Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skapande bild, distans, 30 hp

Engelskt namn: Creative Art, distance

Denna kursplan gäller: 2020-06-22 och tillsvidare

Kurskod: 6ES107

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-14

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2021-07-01

Innehåll

Kursen riktar sig till studenter som vill utveckla sina kunskaper i bild och form. Den kan också läsas av studenter som vill bli gymnasielärare i bild. I kursen ges studenten möjlighet till egen konstnärlig fördjupning och övning i rumslig gestaltning, vilket sker parallellt med en analys av den egna kreativa processen. Utöver detta ges en teoretisk fördjupning inom konstvetenskap och relevanta teorier för ämnesområdet. 

Modul 1: Platsspecifik konst och dokumentation (Site specific art and documentation) (6 hp)
Platsspecifik konst planeras och genomförs på plats (fysiskt) eller via digitalt medium, samt diskuteras ur olika kritiska perspektiv. Digital bild används för de platsspecifika gestaltningarnas dokumentation och presentation.
 
Modul 2: Rörelse och gestaltning (Movement and artistic representation) (6 hp)
Modulen  omfattar ett laborativt gestaltningsarbete baserat på måleri och rörlig bild, i form av digital animering. I olika övningar utforskar vi rörelse som uttrycksform, motiv och metod.
 
Modul 3: Konstvetenskap (Art history and art theory), (6 hp)
Modulen erbjuder studenten möjlighet till konstvetenskaplig fördjupning. Detta sker i form av utställningsbesök, bildanalys, samt egna studier i valfritt konstvetenskapligt område, med didaktisk eller konstvetenskaplig inriktning.
 
Modul 4: Konstnärlig fördjupning (Artistic project) (6 hp)
I modulen genomförs ett eget projekt, där konst används som metod för att utforska ett problemområde. Projektet innehåller en fullbordad kommunikativ process, från idé, via genomförande, till dokumentation samt presentation av projektet, t ex i form av en utställning.

Modul 5: Kreativitet och handlingsburen kunskap (Creativity and knowing in practice) (6 hp)
Modulen omfattar litteraturstudier i semiotik, kunskapsteori och kreativitetsteori. Med stöd av litteraturen reflekterar studenten över handlingsburen kunskap, analyserar det egna konstnärliga gestaltningsarbetet som genomförs i moment 4, samt skriver en rapport.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande uppvisa:

Modult 1: Platsspecifik konst och dokumentation (Site specific art and documentation), 6 hp
 Kunskap och förståelse
 • utvecklad kunskap om rumslig gestaltning 
Färdighet och förmåga
 • Förmåga att genomföra ett självständigt gestaltande arbete samt dokumentera processen i analog och digital form 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett kritiskt reflekterande till etiska dimensioner av konstnärlig gestaltning 
 
Modul 2: Rörelse och gestaltning (Movement and artistic representation) (6 hp)
Kunskap och förståelse
 • Fördjupad förståelse för den rörliga bildens specifika uttryck samt hur rörelse kan gestaltas visuellt 
Färdighet och förmåga
 • Färdighet i framställning av animerad film
 • Förmåga att använda måleriskt uttryck för att utforska rörelse som metod eller motiv 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Förmåga att löpande värdera utfallet av den egna konstnärliga processen, samt ompröva arbetet utifrån de egna intentionerna 
Modul 3: Konstvetenskap (Art history and art theory), (6 hp)
Kunskap och förståelse
 • Fördjupad kunskap om ett konstvetenskapligt område 
Färdighet och förmåga
 • Förmåga att använda olika konstvetenskapliga och bildanalytiska begrepp och metoder för att tolka konst i olika sammanhang 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Förmåga att diskutera och värdera metoder och begrepp för att närma sig konsten, ur ett vetenskapligt eller didaktiskt perspektiv 
 
Modul 4: Konstnärlig fördjupning (Artistic project) (6 hp)
Kunskap och förståelse
 • Fördjupad kunskap om konstnärlig gestaltning samt kunskap om utställningsteknik 
Färdighet och förmåga
 • Färdighet att genomföra ett självständigt konstnärligt projekt och dokumentera processen, samt förmåga att presentera sitt arbete för andra 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Förmåga att analysera och värdera egna och andras processer och produkter utifrån givna kriterier 
 
Modul 5: Kreativitet och handlingsburen kunskap (Creativity and knowing in practice) (6 hp)
Kunskap och förståelse
 • Kunskap om teoretiska perspektiv på konstnärliga och kreativa processer, samt formen för rapportskrivande 
Färdighet och förmåga
 • Förmåga att använda olika teoretiska perspektiv för att reflektera över den egna konstnärliga processen, samt sammanställa en skriftlig rapport 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Förmåga att värdera och bedöma den egna utvecklingen ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande och problemorienterat arbete inom det konstnärliga, hantverksmässiga och bilddidaktiska området. Kursen bedrivs i huvudsak som distansstudier med ett antal fysiska träffar på campus, Umeå universitet. Samtliga träffar som innehåller examinerande inslag är obligatoriska. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt. Tillgång till internet krävs då inlämnande av arbetsuppgifter, diskussioner och kommentarer är obligatoriska moment och sker via en webbplattform.

Examination

Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget G krävs att samtliga prov/moment bedömts med minst resultatet G. För betyget VG krävs resultatet VG på tre av kursens fem moduler .
 
