Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skandinavisk samtidspoesi: form och traditioner, 7,5 hp

Engelskt namn: Contemporary Scandinavian Poetry: Form and Traditions

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 till 2023-01-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LV060

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-10

Innehåll

Vad kännetecknar den skandinaviska samtidspoesin efter millennieskiftet? Hur förhåller sig samtidspoesin till olika litterära traditioner? Vilka poetiska former utvecklas och hur? Det här är några av de frågor som behandlas på denna kurs. Kursen ger en introduktion till den skandinaviska samtidspoesins olika poetiska, estetiska och politiska uttryck genom närstudier av ett antal poetiska verk. Under kursen diskuteras och teoretiseras begreppet "samtid" och "tradition" med utgångspunkt i ett antal teorier om litterära traditioner, brott och utveckling.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
 
Kunskap och förståelse
  • förvärvat grundläggande kunskaper om den skandinaviska samtidspoesins olika estetiska och politiska uttryck,
  • förvärvat grundläggande kunskaper om teoretiska och metodologiska perspektiv inom samtida poesiforskning.

 Färdigheter och förmåga
  • uppnått förmåga att med kritiskt perspektiv förhålla sig till olika förståelser av begreppen "samtid" och "tradition".
  • förmåga att självständigt kunna analysera ett urval samtidslitterära poetiska verk.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till relevant aktuell forskning.  
  • förmåga att självständigt tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till olika samtida poetiska uttryck.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker över nätet och bedrivs genom föreläsningar, seminarier och individuellt arbete.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser och särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i kursens seminarier samt i form av individuella skrivuppgifter. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delmoment är godkända. För betyget Väl godkänd på kursen fordras Väl godkänd på 75% av de inlämnade individuella skrivuppgifterna.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst/högst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära annan examinator.


Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Litteratur

Observera att litteraturlistan kan komma att ändras, dock senast två månader före kursstart.

Facklitteratur

Arping Åsa
Kropp + språk = politik. Nordisk lyrik vid millennieskiftet
Nordisk kvinnolitteraturhistoria : 2016 :
https://nordicwomensliterature.net/se/2016/10/11/kropp-spraak-politik-nordisk-lyrik-vid-millennieskiftet/
Obligatorisk

De svåra dikterna anfaller, eller Högt spel i tropik-erna : dikter, essäer, samtal
Bernstein Charles, Lundberg Anders, Magnusson Jonas J., Olsson Jesper
Stockholm : OEI editör : 2008 : 295 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-85905-02-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Bernstein, Charles. 2008. "Närlyssning. Poesi och det framförda ordet. s. 214-237

Helt Haarder Jon
Nya vägar mellan tecknen. Författarfunktionens förvandlingar runt millennieskiftet
Nordisk kvinnolitteraturhistoria : 2016 :
https://nordicwomensliterature.net/se/2016/10/11/nya-vagar-mellan-tecknen-forfattarfunktionens-forvandlingar-runt-millennieskiftet/
Obligatorisk

 Nordisk samtidslyrik
Karlsen Ole (red.), Rustad Hans Kristian (red.)
Aalborg Universitetsforlag. Studies in Contemporary Poetry Nr. 3 : 2017 :
https://vbn.aau.dk/en/publications/nordisk-samtidslyrik
Obligatorisk

Långa dikter : berättelse, experiment, politik
Lilja Eva, Hansen Bergur Djurhuus, Vest Rasmus Dahl
[Fyllingsdalen] : Alvheim & Eide akademisk forlag : 2016 : 215 sider :
ISBN: 9788290359947
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Contemporary Nordic literature and spatiality
Malmio Kristina, Kurikka Kaisa
Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan : [2020] : xvii, 307 pages :
ISBN: 9783030233525
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Oftedal Andersen, Hadle, “Stavanger, Pre- and Postmodern: Øyvind Rimbereid's Poetry and the Tradition of Topographic Verse" https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-23353-2_7.pdf

OEI # 58 2012 Sömn, tillbakadragande, uppmärksamhet, distraktion, det samtida
Stockholm : OEI : 2012 : 279 s. :
ISBN: 978-91-85905-48-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Agamben, Giorgio. 2012. "Vad är det samtida?", övers. Gustav Sjögren s. 271-274

Olsson Jesper
Tillfället gör dikten. Stöld, återbruk och brukstexter i samtida poesi
Tidskrift för litteraturvetenskap, 2–3 : 2012 :
https://ojs.ub.gu.se/index.php/tfl/issue/view/299
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 138-153

Stenbeck Evelina (red.)
Historiseringens konst. Dialektiska bilder och montage i Ida Börjels Ma
Nordisk poesi, 2020:2 : 2020 :
https://www.idunn.no/nordisk_poesi/2020/02/historiseringens_konst
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 111-125

Svedjedal Johan
Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle
2., [förändrade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 591 s. :
ISBN: 9789144082752
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Benjamin, Walter, Konstverket i reproduktionsåldern". Översättning Carl-Henning Wijkmark s. 107-138.

Skönlitteratur

Andkjær Olsen Ursula
Det 3. årtusindes hjerte : digte
København : Gyldendal : 2012 : 212 s. :
ISBN: 978-87-02-13157-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Andtbacka Ralf
Wunderkammer : dikter
[Helsingfors] : Söderström : 2008 : 151 s. :
ISBN: 9789515225658
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Byggmästar Eva-Stina
Älvdrottningen : [dikter]
Stockholm : Wahlström & Widstrand : 2006 : 85 s. :
Omslagsbild
ISBN: 9146214836
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Börjel Ida
Ma
Stockholm : Bonnier : 2014 : Ca 165 bl. :
ISBN: 9789100134945
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rinne Cia
Notes for soloists
Stockholm : OEI : 2009 : [25] s. :
ISBN: 9789185905065
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Farrokhzad Athena
Vitsvit
Stockholm : Albert Bonnier : 2013 : 70 s. :
ISBN: 9789100131142
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gjessing Signe
Ud i det u-løse : digte
København : Gyldendal : 2014 : 55 s. :
ISBN: 9788702150728
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Heldén Johannes
Burner : [dikter]
Stockholm : Bonnier : 2003 : 47, [2] s. :
ISBN: 91-0-058163-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hassan Yahya
Yahya Hassan : digte
1. udg. : København : Gyldendal : 2013 : 170 s. :
ISBN: 9788702153521
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jönson Johan
Livdikt
Stockholm : Bonnier : 2010 : 711 s. :
ISBN: 9789100122997
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Løveid Cecilie
Spilt. Nye dikt
Kolon : 2001 :
Obligatorisk

Moe-Repstad Nils Chr.
Wunderkammer : 27 kataloger
Oslo : Flamme : 2016. : 734 s. :
ISBN: 978-82-8288-181-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nordenhof Asta Olivia
Det nemme og det ensomme
København : Basilisk : 2013 : 54 s. :
ISBN: 9788791407901
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rimbereid Øyvind
Solaris korrigert : dikt
[Oslo] : Gyldendal : 2004 : 73 s. :
http://content.bibsys.no/content/?type=descr_publ_brief&isbn=8205332355
ISBN: 8205332355
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wærness Gunnar
Bli verden
Forlaget Oktober : 2007 :
Obligatorisk