"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sjukdomslära, symtom och diagnostik, 30 hp

Engelskt namn: Pathology, Symptoms and Diagnostics

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 3ME114

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk biovetenskap

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-11-10

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2021-11-02

Innehåll

Kursen behandlar etiologi, patogenes och symtom vid sjukdom i ett integrerat morfologiskt, patofysiologiskt, molekylärt och funktionellt perspektiv. Kursen innehåller också diagnostik av sjukdom genom laboratorieundersökningar inom klinisk patologi, klinisk kemi, klinisk fysiologi, klinisk genetik samt klinisk immunologi.  Vidare behandlar kursen sjukdomsbegreppet i ett multidimensionellt perspektiv samt forsknings- och försöksdjursetik. I kursen ingår även regelverk och tillvägagångssättvid obduktion, tidig klinisk träning, professionell utveckling, medicinsk etik samt seminarium och gruppsamtal om döden/döendet.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten ha:

 • kunskap och förståelse för mekanismer för uppkomst och utveckling av sjukdom och dess manifestationer i form av molekylära, fysiologiska och morfologiska förändringar. (Examensmål 2, 3, 13, 14 och 15)
 • kunskap om, förståelse för och förmåga att analysera sjukdomsbegreppet. (Examensmål 2, 3 och 13)
 • kunskap om och förståelse för hur symtom uppkommer vid olika sjukdomar samt hur dessa manifestationer kan diagnostiseras laboratoriemässigt. (Examensmål 2, 3, 13)
 • kunskap om etiska begrepp och analysmodeller inom medicinsk praxis och forskning. (Examensmål 2, 3, 4, 5 och 19)
 • grundläggande kunskap om hederskultur. (Examensmål 4, 5 och 6)
 • förståelse för försöksdjursetiska överväganden i medicinsk forskning samt kunskap om regelverk som styr användning av försöksdjur för forskningsändamål. (Examensmål 2, 3 och 9)
 • grundläggande kunskap om och förståelse för lagar och förordningar tillämpliga inom laboratoriemedicinska specialiteter och kunna rättsliga regler vid klinisk obduktion. (Examensmål 7 och 9)
 • grundläggande kunskap om kompetensen hos och förståelse för de roller som olika professioner har i vården/omsorgen av patienten. (Examensmål 10 och 17)
 • kunskap om grundläggande etiska och kommunikativa riktlinjer för framgångsrikt teamsamarbete. (Examensmål 4 och 17)
 • kunskap om etiska begrepp, analysmodeller och prioriteringsgrunder inom medicinsk praxis. (Examensmål 4 och 8) 

Färdigheter och förmåga: 
Efter avslutad kurs ska studenten ha:

 • förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap för att analysera och diagnostisera sjukdomstillstånd. (Examensmål 11 och 13)
 • förmåga att tolka och analysera laboratoriesvar vid diagnostik av olika sjukdomstillstånd. (Examensmål 11 och 12)
 • förmåga att identifiera patologiska förändringar vid olika sorters undersökningar. (Examensmål 1 och 11)
 • förmåga att diskutera vårdetiska konflikter utifrån en etisk analys. (Examensmål 10 och 11)
 • förmåga att analysera diagnostiska situationer utifrån ett socialt, kulturellt- och genusperspektiv. (Examensmål 10)
 • förmåga att patient och arbetsmiljömässigt säkert genomföra injektioner, ta venprover, sätta och hantera perifer venkateter (PVK) samt lyfta/förflytta en patient. (Examensmål 13; EPA 1, 6) 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad kurs ska studenten ha:

 • förmåga att reflektera över egna värderingar och moraliska ställningstaganden i vårdsituationer. (Examensmål 21 och 23)
 • förmåga att identifiera och värdera etiska problem i medicinsk diagnostisk praxis och forskning. (Examensmål 21 och 23)
 • förmåga att reflektera över sitt eget förhållningssätt till lidande och död. (Examensmål 21 och 23)
 • förmåga att värdera sin progression mot examensmålen utifrån tidigare upprättad individuell studieplan och föreslå relevanta justeringar för den fortsatta progressionen. (Examensmål 23)
 • förmåga att tillämpa ett professionellt förhållningssätt gentemot studenter och lärare. (Examensmål 21)

Behörighetskrav

Godkänt på Introduktionskurs, Cellens struktur och funktion,30 hp från T2 på Organsystemens struktur och funktion eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i studerandeaktiva former med, föreläsningar, laborationer, demonstrationer, studiebesök, obduktioner, seminarier, eget arbete med tillhörande grupp-/caseövningar. Obligatoriska läraktiviteter utöver upprop är den undervisning som markerats som obligatorisk i schema.

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men vissa kursmoment kan komma att ges på engelska. Vissa inlämningsuppgifter kan förväntas skrivas på engelska. Delar av undervisningen sker med användande av informations- och kommunikationsteknologi.

