Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Engelskt namn: The Nursing Profession - Introduction

Denna kursplan gäller: 2017-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 3OM316

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2016-01-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2016-12-05

Innehåll

Kursen omfattar en introduktion till sjuksköterskans profession och huvudområdet omvårdnad. Yrkesprofessionens framväxt och utveckling, hälso- och sjukvårdens organisation samt lagstadgade förutsättningar, sjuksköterskans kärnkompetenser samt professionsetik ingår. Modell för omvårdnad samt omvårdnadsprocessen introduceras i kursen.

Relevanta teorier för omvårdnad samt intersektionella perspektiv kopplade till exempelvis maktrelationer, genus, klass, ålder, etnicitet, sexualitet och könsidentitet genomsyrar kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • Redogöra för sjuksköterskans kärnkompetenser samt förstå hur de relaterar till huvudområdet omvårdnad
  • Redogöra för hälso- och sjukvårdens organisation samt lagstadgade förutsättningar 
Färdighet och förmåga
  • Förstå omvårdnad som begrepp och ansvarsområde samt reflektera kring dessa utifrån sjuksköterskans profession och en modell för omvårdnad 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Reflektera över hur professionsetik och intersektionella perspektiv kan relateras till sjuksköterskans yrkesutövning

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Ett problematiserande förhållningssätt introduceras i kursen. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, seminarier och föreläsningar.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Uppkoppling kan göras på ett campus, lärcentrum eller bibliotek. Uppkopplingshastigheten kan mätas via bredbandskollen.se.

För distansstudenter ingår det i denna kurs en sammankomst om tre-fem dagar på studieorten.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras skriftligt och muntligt genom redovisning av uppgifter, enskilt och i grupp, med individuell bedömning (VG-U).

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

www.umu.se/regelverk
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 24

Forsberg Anna
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 176 s. :
ISBN: 9789127141469
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Författningar tillgängliga:
Socialstyrelsen :
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs
Obligatorisk

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
ISBN: 9789144059068
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Modell för omvårdnad
Institutionen för omvårdnad :
http://www.omvardnad.umu.se/digitalAssets/159/159156_omvrdnadsmodellen-slutversion-150220.pdf
Obligatorisk

Omvårdnadens grunder. : Ansvar och utveckling
Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 539 s. :
ISBN: 9789144083544
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Omvårdnadens grunder. : Hälsa och ohälsa
Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 812 s. :
ISBN: 9789144083551
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Omvårdnadens grunder. : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 631 s. :
ISBN: 9789144083537
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 406 s. :
ISBN: 9789144059334
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Relevanta vetenskapliga artiklar tillkommer