Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skandinavistik, Funktionell textanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: Scandinavian studies, Functional Text Analysis

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1SV045

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Skandinavistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-02-18

Innehåll

Kursen behandlar den systemisk-funktionella grammatiken, en socialsemiotisk grammatikmodell som utgår från betydelse och språkets funktion i den sociala kontexten. I kursen undersöks och diskuteras textens tre metafunktioner - den ideationella, den interpersonella och den textuella - d.v.s. hur texter speglar och formar verkligheten, hur texter interagerar med sin kontext och bygger relationer och hur textens språkliga resurser är verktyg som förverkligar detta. Därutöver diskuteras vilka resurser som blir mönster i olika s.k. register.

I fokus står den systemisk-funktionella grammatikens teoretiska fundament och hur denna har tillämpats praktiskt i textanalyser. Kunskaperna tillämpas i analyser av autentiska texter från olika tider och genrer.

Kursen består av två moduler:
 1. Teori och metod (4,5 hp)
 2. Praktisk textanalys (3 hp)

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna …

Kunskap och förståelse
 • förklara den systemisk-funktionella grammatikens syn på sambandet mellan grammatik och betydelse,
 • redogöra för den systemisk-funktionella grammatikens syn på relationer mellan text och kontext,
 • redogöra för språkliga resursers mönster- och registerbyggande funktioner samt
 • redogöra för olika tillämpningar av systemisk-funktionell textanalys.
Färdighet och förmåga
 • använda relevanta redskap för självständiga analyser av texter,
 • kunna presentera en självständig välformulerad textanalys i skrift samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • jämföra och problematisera aktuella analyser inom forskningsområdet samt
 • värdera texters socialsemiotiska funktion.

Behörighetskrav

Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande nivå i norska eller danska.
Univ: Minst 90 hp i skandinavistik eller motsvarande utbildning med inriktning mot studiet av de nordiska språken (svenska, norska el. danska) och kulturen i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bygger på nätbaserade introduktioner till kursens olika teman som sedan diskuteras i seminarieform. Därutöver arbetar studenterna med konkreta uppgifter och problem enskilt och i grupp under handledning av kursens lärare.

Tillgång till dator krävs för fullgörande av kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Undervisningsspråk är svenska i båda modulerna.

Examination

 1. Examinationen av modul 1 sker genom bedömning av seminarieuppgifter och skriftliga inlämningsuppgifter.
 2. Modul 2 examineras genom muntliga presentationer av seminarieuppgifter och en avslutande skriftlig analysuppgift. 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) för skriftliga inlämningsuppgifter. För muntliga presentationer används endast Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på både modul 1 och 2.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
 
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 24

  Modul 1

  Björkvall Anders
  Text- och resursorientering inom multimodalitetsforskningen. En teoretisk diskussion om förklaringsvärden
  Ingår i:
  Språk och stil
  Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : 22:1 : sid. 135-161 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Internet: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:532386/FULLTEXT02.pdf

  Halliday M. A. K.
  Language as social semiotic : the social interpretation of language and meaning
  London : Edward Arnold : 1978 : 256 s. :
  ISBN: 0-7131-5967-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Halliday's introduction to functional grammar
  Halliday M. A. K., Matthiessen Christian M. I. M.
  4. ed. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2014 [eg. 2013] : xviii, 786 s. :
  ISBN: 9780415826280
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Ca 100s.läses https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi90LvQ6bfUAhUnJ5oKHWX0A8YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fedisciplinas.usp.br%2Fpluginfile.php%2F270705%2Fmod_folder%2Fcontent%2F0%2Fv.%2520Halliday%2520%2520Matthiessen%2520-%2520Hallidays%2520Introduction%2520to%2520Functional%2520Grammar.pdf%3Fforcedownload%3D1&usg=AFQjCNFtJmCcBZ95CP9xMJVECFQsNWAZSw&cad=rja

