"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skapande bild, distans, 30 hp

Engelskt namn: Creative Art, distance

Denna kursplan gäller: 2020-06-22 och tillsvidare

Kurskod: 6ES107

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-14

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2021-07-01

Innehåll

Kursen riktar sig till studenter som vill utveckla sina kunskaper i bild och form. Den kan också läsas av studenter som vill bli gymnasielärare i bild. I kursen ges studenten möjlighet till egen konstnärlig fördjupning och övning i rumslig gestaltning, vilket sker parallellt med en analys av den egna kreativa processen. Utöver detta ges en teoretisk fördjupning inom konstvetenskap och relevanta teorier för ämnesområdet. 

Modul 1: Platsspecifik konst och dokumentation (Site specific art and documentation) (6 hp)
Platsspecifik konst planeras och genomförs på plats (fysiskt) eller via digitalt medium, samt diskuteras ur olika kritiska perspektiv. Digital bild används för de platsspecifika gestaltningarnas dokumentation och presentation.
 
Modul 2: Rörelse och gestaltning (Movement and artistic representation) (6 hp)
Modulen  omfattar ett laborativt gestaltningsarbete baserat på måleri och rörlig bild, i form av digital animering. I olika övningar utforskar vi rörelse som uttrycksform, motiv och metod.
 
Modul 3: Konstvetenskap (Art history and art theory), (6 hp)
Modulen erbjuder studenten möjlighet till konstvetenskaplig fördjupning. Detta sker i form av utställningsbesök, bildanalys, samt egna studier i valfritt konstvetenskapligt område, med didaktisk eller konstvetenskaplig inriktning.
 
Modul 4: Konstnärlig fördjupning (Artistic project) (6 hp)
I modulen genomförs ett eget projekt, där konst används som metod för att utforska ett problemområde. Projektet innehåller en fullbordad kommunikativ process, från idé, via genomförande, till dokumentation samt presentation av projektet, t ex i form av en utställning.

Modul 5: Kreativitet och handlingsburen kunskap (Creativity and knowing in practice) (6 hp)
Modulen omfattar litteraturstudier i semiotik, kunskapsteori och kreativitetsteori. Med stöd av litteraturen reflekterar studenten över handlingsburen kunskap, analyserar det egna konstnärliga gestaltningsarbetet som genomförs i moment 4, samt skriver en rapport.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande uppvisa:

Modult 1: Platsspecifik konst och dokumentation (Site specific art and documentation), 6 hp
 Kunskap och förståelse

 • utvecklad kunskap om rumslig gestaltning 

Färdighet och förmåga

 • Förmåga att genomföra ett självständigt gestaltande arbete samt dokumentera processen i analog och digital form 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ett kritiskt reflekterande till etiska dimensioner av konstnärlig gestaltning 

 
Modul 2: Rörelse och gestaltning (Movement and artistic representation) (6 hp)
Kunskap och förståelse

 • Fördjupad förståelse för den rörliga bildens specifika uttryck samt hur rörelse kan gestaltas visuellt 

Färdighet och förmåga

 • Färdighet i framställning av animerad film
 • Förmåga att använda måleriskt uttryck för att utforska rörelse som metod eller motiv 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Förmåga att löpande värdera utfallet av den egna konstnärliga processen, samt ompröva arbetet utifrån de egna intentionerna 

Modul 3: Konstvetenskap (Art history and art theory), (6 hp)
Kunskap och förståelse

 • Fördjupad kunskap om ett konstvetenskapligt område 

Färdighet och förmåga

 • Förmåga att använda olika konstvetenskapliga och bildanalytiska begrepp och metoder för att tolka konst i olika sammanhang 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Förmåga att diskutera och värdera metoder och begrepp för att närma sig konsten, ur ett vetenskapligt eller didaktiskt perspektiv 

 
Modul 4: Konstnärlig fördjupning (Artistic project) (6 hp)
Kunskap och förståelse

 • Fördjupad kunskap om konstnärlig gestaltning samt kunskap om utställningsteknik 

Färdighet och förmåga

 • Färdighet att genomföra ett självständigt konstnärligt projekt och dokumentera processen, samt förmåga att presentera sitt arbete för andra 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Förmåga att analysera och värdera egna och andras processer och produkter utifrån givna kriterier 

