"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier - synkrona perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Scandinavian studies with a focus on northern studies - synchronic perspectives

Denna kursplan gäller: 2018-07-23 och tillsvidare

Kurskod: 1NS082

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Skandinavistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-08-06

Innehåll

I kursen studeras de europeiska nordområdena i moderniseringens och globaliseringens tidevarv, varvid tyngdpunkten ligger på de nordskandinaviska, särskilt svenska områdena. Den politiska, samhälleliga och kulturella bakgrunden tecknas. Beskrivningen av förändringsprocesserna fördjupas genom en analys av en rad kulturella uttryck i samtiden. Även revitalisering av språk och kultur uppmärksammas. Olika skeenden och processer i samtiden belyses genom studier av skilda empiriska material, och i kursen diskuteras och problematiseras forskningsteorier och -metoder.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • beskriva olika gruppers synlighet och erkännande inom modernt nordskandinaviskt område,
 • lyfta fram olika kulturella och konstnärliga uttrycksformer från modernt nordskandinaviskt område samt
 • redogöra för olika stater och politiska kraftcentra och deras aktiviteter inom Barentsområdet i modern tid.

Färdighet och förmåga

 • analysera och kommentera olika konstnärliga och kulturella uttrycksformer inom modernt nordskandinaviskt område,
 • jämföra och värdera olika perspektiv inom forskningen samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska och utvärdera olika källor och forskningsresultat samt
 • reflektera kring humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsproblem rörande de nordliga områdena.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i skandinavistik eller motsvarande utbildning med inriktning mot studiet av de nordiska språken (svenska, norska le. danska) och kulturen. Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande nivå i norska eller danska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. All kommunikation sker via kursens lärplattform. Delar av kursen genomförs vid överenskomna tider, i övrigt är studietiden flexibel. Om intresse finns ordnas maximalt fyra träffar på Campus, Umeå.

Undervisningen bedrivs utifrån källtexter och vetenskaplig litteratur. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Examination

Examination sker genom bedömning av skriftlig hemtentamen samt av två skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. 

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Att synliggöra samiska ortnamn i Sverige: Riktlinjer, praxis och vägar framåt.
  Andersson Daniel, Edlund Lars-Erik
  Institutionen för språkstudier : 2022 :
  Läsanvisning: I: Navn på minoritetsspråk i muntlig og skriftlige sammenhenger: Rapport fra NORNAs 49. symposium. Tillhandahålls på kurssajten.

  Encyclopedia of the Barents Region. : Vol. 1 A-M
  Olsson Mats-Olov, Backman Fredrick, Elenius Lars
  Oslo : Pax : 2016 : 559 s. :
  ISBN: 978-82-530-3858-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Encyclopedia of the Barents Region. : Vol. 2 N-Y
  Olsson Mats-Olov, Backman Fredrick, Elenius Lars
  Oslo : Pax : 2016 : 593 s. :
  ISBN: 978-82-530-3859-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The Barents Region : a transnational history of subarctic Northern Europe
  Elenius Lars, Tjelmeland Hallvard, Lähteenmäki Maria, Golubev Alexey
  Oslo : Pax forlag : 2015 : 518 s. :
  ISBN: 9788253036519
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Dessa kapitel läses: • Kap. 4: Different Roads of Modernisation 1905-1939 • Kap. 5: The Impact of World War II 1939-1955 • Kap. 6: Strengthening the Northern Dimension 1955-1970 • Kap. 7: Urbanisation and Growing Regionalism 1970-1993 • Kap. 8: Globalisation and Transregional Co-operation 1993-2010 • Kap. 9: Conclusions

  Valda artiklar enligt lärarens anvisningar som anges under de olika momenten i kursen.

  De samiska språken i Sverige 2021
  Sametinget : 2021 :
  Länk

  Gregersdotter Katarina
  North actually: the meaning of place in Åsa Larsson’s crime novels about Rebecka Martinsson” I: Journal of Northern Studies, 15, 1, s. 25– 36.
  Institutionen för språkstudier : 2021 :
  Länk

  Heith Anne
  Ethnofuturism and Place-Making, Bengt Pohjanen’s Construction of Meänmaa. I: Journal of Northern Studies, 12, 1, 2018, s. 93–109.
  Institutionen för språkstudier : 2018 :
  Länk

  ”The working language is Norwegian. Not that this means anything, it seems”: when expectations meet the new multilingual reality. I: Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies, s. 45–59.
  Hiss Florian, Loppacher Anna
  Institutionen för språkstudier : 2021 :
  Länk

  Lund Svein
  Bidumsáme, i Davvi Girji
  Institutionen för språkstudier : 2010 :
  Länk