  Holmberg Per
  Kontext som aktivitet, situationstyp och praktik. En kritisk analys av kontextbegreppet i systemisk-funktionell teori.
  Ingår i:
  Språk och stil
  Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : Språk och stil 22:1 : sid. 67-86 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Internet: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:532386/FULLTEXT02.pdf

  Grammatik med betydelse : en introduktion till funktionell grammatik
  Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2006 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-7382-821-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eller ISBN:91-7382-821-1

  Funktionell textanalys
  Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin, Nord Andreas
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-1-303276-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  The materiality of discourses and the semiotics of materials: A social perspective on the meaning potentials of written texts and furniture. I: Semiotica 187 ¼.
  Björkvall Anders, Karlsson Anna-Malin
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/semi.2011.2011.issue-187/semi.2011.068/semi.2011.068.pdf : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S.141-165

  Halliday M.A.K
  The construction of knowledge and value in the grammar of scientific discourse, with reference to Charles Darwin’s The Origin of Species
  Ingår i:
  Advances in Written Text Analysis [Elektronisk resurs]
  1994 : sid. 136-156 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Fulltext via www.ub.umu.se.

  Hasan Ruqaiya
  The place of context in a systemic functional model
  Ingår i:
  Continuum companion to systemic functional linguistics
  London : Continuum : 2009 : viii, 299 p. : sid. 166-190 :
  Obligatorisk

  Holmberg Per
  Texten i praktiken : Ett bidrag till förståelsen av den skrivna textens kontext
  Ingår i:
  Kontekst, språk og multimodalitet
  Bergen : Fagbokforlaget : 2015 : 276 s. : sid. 9-24 :
  https://www.academia.edu/15965662/Texten_i_praktiken._Ett_bidrag_till_f%C3%B6rst%C3%A5elsen_av_den_skrivna_textens_kontext
  Obligatorisk

  Holmberg Per
  Svaren på Rökstenens gåtor : En socialsemiotisk analys av meningsskapande och rumslighet
  Ingår i:
  Futhark
  Oslo : University of Oslo : 2010- : sid. 65-106 :
  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:922588/FULLTEXT01.pdf
  Obligatorisk

  Systemisk-funktionell lingvistik : Att Analysera språkets betydelsepotential
  Holmberg Per, Grahn Inga-Lill, Magnusson Ulrika
  Ingår i:
  Folkmålsstudier
  Helsingfors : Akademiska bokh. [distributör] : 1933- : sid. 9-30 :
  https://www.academia.edu/8186527/Systemisk-funktionell_lingvistik._Att_analysera_spr%C3%A5kets_betydelsepotential
  Obligatorisk

  Karlsson Anna-Malin
  Var finns betydelsen – i semantiken, i grammatiken eller i kontexten? Några reflektioner kring den systemisk-funktionella grammatikens begrepp grammatisk metafor
  Ingår i:
  Folkmålsstudier
  Helsingfors : Akademiska bokh. [distributör] : 1933- : sid. 98-104 :
  https://www.academia.edu/24936796/Var_finns_betydelsen_i_semantiken_i_grammatiken_eller_i_kontexten_N%C3%A5gra_reflektioner_kring_den_systemisk-funktionella_grammatikens_begrepp_grammatisk_metafor
  Obligatorisk

  Modul 2

  Litteratur väljs tillsammans med lärare. Ca 200 s.

 • Giltig från: 2020 vecka 12

  Modul 1

  Björkvall Anders
  Text- och resursorientering inom multimodalitetsforskningen. En teoretisk diskussion om förklaringsvärden
  Ingår i:
  Språk och stil
  Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : 22:1 : sid. 135-161 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Internet: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:532386/FULLTEXT02.pdf

