03-15

Innehåll

Kursen behandlar etiologi, patogenes och symtom vid sjukdom i ett integrerat morfologiskt, patofysiologiskt, molekylärt och funktionellt perspektiv. Kursen innehåller också diagnostik av sjukdom genom laboratorieundersökningar inom klinisk patologi, klinisk kemi, klinisk fysiologi, klinisk genetik samt klinisk immunologi. Vidare behandlar kursen sjukdomsbegreppet i ett multidimensionellt perspektiv samt forsknings- och försöksdjursetik. I kursen ingår även regelverk och tillvägagångssätt vid obduktion och medicinsk etik, samt moment inom Praktisk professionell träning.

Kursen är indelad i följande moduler:
  • Teori (15 hp)
  • Case/vetenskaplig skolning (8 hp)
  • Övriga obligatoriska moment (4.7 hp)
  • Praktisk professionell träning (PPT) - Karriär och arbetsliv (2.3hp)

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
* beskriva mekanismer för uppkomst och utveckling av sjukdom och dess manifestationer i form av molekylära, fysiologiska och morfologiska förändringar.
* analysera sjukdomsbegreppet.
* redogöra för hur symtom uppkommer vid olika sjukdomar samt hur dessa manifestationer kan diagnostiseras laboratoriemässigt.
* redogöra för etiska begrepp och analysmodeller inom medicinsk forskning.
* redogöra översiktligt för de regelverk som styr användning av försöksdjur för forskningsändamål.
* redogöra översiktligt för lagar och förordningar tillämpliga inom laboratoriemedicinska specialiteter samt för rättsliga regler vid klinisk obduktion.
 
Färdigheter och förmåga:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
* visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap för att analysera och diagnostisera sjukdomstillstånd.
* visa förmåga att tolka och analysera laboratoriesvar vid diagnostik av olika sjukdomstillstånd.
* visa förmåga att identifiera patologiska förändringar vid olika sorters undersökningar, exempelvis vävnadsprover, EKG mm.
* visa förmåga att analysera diagnostiska situationer utifrån ett socialt, kulturellt- och genusperspektiv
* visa förmåga att planera och genomföra ett projekt inom givna ramar.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
* visa förmåga att göra försöksdjursetiska överväganden i medicinsk forskning.
* identifiera och värdera etiska problem i medicinsk forskning.
* reflektera över pre-klinisk och translationell forskning som viktiga verktyg för förbättrad hälso- och sjukvård.

Behörighetskrav

60 hp biomedicin varav minst 10 hp cellbiologi, 5 hp anatomi och 15 hp fysiologi inkluderande immunologi och histologi; 15 hp biokemi.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i studerandeaktiva former med föreläsningar, laborationer, demonstrationer, studiebesök, obduktioner, seminarier, eget arbete med tillhörande grupp-/caseövningar. Obligatoriska kursmoment är upprop, caseredovisning, laborationer, klinisk histologisk diagnostik, och sjukdomsbegreppsseminarium. Undervisningen ges på svenska eller engelska och kan ske med användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via kursens webbaserade utbildningsplattform.

Examination

Teoridelen examineras i slutet av kursen genom ett skriftligt individuellt prov i form av salstentamen. Övriga obligatoriska undervisningsmoment examineras löpande under kursen. Laborationer examineras individuellt som praktiska prov. Caseredovisningar examineras i grupp med individuell bedömning och för att uppnå godkänt resultat vid dessa krävs ett aktivt deltagande vilket också gäller för klinisk histologisk diagnostik och sjukdomsbegreppsseminarium. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten försöker svara på frågor ställda till sig eller gruppen. Vid caseredovisning ska svaren vara i huvudsak korrekta och relaterade till uppgiften.

Vid skriftlig sluttentamen ges något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Vid övriga examinerande undervisningstillfällen ges något av betygen Godkänd eller Underkänd.

För att erhålla betyget Godkänd vid skriftlig sluttentamen skall poängsumman vara minst 60 % av maxantalet poäng och redovisade fakta i huvudsak vara korrekta och relaterade till uppgiften, samt integrerade i ett resonemang. För betyget Väl Godkänd vid skriftlig tentamen måste poängsumman vara minst 80 % av maxantalet poäng och fakta skall vara korrekta och innehållet tydligt och väl relaterat till uppgiften och inte innehålla irrelevanta fakta. Där det är tillämpbart, ska konkreta fakta även vara integrerade i ett resonemang där en djupare förståelse redovisas. Undantag från betygsgränserna (60 resp. 80 %) kan göras om synnerliga skäl föreligger.

För att få betyget Godkänd på hela kursen måste godkänt resultat erhållits vid skriftlig sluttentamen samt vid alla övriga obligatoriska moment.

För att uppnå betyget Väl Godkänd (VG) på hela kursen måste utöver kraven för godkänt betyg, individuella skriftliga uppgifter vara inlämnade inom angivna tider och arbeten vara redovisade enligt föreskrivna ramar samt att studenten visar förmåga att använda ämnesspecifik terminologi och motiverar sina bidrag. Dessutom måste betyget Väl Godkänd erhållas vid den skriftliga slutexaminationen. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive kursmoment är godkända.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie skriftligt sluttentamenstillfälle har rätt till förnyat prov, s.k. omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Omprov kan examineras muntligt och i grupp med individuell bedömning. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie tillfället och studenterna hänvisas i första hand till nästa ordinarie provtillfälle under efterföljande termin.

Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som ej har blivit godkänd på kursen erbjuds att vid nästa kurstillfälle gå om den, i mån av plats, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov.

Vid ej godkänt resultat på övriga obligatoriska moment har studenten rätt till ett förnyat examinationstillfälle eller att bli hänvisad en ersättningsuppgift. Sådana skall i första hand erbjudas under pågående kurs. När det gäller obligatoriska moment, som inte kan ersättas med en alternativ uppgift eller upprepas för enstaka studenter, kan ett förnyat genomförande behöva förskjutas till kurstillfälle vid efterföljande termin.

Vid eventuell frånvaro från eller underkänt resultat på obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten måste göra om momentet vid ett senare tillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till Programrådet för biomedicinprogrammen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övergångsbestämmelser
I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

Litteratur
Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.