  Målrettet plan 2017–2021. Videre innsats for kvensk språk.
  Regjeringen.no :
  Länk
  Läsanvisning: S. 6-17

  Niemi Einar
  Hvem er kvenene? I: Ottar. Populärvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet nr 269, 2008, s. 3–11.
  Institutionen för språkstudier : 2008 :

  Niva Anna
  Meänkieli i den yngre generationen (Kandidatuppsats i allmän språkvetenskap).
  Stockholms universitet : 2011 :
  Länk

  Regulating multilingualism in the North Calotte: The Case of Kven, Meänkieli and Sámi Languages. I: Acta Borealia. A Nordic Journal of Cirmpolar Societies, s. 1–23.
  Pietikäinen Sari, Huss Leena, Laihiala-Kankainen Sirkka, Aikio-Puoskari Ulla, Lane Pia
  Acta Borealia : 2010 :
  Länk

  Sapir Yair
  Sveriges samiska språk. Revitalisering, utmaningar och möjliga lösningar. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv. Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria 2020, s. 63–120.
  Svenska landsmål och svenskt folkliv : 2020 :
  Länk

  Scheller Elisabeth
  The Sámi Language Situation in Russia. I: Uralica Helsingiensia (2011), 5 s. 79–96.
  Uralica Helsingiensia : 2011 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls på kurssajten

  Andersson Kajsa
  Sápmi i ord och bild : en antologi. 1
  Västra Frölunda : On Line : 2015 : 592 s. :
  ISBN: 9789186481025
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Andersson Kajsa
  Sápmi i ord och bild : en antologi. 2
  Västra Frölunda : On Line : 2017 : 768 s. :
  ISBN: 9789186481032
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Häri läses: • Anne Heith, Tradition och förnyelse i Nils-Aslak Valkeapääs bidrag till samisk kulturell mobilisering • Suzanne Martin, Interkulturalism och svensk-samisk identitet i Kerstin Ekmans Vargskinnstrilogi

  Söderholm Eira
  Som perler i et kjede. Språksplittelse på Nordkalotten og et eget skriftspråk for kvener. I: Ottar. Populärvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet nr 269, 2008, s. 20–27.
  Ottar Tromsö Museum : 2008 :

  Vagnsnes Øystein
  Pitesamisk-eit forsvinnande lite språk i Skandinavia.Pitesamisk-eit forsvinnande lite språk i Skandinavia.
  Institutionen för språkstudier : 2012 :
  Länk

  Waade Anne Marit
  Arctic noir on screen: midnight sun (2016-) as a mix of geopolitical criticism and spectacular, mythical landscapes. I: L. Badley, A. Nestingen, J. Seppälä (red.), Nordic Noir, Adapdation, Appropiaation. Palgrave, Macmillan, s. 37-53.
  Institutionen för språkstudier : 2020 :
  Länk

  Utöver detta tillkommer ett urval av skönlitteratur som presenteras vid kursstart.

  Ett antal digitala källor

  http://www.endangeredlanguages.com
  Institutionen för språkstudier :
  Länk

  http://www.giella.org/about-sami
  Institutionen för språkstudier :
  Länk

  http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php (kan vara svårt att få fram kartorna)
  Unesco :
  Länk

  https://www.sametinget.se/
  Sametinget :
  Länk

  Ytterligare digitala källor kan tillkomma

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  Att synliggöra samiska ortnamn i Sverige: Riktlinjer, praxis och vägar framåt.
  Andersson Daniel, Edlund Lars-Erik
  Institutionen för språkstudier : 2022 :
  Läsanvisning: I: Navn på minoritetsspråk i muntlig og skriftlige sammenhenger: Rapport fra NORNAs 49. symposium. Tillhandahålls på kurssajten.

  Encyclopedia of the Barents Region. : Vol. 1 A-M
  Olsson Mats-Olov, Backman Fredrick, Elenius Lars
  Oslo : Pax : 2016 : 559 s. :
  ISBN: 978-82-530-3858-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Encyclopedia of the Barents Region. : Vol. 2 N-Y
  Olsson Mats-Olov, Backman Fredrick, Elenius Lars
  Oslo : Pax : 2016 : 593 s. :
  ISBN: 978-82-530-3859-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The Barents Region : a transnational history of subarctic Northern Europe
  Elenius Lars, Tjelmeland Hallvard, Lähteenmäki Maria, Golubev Alexey
  Oslo : Pax forlag : 2015 : 518 s. :
  ISBN: 9788253036519
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Dessa kapitel läses: • Kap. 4: Different Roads of Modernisation 1905-1939 • Kap. 5: The Impact of World War II 1939-1955 • Kap. 6: Strengthening the Northern Dimension 1955-1970 • Kap. 7: Urbanisation and Growing Regionalism 1970-1993 • Kap. 8: Globalisation and Transregional Co-operation 1993-2010 • Kap. 9: Conclusions

  Valda artiklar enligt lärarens anvisningar som anges under de olika momenten i kursen.