  Halliday M. A. K.
  Language as social semiotic : the social interpretation of language and meaning
  London : Edward Arnold : 1978 : 256 s. :
  ISBN: 0-7131-5967-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Halliday's introduction to functional grammar
  Halliday M. A. K., Matthiessen Christian M. I. M.
  4. ed. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2014 [eg. 2013] : xviii, 786 s. :
  ISBN: 9780415826280
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Ca 100s.läses https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi90LvQ6bfUAhUnJ5oKHWX0A8YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fedisciplinas.usp.br%2Fpluginfile.php%2F270705%2Fmod_folder%2Fcontent%2F0%2Fv.%2520Halliday%2520%2520Matthiessen%2520-%2520Hallidays%2520Introduction%2520to%2520Functional%2520Grammar.pdf%3Fforcedownload%3D1&usg=AFQjCNFtJmCcBZ95CP9xMJVECFQsNWAZSw&cad=rja

  Holmberg Per
  Kontext som aktivitet, situationstyp och praktik. En kritisk analys av kontextbegreppet i systemisk-funktionell teori.
  Ingår i:
  Språk och stil
  Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : Språk och stil 22:1 : sid. 67-86 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Internet: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:532386/FULLTEXT02.pdf

  Grammatik med betydelse : en introduktion till funktionell grammatik
  Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2006 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-7382-821-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eller ISBN:91-7382-821-1

  Funktionell textanalys
  Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin, Nord Andreas
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-1-303276-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  The materiality of discourses and the semiotics of materials: A social perspective on the meaning potentials of written texts and furniture. I: Semiotica 187 ¼.
  Björkvall Anders, Karlsson Anna-Malin
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/semi.2011.2011.issue-187/semi.2011.068/semi.2011.068.pdf : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S.141-165

  Halliday M.A.K
  The construction of knowledge and value in the grammar of scientific discourse, with reference to Charles Darwin’s The Origin of Species
  Ingår i:
  Advances in Written Text Analysis [Elektronisk resurs]
  1994 : sid. 136-156 :
  Läsanvisning: Fulltext via www.ub.umu.se.

  Hasan Ruqaiya
  The place of context in a systemic functional model
  Ingår i:
  Continuum companion to systemic functional linguistics
  London : Continuum : 2009 : viii, 299 p. : sid. 166-190 :

  Holmberg Per
  Texten i praktiken : Ett bidrag till förståelsen av den skrivna textens kontext
  Ingår i:
  Kontekst, språk og multimodalitet
  Bergen : Fagbokforlaget : 2015 : 276 s. : sid. 9-24 :
  https://www.academia.edu/15965662/Texten_i_praktiken._Ett_bidrag_till_f%C3%B6rst%C3%A5elsen_av_den_skrivna_textens_kontext

  Holmberg Per
  Svaren på Rökstenens gåtor : En socialsemiotisk analys av meningsskapande och rumslighet
  Ingår i:
  Futhark
  Oslo : University of Oslo : 2010- : sid. 65-106 :
  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:922588/FULLTEXT01.pdf

  Systemisk-funktionell lingvistik : Att Analysera språkets betydelsepotential
  Holmberg Per, Grahn Inga-Lill, Magnusson Ulrika
  Ingår i:
  Folkmålsstudier
  Helsingfors : Akademiska bokh. [distributör] : 1933- : sid. 9-30 :
  https://www.academia.edu/8186527/Systemisk-funktionell_lingvistik._Att_analysera_spr%C3%A5kets_betydelsepotential

  Karlsson Anna-Malin
  Var finns betydelsen – i semantiken, i grammatiken eller i kontexten? Några reflektioner kring den systemisk-funktionella grammatikens begrepp grammatisk metafor
  Ingår i:
  Folkmålsstudier
  Helsingfors : Akademiska bokh. [distributör] : 1933- : sid. 98-104 :
  https://www.academia.edu/24936796/Var_finns_betydelsen_i_semantiken_i_grammatiken_eller_i_kontexten_N%C3%A5gra_reflektioner_kring_den_systemisk-funktionella_grammatikens_begrepp_grammatisk_metafor

  Modul 2

  Litteratur väljs tillsammans med lärare. Ca 200 s.