Examination

Kursen delas in i följande moduler:

 • Teoretiskt kunskapsprov 15 hp
  • Skriftligt prov i slutet av kursen

 • Kursportfölj del A 8 hp
  • Examinerande case-genomgångar.

 • Kursportfölj del B 7hp
  • Godkända prestationer på de examinerande läraktiviteterna obduktioner, klinisk histologisk diagnostik, sjukdomsbegreppsseminariet, samt inom tidig klinisk träning.
  • Professionell utveckling examineras utifrån aktivt deltagande under gruppträffar, redovisning av litteratur och skriftlig inlämningsuppgift i Medicinsk etik.
  • Godkända laborationsuppgifter.
  • Genomfört progresstest och godkänd individuell studieplan inklusive reflektion om progress mot examensmålen.
  • Under kursen sker fortlöpande bedömning av professionella förmågor och professionellt förhållningssätt gentemot studenter, lärare och medarbetare. 

Regelverk kring examination
På de skriftliga och praktiska proven samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

En studerande som blivit underkänd i en examination har rätt att prövas efter samma kursplan som vid ordinarie prov vid ytterligare 5 tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Om inte godkänt resultat har uppnåtts efter två prov på kurs eller en del av kurs har den studerande rätt, att efter skriftlig begäran hos Programrådet för läkarutbildningen (PRL), få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.  Efter fyra underkända examinationer kan den studerande ansöka hos PRL om att få omregistreras på kursen. Det ger inte ytterligare provtillfällen utöver de som följer av förstagångsregistreringen men ger en möjlighet att genomföra läraktiviteterna på kursen ytterligare en gång.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter krävs att studenten uppvisar ett professionellt förhållningssätt inklusive att mottagande verksamhets direktiv för klädsel och hygien efterlevs.

Om verksamheten vägrar ta emot student på grund av dennes brist på professionellt förhållningssätt kan lärosätet inte garantera tillgång till praktikplats. I dessa fall kan då heller inte examinationer som baseras på bedömningar på praktikplatsen genomföras.

Student som fått betyget underkänt på verksamhetsintegrerat lärande erbjuds, i mån av ledig praktikplats, ett nytt praktiktillfälle som till sitt innehåll motsvarar den underkända perioden. Antalet provtillfällen på verksamhetsintegrerat lärande är begränsat till två.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter students begäran om anpassad examinationsform ska examinator skyndsamt utreda och fatta beslut i. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Student som inte har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (så kallat omprov) på kurs där studenten någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen inte överskrids. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle

Vid speciella examinationsformer där de angivna tidsgränserna för det första omprovet skulle leda till orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller tredje part är det möjligt att göra undantag från tidskravet. För att undantag ska vara tillåtet krävs att:

 • examinationsformen är tydligt motiverad utifrån kursplanens mål och inte kan ersättas av annan uppgift
 • det första omprovet i normal fallet erbjuds senast nästkommande termin
 • examinationsformen omfattar maximalt 15 högskolepoäng

Vid verksamhetsintegrerat lärande där de ovan angivna tidsgränserna för det första omprovet (se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, FS 1.1-2368-18) skulle leda till orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller tredje part är det möjligt att göra undantag från tidskravet. För att undantag ska vara tillåtet krävs att:

 • examinationsformen är tydligt motiverad utifrån kursplanens mål och inte kan ersättas av annan uppgift
 • det första omprovet i normal fallet erbjuds senast nästkommande termin

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges möjlighet att göra omprov på kursen upp till två år från den tidpunkt då förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför det verksamhetsintegrerade lärandet erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk studenter kan utsättas för under det verksamhetsintegrerade lärandet och som det också går att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Studietid
Under det verksamhetsintegrerade lärandet kan tjänstgöring förekomma på kvällar, nätter och helger.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 35

  Rekommenderad kurslitteratur redovisas på kurssidan inom läkarprogrammets utbildningsplattform. Studenten förutsätts självständigt inhämta relevant kunskap enligt den beskrivning av kursmål som finns för kursen och enligt de anvisningar som ges under kursens gång.

  Referenslitteratur Sjukdomslära, symtom och diagnostik

  Robbins and Cotran pathologic basis of disease
  Kumar Vinay, Abbas Abul, Aster Jon
  Elsevier :
  Litteraturpost på Clinical Key
  Obligatorisk

  Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin
  Laurell Carl-Bertil, Theodorsson Elvar, Berggren Söderlund Maria
  Tionde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 763 sidor :
  ISBN: 9789144119748
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Klinisk EKG-diagnostik 2.0
  Jern Sverker, Jern Helene
  1. uppl. av version 2.0 : Ljungskile : Sverker Jern utbildning : 2012 : 264 s. :
  ISBN: 9789163395857
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  EKG.nu
  ekg.nu :
  ekg.nu
  Obligatorisk

  Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi
  Jonson Björn, Wollmer Per, Brauer Kerstin
  3., [omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 397 s. :
  ISBN: 91-47-10363-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wikström Gerhard
  Hjärtsvikt : fysiologi, diagnostik, behandling och omvårdnad
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 214 s. :
  ISBN: 9789144069845
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gidlund Kristian
  I kroppen min : resan mot livets slut och alltings början
  [Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2013 : 329 s. :
  ISBN: 9789175032450
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Andersson Sven-Olof
  Professionell utveckling inom läkaryrket
  Stockholm : Liber : 2012 : 306 s. :
  ISBN: 978-91-47-09967-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Medicinska etikens ABZ
  Lynöe Niels, Juth Niklas
  Liber : 2009 : 416 s. :
  ISBN: 91-47-09413-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
  ISBN: 9789144120539
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2023 vecka 3

  Rekommenderad kurslitteratur redovisas på kurssidan inom läkarprogrammets utbildningsplattform. Studenten förutsätts självständigt inhämta relevant kunskap enligt den beskrivning av kursmål som finns för kursen och enligt de anvisningar som ges under kursens gång.

  Referenslitteratur Sjukdomslära, symtom och diagnostik

  Robbins and Cotran pathologic basis of disease
  Kumar Vinay, Abbas Abul, Aster Jon
  Elsevier :
  Litteraturpost på Clinical Key
  Obligatorisk

  Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin
  Laurell Carl-Bertil, Theodorsson Elvar, Berggren Söderlund Maria
  Tionde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 763 sidor :
  ISBN: 9789144119748
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi
  Jonson Björn, Wollmer Per, Brauer Kerstin
  3., [omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 397 s. :
  ISBN: 91-47-10363-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wikström Gerhard
  Hjärtsvikt : fysiologi, diagnostik, behandling och omvårdnad
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 214 s. :
  ISBN: 9789144069845
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Klinisk EKG-diagnostik 2.0
  Jern Sverker, Jern Helene
  1. uppl. av version 2.0 : Ljungskile : Sverker Jern utbildning : 2012 : 264 s. :
  ISBN: 9789163395857
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  EKG.nu
  ekg.nu :
  ekg.nu

  Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
  Björkman Eva, Karlsson Karin
  3., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 367 s. :
  ISBN: 978-91-44-04794-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gidlund Kristian
  I kroppen min : resan mot livets slut och alltings början
  [Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2013 : 329 s. :
  ISBN: 9789175032450
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Andersson Sven-Olof
  Professionell utveckling inom läkaryrket
  Stockholm : Liber : 2012 : 306 s. :
  ISBN: 978-91-47-09967-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Medicinska etikens ABZ
  Lynöe Niels, Juth Niklas
  Liber : 2009 : 416 s. :
  ISBN: 91-47-09413-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
  ISBN: 9789144120539
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Rekommenderad kurslitteratur redovisas på kurssidan inom läkarprogrammets utbildningsplattform. Studenten förutsätts självständigt inhämta relevant kunskap enligt den beskrivning av kursmål som finns för kursen och enligt de anvisningar som ges under kursens gång.

  Referenslitteratur Sjukdomslära, symtom och diagnostik

  Robbins and Cotran pathologic basis of disease
  Kumar Vinay, Abbas Abul, Aster Jon
  Elsevier :
  Litteraturpost på Clinical Key
  Obligatorisk

  Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin
  Laurell Carl-Bertil, Theodorsson Elvar, Berggren Söderlund Maria
  Tionde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 763 sidor :
  ISBN: 9789144119748
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi
  Jonson Björn, Wollmer Per, Brauer Kerstin
  3., [omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 397 s. :
  ISBN: 91-47-10363-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wikström Gerhard
  Hjärtsvikt : fysiologi, diagnostik, behandling och omvårdnad
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 214 s. :
  ISBN: 9789144069845
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Klinisk EKG-diagnostik 2.0
  Jern Sverker, Jern Helene
  1. uppl. av version 2.0 : Ljungskile : Sverker Jern utbildning : 2012 : 264 s. :
  ISBN: 9789163395857
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  EKG.nu
  ekg.nu :
  ekg.nu

  Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
  Björkman Eva, Karlsson Karin
  3., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 367 s. :
  ISBN: 978-91-44-04794-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gidlund Kristian
  I kroppen min : resan mot livets slut och alltings början
  [Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2013 : 329 s. :
  ISBN: 9789175032450
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Andersson Sven-Olof
  Professionell utveckling inom läkaryrket
  Stockholm : Liber : 2012 : 306 s. :
  ISBN: 978-91-47-09967-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Medicinska etikens ABZ
  Lynöe Niels, Juth Niklas
  Liber : 2009 : 416 s. :
  ISBN: 91-47-09413-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
  ISBN: 9789144120539
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst