Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sjukdomslära, symtom och diagnostik, 30 hp

Engelskt namn: Pathology, Symptoms and Diagnostics

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3ME074

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk biovetenskap

Beslutad av: Programrådet för läkarutbildningen, 2012-06-11

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-04-21

Innehåll

Kursen behandlar etiologi, patogenes och symtom vid sjukdom i ett integrerat morfologiskt, patofysiologiskt, molekylärt och funktionellt perspektiv. I kursen innehåller också diagnostik av sjukdom genom laboratorieundersökningar inom klinisk patologi, klinisk kemi, klinisk fysiologi, klinisk genetik samt klinisk immunologi.  Vidare behandlar kursen sjukdomsbegreppet i ett multidimensionellt perspektiv samt forsknings- och försöksdjursetik. I kursen ingår även regelverk och tillvägagångssättvid obduktion, tidig klinisk träning, professionell utveckling med medicinsk etik samt seminarium och gruppsamtal om döden/döendet.

Kursen är indelad i följande moment:
Skriftligt och muntligt prov (15 hp)
Case/vetenskaplig skolning (8 hp)
Obligatoriska moment (7 hp)

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
 • Beskriva mekanismer för uppkomst och utveckling av sjukdom och dess manifestationer i form av molekylära, fysiologiska och morfologiska förändringar.
 • Förstå och analysera sjukdomsbegreppet.
 • Redogöra för hur symtom uppkommer vid olika sjukdomar samt hur dessa manifestationer kan diagnostiseras laboratoriemässigt.
 • Analysera diagnostiska situationer utifrån ett socialt, kulturellt- och genusperspektiv
 • Etiska begrepp och analysmodeller inom medicinsk praxis och forskning.
 • Försöksdjursetiska överväganden i medicinsk forskning samt känna till regelverk som styr användning av försöksdjur för forskningsändamål.
 • Översiktligt redogöra för lagar och förordningar tillämpliga inom laboratoriemedicinska specialiteter och kunna rättsliga regler vid klinisk obduktion.
 • Ha kännedom om kompetensen hos och kunna reflektera över de roller som olika professioner har i vården/omsorgen av patienten.
 • Kunna grundläggande etiska och kommunikativa riktlinjer för framgångsrikt teamsamarbete. 
Färdigheter och förmåga:
 • Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap för att analysera och diagnostisera sjukdomstillstånd.
 • Kunna tolka och analysera laboratoriesvar vid diagnostik av olika sjukdomstillstånd.
 • Kunna identifiera patologiska förändringar vid olika sorters undersökningar, exempelvis vävnadsprover, EKG mm.
 • Föra en diskussion utifrån etisk analys av vårdetiska konflikter.
 • Kunna genomföra följande kliniska tekniker: injektion, venprover och lyfttekniker/ förflyttning.
 • Kunna hantera perifer venkateter (PVK). 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
 • Reflektera över egna värderingar och moraliska ställningstaganden i vårdsituationer.
 • Identifiera och värdera etiska problem i medicinsk diagnostisk praxis och forskning.
 • Reflektera över sitt eget förhållningssätt till lidande och död.

Behörighetskrav

Godkänt på Introduktionskurs, Cellens struktur och funktion, samt Organsystemens struktur och funktion eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i studerandeaktiva former med, föreläsningar, laborationer, demonstrationer, studiebesök, obduktioner, seminarier, eget arbete med tillhörande grupp-/caseövningar. Obligatoriska läraktiviteter utöver upprop är den undervisning som markerats som obligatorisk i schema.
 
Vid ej godkänd prestation på obligatoriska moment har studenten rätt till ett förnyat tillfälle eller bli hänvisad en alternativ ersättningsuppgift. Sådana skall i första hand erbjudas under pågående kurs. När det gäller obligatoriska moment, som inte kan ersättas med en alternativ uppgift eller upprepas för enstaka studenter, kan ett förnyat genomförande behöva förskjutas till efterföljande kurs.
 
Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men kan ges på engelska. Vissa inlämningsuppgifter kan förväntas skrivas på engelska. Delar av undervisningen sker med användande av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Momentet professionell utveckling ges endast på svenska.

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt och/eller muntligt prov på teoridelen, som ligger i slutet av kursen och dels genom godkända prestationer på obligatoriska undervisningsmoment som därmed examineras löpande under kursen. Momenten inom Professionell utveckling examineras i samband med aktivt deltagande under gruppträffar, redovisning av litteratur och hemtentamen i Medicinsk etik.
 
Student som ej har godkänt resultat på ordinarie prov erbjuds ett förnyat prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därefter hänvisas till nästa ordinarie provtillfälle.
 
På provet samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive kursmoment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

En studerande som blivit underkänd i en examination har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid ytterligare 5 tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Om inte godkänt resultat har uppnåtts efter två prov på kurs eller en del av kurs har den studerande rätt, att efter skriftlig begäran hos programrådet, få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta. Efter fyra underkända examinationer erbjuds den studerande att gå om kursen. Det ger inte ytterligare provtillfällen utöver de som följer av förstagångsregistreringen men ger en möjlighet att genomföra läraktiviteterna på kursen ytterligare en gång.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Vid praktiska moment, såsom laborationer eller vid träning av basala sjukvårdsfärdigheter, äger ansvarig examinator rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på det aktuella momentet. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske.  Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursupprop
Kursuppropet är obligatoriskt.
 
Befrielse från upprop kan endast ges av kurssamordnare vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kurssamordnaren.

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför den kliniska praktiken erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk studenter kan utsättas för under det verksamhetsintegerade lärandet och som det också går
att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Studietid
Under det verksamhetsintegrerade lärandet kan tjänstgöring förekomma på kvällar, nätter och helger.

Kursen ersätter den tidigare kursen "Sjukdomslära, symtom och diagnostik, 27,7 hp" (3ME055) samt "Professionell utveckling, 2,3 hp" (3ME043)

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen "Sjukdomslära, symtom och diagnostik, 27,7 hp" (3ME055) samt "Professionell utveckling, 2,3 hp" (3ME043).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.