 
Modul 5: Kreativitet och handlingsburen kunskap (Creativity and knowing in practice) (6 hp)
Kunskap och förståelse

 • Kunskap om teoretiska perspektiv på konstnärliga och kreativa processer, samt formen för rapportskrivande 

Färdighet och förmåga

 • Förmåga att använda olika teoretiska perspektiv för att reflektera över den egna konstnärliga processen, samt sammanställa en skriftlig rapport 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Förmåga att värdera och bedöma den egna utvecklingen ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande och problemorienterat arbete inom det konstnärliga, hantverksmässiga och bilddidaktiska området. Kursen bedrivs i huvudsak som distansstudier med ett antal fysiska träffar på campus, Umeå universitet. Samtliga träffar som innehåller examinerande inslag är obligatoriska. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt. Tillgång till internet krävs då inlämnande av arbetsuppgifter, diskussioner och kommentarer är obligatoriska moment och sker via en webbplattform.

Examination

Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget G krävs att samtliga prov/moment bedömts med minst resultatet G. För betyget VG krävs resultatet VG på tre av kursens fem moduler .
 
Modul 1 examineras genom gestaltande arbete, muntlig redovisning samt skriftlig inlämningsuppgift.
Modul 2 examineras genom gestaltande arbete och muntlig redovisning. 
Modul 3 examineras genom seminarier, muntliga och skriftliga redovisningar, hemtentamen
Modul 4 examineras genom gestaltande arbete och muntlig redovisning.
Modul 5 examineras genom seminarium och hemtentamen.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 27

  Modul 1

  Cool, Applied Visual Arts in the North
  Jokela Timo, Coutts Glen, Härkönen Elina, Huhmarniemi Maria
  Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland : 2013 :
  http://www.asadnetwork.org/publications.html
  Obligatorisk

  Bärtås Magnus
  Om-tänkande genom videoessä: Ett arbete i Chris Markers fotspår
  Konstfack, Institutionen för Konst : 2009 :
  Digitala Vetenskapliga Arkivet
  Obligatorisk

  Modul 2

  Tema: Bildanalys
  Marner Anders, Skåreus Eva
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2009 : 108 sidor :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Marner Anders - Upplevelse, tolkning, analys och samtal - bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i bildbetraktande

  Modul 3

  A world history of art
  Honour Hugh, Fleming John
  Rev. 7. ed. : London : Laurence King : 2009 : xii, 936, [24] s. :
  ISBN: 9781856695848
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rossholm Lagerlöf Margaretha
  Det visar sig : estetisk mening i bildkonst från nutiden och det nära förflutna
  Lund : Nordic Academic Press : [2018] : 188 sidor :
  ISBN: 9789188661371
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bildens retorik
  Barthes Roland, Hayden Hans, Aspelin Kurt
  Stockholm : Faethon : 2016 : 64 sidor :
  ISBN: 9789198275926
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  D'Alleva Anne
  Methods & theories of art history
  London : Laurence King : 2005 : 186 s. :
  ISBN: 1-85669-417-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Sid 17-28, 46-70, 88-102, 122-131,152-165.

  Hannula Mika
  Allt eller inget : kritisk teori, samtidskonst och visuell kultur
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2005 : 190 s. :
  ISBN: 9197591106
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lind Maria
  Konstringar : vad gör samtidskonsten?
  Stockholm : Natur & Kultur : [2021] : 263 sidor :
  ISBN: 9789127170940
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wood Catherine
  Performance in contemporary art
  London : Tate Publishing : 2018 : 240 sidor :
  ISBN: 9781849763110
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid 32-226. Uppdelning mellan grupper.

  Vad är grejen med samtidskonst
  Ingår i:
  Vad är grejen med samtidskonst?
  Göteborg : Kultur i Väst : 2016 : 73 s. :
  Kultur i väst
  Obligatorisk

  Williams Gilda
  How to write about contemporary art
  London : Thames & Hudson : 2014 : 264 s. :
  ISBN: 9780500291573
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 4

  Form och struktur : texter till en metodologisk tradition inom litteraturvetenskapen
  Aspelin Kurt, Lundberg Bengt A.
  Stockholm : PAN/Norstedt : 1971 : 347, (3) s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sklovskij, Viktor (1971) Konsten som grepp. s 45-63. (orginalarbete publicerat 1917)

