Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier - diakrona perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Scandinavian studies with a focus on northern studies - diachronic perspectives

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1NS077

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Skandinavistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-28

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2021-02-10

Innehåll

I kursen studeras språk- och kulturmöten i de europeiska nordområdena över tid. Aktuell forskning samt olika empiriska källmaterial studeras och diskuteras kritiskt.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
  • beskriva äldre tiders språk- och kulturmöten i Nordskandinavien och ange de förändringar över tid som kan iakttas inom de olika statsbildningarna;
  • redogöra för hur olika konkurrerande statsbildningar påverkat människorna inom området över tid;
  • beskriva olika empiriska källor till kunskap om Nordskandinaviens historia.
Färdighet och förmåga
  • jämföra och värdera olika perspektiv inom forskningen rörande Nordskandinavien;
  • analysera olika källor om Nordskandinaviens historia;
  • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska och utvärdera forskning rörande de skandinaviska nordområdena och forskningens källskrifter.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i skandinavistik eller motsvarande utbildning med inriktning mot studiet av de nordiska språken (svenska, norska el. danska) och kulturen.
GY: Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande nivå i norska eller danska.

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad. Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av seminarier utifrån vetenskaplig litteratur och källtexter.  Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Om intresse finns ordnas maximalt 4 träffar på campus i Umeå

Examination

Examinationen sker genom bedömning av deltagande vid fyra seminarier, antingen via nätet eller på campus i Umeå, samt bedömning av en avslutande skriftlig inlämningsuppgift.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid examination av seminarierna används betygsgraderna Godkänd (G) eller Underkänd (U) och vid examination av den avslutande skriftliga inlämningsuppgiften används betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För Väl godkänd på kursen krävs Väl godkänd på den avslutande skriftliga uppgiften.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.