Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sjukvårdens juridik och journalhantering, 15 hp

Engelskt namn: Legal principles of Medical and Health Care and Keeping of Medical Records

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU084

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för vårdadministrativa programmet, 2009-06-08

Reviderad av: Prefekten, 2020-02-24

Innehåll

Kursen ger en introduktion till juridiken, det juridiska materialet och juridisk metod. Principer och lagstiftning som styr hälso- och sjukvårdens verksamhet behandlas. Det allmänna förvaltningsrättsliga regelverket studeras. Offentlighet och sekretess behandlas särskilt.

Grunderna i hälso- och sjukvårdslagstiftningen studeras. Dessutom behandlas hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesansvar, inbegripande reglerna kring dokumentation i hälso- och sjukvården och dess särskilda betydelse för patientsäkerheten.

Kursen behandlar särskilt datorstödd journalhantering och patientadministrativa system. I samband med detta introduceras informationssökning samt användning och värdering av information.

Ett genomgående perspektiv är likheter och skillnader mellan hälso- och sjukvård i offentlig respektive enskild regi.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
* kunna  och förstå huvuddragen i den offentliga hälso- och sjukvården som en myndighetsverksamhet, styrd av förvaltningsrättsliga regler och principer,
* kunna och förstå villkoren för den enskilda hälso- och sjukvårdens verksamhet,
* förstå reglerna om offentlighet och sekretess i hälso- och sjukvårdsverksamhet,
* självständigt kunna tillämpa juridisk metod inbegripet att ta fram och tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa enklare juridiska problem inom hälso- och sjukvårdens område,
* visa förståelse för sambandet mellan patientsäkerhet och relationen mellan vårdgivare, personal och patient,
* förstå och kunna tillämpa datorstödd journalhantering och patientadministrativa system, samt
* kunna söka, använda och värdera information med utgångspunkt i patientadministrativa system.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker genom inspelade föreläsningar och annat kursmaterial som görs tillgängligt över Internet. Den studerande redovisar skriftliga insändningsuppgifter vilka är obligatoriska och examinerande.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels punkt 2 som är ett obligatoriskt tillfälle i Umeå för examination av journalskrivning, samt avslutande skriftligt prov enligt punkt 3 nedan.

Punkt 1
Fullgörande av skriftliga, individuella inlämningsuppgifter.
Punkt 2
Examinerande av journalskrivning i Umeå.
Punkt 3
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell hemtentamen

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-3 ovan. För punkt 1 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För journalskrivning ges betyget U eller G, För den skriftliga hemtentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga hemtentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-3 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
 
Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 44

  Rättsregler : en introduktion till juridiken
  Hydén Håkan, Hydén Therese
  Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 188 sidor :
  ISBN: 9789144131061
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Landelius Ann-Charlotte
  Sekretess inom hälso- och sjukvården : en introduktion
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 142 s. :
  ISBN: 978-91-44-05701-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Inga
  Medicinsk dokumentation genom tiderna. : D. 4 En studie av den medicinska dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld
  Lund : Enheten för medicinens historia, Medicinska fakulteten, Lunds universitet : 2006 : 202 s. :
  Obligatorisk

  Warnling Conradson Wiweka
  En introduktion till förvaltningsrätten
  Trettonde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 156 sidor :
  ISBN: 9789139209355
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
  Staaf Annika, Wendel Lotta, Zanderin Lars
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 141 sidor :
  ISBN: 9789147126989
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 45

  Rättsregler : en introduktion till juridiken
  Hydén Håkan, Hydén Therese
  Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 188 sidor :
  ISBN: 9789144131061
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Landelius Ann-Charlotte
  Sekretess inom hälso- och sjukvården : en introduktion
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 142 s. :
  ISBN: 978-91-44-05701-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Warnling Conradson Wiweka
  En introduktion till förvaltningsrätten
  Tolfte reviderade upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2018] : 160 sidor :
  ISBN: 9789139208471
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Inga
  Medicinsk dokumentation genom tiderna. : D. 4 En studie av den medicinska dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld
  Lund : Enheten för medicinens historia, Medicinska fakulteten, Lunds universitet : 2006 : 202 s. :
  Obligatorisk

  Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
  Staaf Annika, Wendel Lotta, Zanderin Lars
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 141 sidor :
  ISBN: 9789147126989
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album