Modul 1 examineras genom gestaltande arbete, muntlig redovisning samt skriftlig inlämningsuppgift.
Modul 2 examineras genom gestaltande arbete och muntlig redovisning. 
Modul 3 examineras genom seminarier, muntliga och skriftliga redovisningar, hemtentamen
Modul 4 examineras genom gestaltande arbete och muntlig redovisning.
Modul 5 examineras genom seminarium och hemtentamen.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 26

Modul 1

Cool, Applied Visual Arts in the North
Jokela Timo, Coutts Glen, Härkönen Elina, Huhmarniemi Maria
Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland : 2013 :
http://www.asadnetwork.org/publications.html
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns som pdf: https://www.asadnetwork.org/publications.html

En kulturskola för alla : estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv
Marner Anders, Örtegren Hans
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling :b Liber distribution : 2003 : 136 s. :
http://www.skolutveckling.se/publdb-portlet/fileDownload?publ_id=96&file=publication
ISBN: 91-85128-26-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kursplan 2011 i bild, grundskolan
Skolverket : 2011 :
Skolverket
Obligatorisk
Läsanvisning: Läses genom hela kursen

Modul 2

Marner Anders
Upplevelse, tolkning, analys och samtal – bildsemiotiskt Perspektiv på teori och metod i bildbetraktandet.
Tilde, rapport nr 12. Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2009 :
https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-estetiska-amnen-i-lararutbildningen/tilde/rapportserie/tilde_12.pdf
Obligatorisk

Modul 3

A world history of art
Honour Hugh, Fleming John
Rev. 7. ed. : London : Laurence King : 2009 : xii, 936, [24] s. :
ISBN: 9781856695848
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rossholm Lagerlöf Margaretha
Det visar sig : estetisk mening i bildkonst från nutiden och det nära förflutna
Lund : Nordic Academic Press : [2018] : 188 sidor :
ISBN: 9789188661371
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bildens retorik
Barthes Roland, Hayden Hans, Aspelin Kurt
Stockholm : Faethon : 2016 : 64 sidor :
ISBN: 9789198275926
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sid 9-64

D'Alleva Anne
Methods & theories of art history
London : Laurence King : 2005 : 186 s. :
ISBN: 1-85669-417-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sid 17-28, 46-70, 88-102, 122-131,152-165.

Hannula Mika
Allt eller inget : kritisk teori, samtidskonst och visuell kultur
Göteborg : Göteborgs universitet : 2005 : 190 s. :
ISBN: 9197591106
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Sid 11-30, 55-139

Lind Maria
Konstringar : vad gör samtidskonsten?
Stockholm : Natur & Kultur : [2021] : 263 sidor :
ISBN: 9789127170940
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wood Catherine
Performance in contemporary art
London : Tate Publishing : 2018 : 240 sidor :
ISBN: 9781849763110
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sid 32-226. Uppdelning mellan grupper.

Vad är grejen med samtidskonst? : en handbok för nyfikna
Olsson Angelica, Lundmark Karin
Göteborg : Kultur i Väst : 2016 : 73 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.kulturivast.se/konst/handbok-vad-ar-grejen-med-samtidskonst

Williams Gilda
How to write about contemporary art
London : Thames & Hudson : 2014 : 264 s. :
ISBN: 9780500291573
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 4

Form och struktur : texter till en metodologisk tradition inom litteraturvetenskapen
Aspelin Kurt, Lundberg Bengt A.
Stockholm : PAN/Norstedt : 1971 : 347, (3) s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Sklovskij, Viktor (1971) Konsten som grepp. s 45-63. (orginalarbete publicerat 1917)

Skåreus Eva
Bilder i forskning: visuella metoder, konstbaserad forskning och fallstudier. Tilde skriftserie nr.2.
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2014 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns som pdf på http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:765679

Modul 5

Asplund Johan
Hur låter åskan? : förstudium till en vetenskapsteori
Göteborg : Korpen : 2003 : 134, [1] s. :
ISBN: 91-7374-409-3 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bale Kjersti
Estetik : en introduktion
Göteborg : Daidalos : 2010 : 205 s. :
ISBN: 978-91-7173-307-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att skriva vetenskapliga uppsatser
Widerberg Karin, Torhell Sven-Erik
Lund : Studentlitteratur : 1995 : 91 s. :
ISBN: 91-44-49441-6 ; 230:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Gardner's art through the ages.
Gardner Helen, Kleiner Fred S., Mamiya Christin J., Tansey Richard G.
11. ed. : Fort Worth, TX : Harcourt Brace College Publishers : 2001 : xlvii, 1198 p. :
ISBN: 0-534-16703-9 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Stallabrass Julian
Contemporary art : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2006 : 154 s. :
ISBN: 9780192806468 (hft.)
Se bibliotekskatalogen Album

Sjölin Jan-Gunnar
Att tolka bilder : bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag
Lund : Studentlitteratur : 1993 : 445 s. :
ISBN: 91-44-34731-6
Se bibliotekskatalogen Album

Uggla Karolina
Konst och kartläggning kring 1970 : modell, diagram och karta i konstens landskap
Göteborg : Makadam : 2015 : 191 s., viii pl.-s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-121726
ISBN: 9789170611926
Se bibliotekskatalogen Album

Guidebok Kommunikation och marknadsföring för utställningar.
Visby : Riksutställningar : 2012 : 64 s. :
Fritt tillgänglig från Riksutställningars webbplats
ISBN: 978-91-85803-83-5
Se bibliotekskatalogen Album

Konsten att ställa ut samtidskonsten
Riksutställningar : 2014 :
https://sverigeskonstforeningar.nu/virveln/2019/03/13/guidebok-for-utstallningsteknik/

Konsthängning
Dan Sundberg : 2014 :
https://www.sverigeskonstforeningar.nu/wp-content/uploads/2013/06/hangakonst.pdf