  De samiska språken i Sverige 2021
  Sametinget : 2021 :
  Länk

  Gregersdotter Katarina
  North actually: the meaning of place in Åsa Larsson’s crime novels about Rebecka Martinsson” I: Journal of Northern Studies, 15, 1, s. 25– 36.
  Institutionen för språkstudier : 2021 :
  Länk

  Heith Anne
  Ethnofuturism and Place-Making, Bengt Pohjanen’s Construction of Meänmaa. I: Journal of Northern Studies, 12, 1, 2018, s. 93–109.
  Institutionen för språkstudier : 2018 :
  Länk

  ”The working language is Norwegian. Not that this means anything, it seems”: when expectations meet the new multilingual reality. I: Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies, s. 45–59.
  Hiss Florian, Loppacher Anna
  Institutionen för språkstudier : 2021 :
  Länk

  Lund Svein
  Bidumsáme, i Davvi Girji
  Institutionen för språkstudier : 2010 :
  Länk

  Målrettet plan 2017–2021. Videre innsats for kvensk språk.
  Regjeringen.no :
  Länk

  Niemi Einar
  Hvem er kvenene? I: Ottar. Populärvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet nr 269, 2008, s. 3–11.
  Institutionen för språkstudier : 2008 :

  Niva Anna
  Meänkieli i den yngre generationen (Kandidatuppsats i allmän språkvetenskap).
  Stockholms universitet : 2011 :
  Länk

  Regulating multilingualism in the North Calotte: The Case of Kven, Meänkieli and Sámi Languages. I: Acta Borealia. A Nordic Journal of Cirmpolar Societies, s. 1–23.
  Pietikäinen Sari, Huss Leena, Laihiala-Kankainen Sirkka, Aikio-Puoskari Ulla, Lane Pia
  Acta Borealia : 2010 :
  Länk

  Scheller Elisabeth
  The Sámi Language Situation in Russia. I: Uralica Helsingiensia (2011), 5 s. 79–96.
  Uralica Helsingiensia : 2011 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls på kurssajten

  Andersson Kajsa
  Sápmi i ord och bild : en antologi. 1
  Västra Frölunda : On Line : 2015 : 592 s. :
  ISBN: 9789186481025
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Andersson Kajsa
  Sápmi i ord och bild : en antologi. 2
  Västra Frölunda : On Line : 2017 : 768 s. :
  ISBN: 9789186481032
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Häri läses: • Anne Heith, Tradition och förnyelse i Nils-Aslak Valkeapääs bidrag till samisk kulturell mobilisering • Suzanne Martin, Interkulturalism och svensk-samisk identitet i Kerstin Ekmans Vargskinnstrilogi

  Söderholm Eira
  Som perler i et kjede. Språksplittelse på Nordkalotten og et eget skriftspråk for kvener. I: Ottar. Populärvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet nr 269, 2008, s. 20–27.
  Ottar Tromsö Museum : 2008 :

  Vagnsnes Øystein
  Pitesamisk-eit forsvinnande lite språk i Skandinavia.Pitesamisk-eit forsvinnande lite språk i Skandinavia.
  Institutionen för språkstudier : 2012 :
  Länk

  Waade Anne Marit
  Arctic noir on screen: midnight sun (2016-) as a mix of geopolitical criticism and spectacular, mythical landscapes. I: L. Badley, A. Nestingen, J. Seppälä (red.), Nordic Noir, Adapdation, Appropiaation. Palgrave, Macmillan, s. 37-53.
  Institutionen för språkstudier : 2020 :
  Länk

  Yair Sapir
  Sveriges samiska språk. Revitalisering, utmaningar och möjliga lösningar. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv. Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria 2020, s. 63–120.
  Svenska landsmål och svenskt folkliv : 2020 :
  Länk

  Utöver detta tillkommer ett urval av skönlitteratur som presenteras vid kursstart.

  Ett antal digitala källor

  http://www.endangeredlanguages.com
  Institutionen för språkstudier :
  Länk

  http://www.giella.org/about-sami
  Institutionen för språkstudier :
  Länk

  http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php (kan vara svårt att få fram kartorna)
  Unesco :
  Länk

  https://www.sametinget.se/
  Sametinget :
  Länk

  Ytterligare digitala källor kan tillkomma