Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier - diakrona perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Scandinavian studies with a focus on northern studies - diachronic perspectives

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 till 2021-07-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1NS077

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Skandinavistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-28

Innehåll

I kursen studeras språk- och kulturmöten i de europeiska nordområdena över tid. Aktuell forskning samt olika empiriska källmaterial studeras och diskuteras kritiskt.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • beskriva äldre tiders språk- och kulturmöten i Nordskandinavien
 • beskriva olika empiriska källor till kunskap om Nordskandinaviens historia
 • redogöra för hur olika konkurrerande statsbildningar påverkat människorna inom området över tid.
Färdighet och förmåga
 • analysera och kommentera källtexter om Nordskandinaviens historia
 • jämföra och värdera olika perspektiv inom forskningen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska och utvärdera källor och forskningsresultat.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i i skandinavistik eller motsvarande utbildning med inriktning mot studiet av de nordiska språken (svenska, norska el. danska) och kulturen.Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande nivå i norska eller danska.
 

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad. Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av seminarier utifrån källtexter och vetenskaplig litteratur. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Om intresse finns ordnas maximalt 4 träffar på campus i Umeå

Examination

Examinationen sker genom bedömning av deltagande vid fyra seminarier, antingen via nätet eller på campus i Umeå, samt bedömning av en avslutande skriftlig inlämningsuppgift.

Vid examination av seminarierna används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd och vid examination av den avslutande skriftliga inlämningsuppgiften används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För Väl godkänd på kursen krävs Väl godkänd på den avslutande skriftliga uppgiften.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.  

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 32

  Ytterligare texter kan tillkomma och i sådana fall tillhandahålls de av undervisande lärare.

  Encyclopedia of the Barents Region. : Vol. 1 A-M
  Olsson Mats-Olov, Backman Fredrick, Elenius Lars
  Oslo : Pax : 2016 : 559 s. :
  ISBN: 978-82-530-3858-2
  Se bibliotekets söktjänst

  Encyclopedia of the Barents Region. : Vol. 2 N-Y
  Olsson Mats-Olov, Backman Fredrick, Elenius Lars
  Oslo : Pax : 2016 : 593 s. :
  ISBN: 978-82-530-3859-9
  Se bibliotekets söktjänst

  The Barents Region : a transnational history of subarctic Northern Europe
  Elenius Lars, Tjelmeland Hallvard, Lähteenmäki Maria, Golubev Alexey
  Oslo : Pax forlag : 2015 : 518 s. :
  ISBN: 9788253036519
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Ur detta verk läses ett urval artiklar.

  Sköld Peter
  Människor i norr : samisk forskning på nya vägar
  Umeå : Centrum för samisk forskning, Umeå universitet : 2008 : 553, [1] s. :
  ISBN: 978-91-977304-0-2
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Ur detta verk läses ett urval artiklar.

  Älvdal i norr : människor och resurser i Luledalen 1300-1800
  Åkerman Sune, Lundholm Kjell
  Umeå : Univ. : 1990 : 380 s. :
  ISBN: 91-7174-449-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Botnia : en nordsvensk region
  Edlund Lars-Erik, Beckman Lars
  Höganäs : Bra böcker : 1994 : viii, 258 s. :
  ISBN: 91-7119-558-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Frändén Märit
  "Att blotta vem jag är" [Elektronisk resurs] : släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920-2009
  Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet : 2010 : 312 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-131611
  ISBN: 9789150621525
  Se bibliotekets söktjänst

  Korhonen Olavi
  Ålderdomliga drag i sentida sälfångst och några samiska sältermer
  Ingår i:
  Bottnisk kontakt IV
  Skellefteå : Skellefteå museum : 1989 : 169 s. :
  Läsanvisning: Tillhandahålles av undervisande lärare.

  De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna : en vetenskaplig antologi
  Lindmark Daniel, Sundström Olle
  Skellefteå : Artos : 2016 : 2 vol. (1135 s.) :
  ISBN: 9789175807959
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Tillgänglig under denna adress: https://www.svenskakyrkan.se/vitboken

  Ytterligare texter kan tillkomma och i sådana fall tillhandahålls de av undervisande lärare.

 • Giltig från: 2017 vecka 25

  Encyclopedia of the Barents Region. : Vol. 1 A-M
  Olsson Mats-Olov, Backman Fredrick, Elenius Lars
  Oslo : Pax : 2016 : 559 s. :
  ISBN: 978-82-530-3858-2
  Se bibliotekets söktjänst

  Encyclopedia of the Barents Region. : Vol. 2 N-Y
  Olsson Mats-Olov, Backman Fredrick, Elenius Lars
  Oslo : Pax : 2016 : 593 s. :
  ISBN: 978-82-530-3859-9
  Se bibliotekets söktjänst

  The Barents Region : a transnational history of subarctic Northern Europe
  Elenius Lars, Tjelmeland Hallvard, Lähteenmäki Maria, Golubev Alexey
  Oslo : Pax forlag : 2015 : 518 s. :
  ISBN: 9788253036519
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Ur detta verk läses ett urval artiklar.

  Sköld Peter
  Människor i norr : samisk forskning på nya vägar
  Umeå : Centrum för samisk forskning, Umeå universitet : 2008 : 553, [1] s. :
  ISBN: 978-91-977304-0-2
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Ur detta verk läses ett urval artiklar.

  Älvdal i norr : människor och resurser i Luledalen 1300-1800
  Åkerman Sune, Lundholm Kjell
  Umeå : Univ. : 1990 : 380 s. :
  ISBN: 91-7174-449-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Ett urval forskningsartiklar ur Journal of Northern Studies samt ur antologier och monografier omfattande 50-100 sidor tillkommer.