Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skapande bild, distans, 30 hp

Engelskt namn: Creative Art, distance

Denna kursplan gäller: 2020-06-22 och tillsvidare

Kurskod: 6ES107

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-14

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2021-07-01

Innehåll

Kursen riktar sig till studenter som vill utveckla sina kunskaper i bild och form. Den kan också läsas av studenter som vill bli gymnasielärare i bild. I kursen ges studenten möjlighet till egen konstnärlig fördjupning och övning i rumslig gestaltning, vilket sker parallellt med en analys av den egna kreativa processen. Utöver detta ges en teoretisk fördjupning inom konstvetenskap och relevanta teorier för ämnesområdet. 

Modul 1: Platsspecifik konst och dokumentation (Site specific art and documentation) (6 hp)
Platsspecifik konst planeras och genomförs på plats (fysiskt) eller via digitalt medium, samt diskuteras ur olika kritiska perspektiv. Digital bild används för de platsspecifika gestaltningarnas dokumentation och presentation.
 
Modul 2: Rörelse och gestaltning (Movement and artistic representation) (6 hp)
Modulen  omfattar ett laborativt gestaltningsarbete baserat på måleri och rörlig bild, i form av digital animering. I olika övningar utforskar vi rörelse som uttrycksform, motiv och metod.
 
Modul 3: Konstvetenskap (Art history and art theory), (6 hp)
Modulen erbjuder studenten möjlighet till konstvetenskaplig fördjupning. Detta sker i form av utställningsbesök, bildanalys, samt egna studier i valfritt konstvetenskapligt område, med didaktisk eller konstvetenskaplig inriktning.
 
Modul 4: Konstnärlig fördjupning (Artistic project) (6 hp)
I modulen genomförs ett eget projekt, där konst används som metod för att utforska ett problemområde. Projektet innehåller en fullbordad kommunikativ process, från idé, via genomförande, till dokumentation samt presentation av projektet, t ex i form av en utställning.

Modul 5: Kreativitet och handlingsburen kunskap (Creativity and knowing in practice) (6 hp)
Modulen omfattar litteraturstudier i semiotik, kunskapsteori och kreativitetsteori. Med stöd av litteraturen reflekterar studenten över handlingsburen kunskap, analyserar det egna konstnärliga gestaltningsarbetet som genomförs i moment 4, samt skriver en rapport.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande uppvisa:

Modult 1: Platsspecifik konst och dokumentation (Site specific art and documentation), 6 hp
 Kunskap och förståelse
 • utvecklad kunskap om rumslig gestaltning 
Färdighet och förmåga
 • Förmåga att genomföra ett självständigt gestaltande arbete samt dokumentera processen i analog och digital form 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett kritiskt reflekterande till etiska dimensioner av konstnärlig gestaltning 
 
Modul 2: Rörelse och gestaltning (Movement and artistic representation) (6 hp)
Kunskap och förståelse
 • Fördjupad förståelse för den rörliga bildens specifika uttryck samt hur rörelse kan gestaltas visuellt 
Färdighet och förmåga
 • Färdighet i framställning av animerad film
 • Förmåga att använda måleriskt uttryck för att utforska rörelse som metod eller motiv 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Förmåga att löpande värdera utfallet av den egna konstnärliga processen, samt ompröva arbetet utifrån de egna intentionerna 
Modul 3: Konstvetenskap (Art history and art theory), (6 hp)
Kunskap och förståelse
 • Fördjupad kunskap om ett konstvetenskapligt område 
Färdighet och förmåga
 • Förmåga att använda olika konstvetenskapliga och bildanalytiska begrepp och metoder för att tolka konst i olika sammanhang 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Förmåga att diskutera och värdera metoder och begrepp för att närma sig konsten, ur ett vetenskapligt eller didaktiskt perspektiv 
 
Modul 4: Konstnärlig fördjupning (Artistic project) (6 hp)
Kunskap och förståelse
 • Fördjupad kunskap om konstnärlig gestaltning samt kunskap om utställningsteknik 
Färdighet och förmåga
 • Färdighet att genomföra ett självständigt konstnärligt projekt och dokumentera processen, samt förmåga att presentera sitt arbete för andra 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Förmåga att analysera och värdera egna och andras processer och produkter utifrån givna kriterier 
 
Modul 5: Kreativitet och handlingsburen kunskap (Creativity and knowing in practice) (6 hp)
Kunskap och förståelse
 • Kunskap om teoretiska perspektiv på konstnärliga och kreativa processer, samt formen för rapportskrivande 
Färdighet och förmåga
 • Förmåga att använda olika teoretiska perspektiv för att reflektera över den egna konstnärliga processen, samt sammanställa en skriftlig rapport 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Förmåga att värdera och bedöma den egna utvecklingen ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande och problemorienterat arbete inom det konstnärliga, hantverksmässiga och bilddidaktiska området. Kursen bedrivs i huvudsak som distansstudier med ett antal fysiska träffar på campus, Umeå universitet. Samtliga träffar som innehåller examinerande inslag är obligatoriska. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt. Tillgång till internet krävs då inlämnande av arbetsuppgifter, diskussioner och kommentarer är obligatoriska moment och sker via en webbplattform.

Examination

Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget G krävs att samtliga prov/moment bedömts med minst resultatet G. För betyget VG krävs resultatet VG på tre av kursens fem moduler .
 
Modul 1 examineras genom gestaltande arbete, muntlig redovisning samt skriftlig inlämningsuppgift.
Modul 2 examineras genom gestaltande arbete och muntlig redovisning. 
Modul 3 examineras genom seminarier, muntliga och skriftliga redovisningar, hemtentamen
Modul 4 examineras genom gestaltande arbete och muntlig redovisning.
Modul 5 examineras genom seminarium och hemtentamen.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.