  Skåreus Eva
  Bilder i forskning [Elektronisk resurs] : visuella metoder, konstbaserad forskning & fallstudier
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2015 : 124 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-96664
  Obligatorisk

  Modul 5

  Asplund Johan
  Hur låter åskan? : förstudium till en vetenskapsteori
  Göteborg : Korpen : 2003 : 134, [1] s. :
  ISBN: 91-7374-409-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bale Kjersti
  Estetik : en introduktion
  Göteborg : Daidalos : 2010 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-7173-307-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva vetenskapliga uppsatser
  Widerberg Karin, Torhell Sven-Erik
  Lund : Studentlitteratur : 1995 : 91 s. :
  ISBN: 91-44-49441-6 ; 230:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur kan tillkomma

  Referenslitteratur

  Uggla Karolina
  Konst och kartläggning kring 1970 : modell, diagram och karta i konstens landskap
  Göteborg : Makadam : 2015 : 191 s., viii pl.-s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-121726
  ISBN: 9789170611926
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Referens till modul 3

  Möten med bilder : att tolka visuella uttryck
  Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 216 s. :
  ISBN: 978-91-44-05945-7
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Referenslitteratur till modul 3

  Lindberg Anna Lena
  Konst, kön och blick : feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism
  2. uppl. : Stockholm : Studentlitteratur : 2014 : 238 s. :
  ISBN: 9789144102399
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Referens litteratur till modul 3

 • Giltig från: 2021 vecka 26

  Modul 1

  Cool, Applied Visual Arts in the North
  Jokela Timo, Coutts Glen, Härkönen Elina, Huhmarniemi Maria
  Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland : 2013 :
  http://www.asadnetwork.org/publications.html
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns som pdf: https://www.asadnetwork.org/publications.html

  En kulturskola för alla : estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv
  Marner Anders, Örtegren Hans
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling :b Liber distribution : 2003 : 136 s. :
  http://www.skolutveckling.se/publdb-portlet/fileDownload?publ_id=96&file=publication
  ISBN: 91-85128-26-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kursplan 2011 i bild, grundskolan
  Skolverket : 2011 :
  Skolverket
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses genom hela kursen

  Modul 2

  Marner Anders
  Upplevelse, tolkning, analys och samtal – bildsemiotiskt Perspektiv på teori och metod i bildbetraktandet.
  Tilde, rapport nr 12. Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2009 :
  https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-estetiska-amnen-i-lararutbildningen/tilde/rapportserie/tilde_12.pdf
  Obligatorisk

  Modul 3

  A world history of art
  Honour Hugh, Fleming John
  Rev. 7. ed. : London : Laurence King : 2009 : xii, 936, [24] s. :
  ISBN: 9781856695848
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rossholm Lagerlöf Margaretha
  Det visar sig : estetisk mening i bildkonst från nutiden och det nära förflutna
  Lund : Nordic Academic Press : [2018] : 188 sidor :
  ISBN: 9789188661371
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bildens retorik
  Barthes Roland, Hayden Hans, Aspelin Kurt
  Stockholm : Faethon : 2016 : 64 sidor :
  ISBN: 9789198275926
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid 9-64

  D'Alleva Anne
  Methods & theories of art history
  London : Laurence King : 2005 : 186 s. :
  ISBN: 1-85669-417-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid 17-28, 46-70, 88-102, 122-131,152-165.

  Hannula Mika
  Allt eller inget : kritisk teori, samtidskonst och visuell kultur
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2005 : 190 s. :
  ISBN: 9197591106
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Sid 11-30, 55-139

  Lind Maria
  Konstringar : vad gör samtidskonsten?
  Stockholm : Natur & Kultur : [2021] : 263 sidor :
  ISBN: 9789127170940
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wood Catherine
  Performance in contemporary art
  London : Tate Publishing : 2018 : 240 sidor :
  ISBN: 9781849763110
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid 32-226. Uppdelning mellan grupper.

  Vad är grejen med samtidskonst? : en handbok för nyfikna
  Olsson Angelica, Lundmark Karin
  Göteborg : Kultur i Väst : 2016 : 73 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.kulturivast.se/konst/handbok-vad-ar-grejen-med-samtidskonst

  Williams Gilda
  How to write about contemporary art
  London : Thames & Hudson : 2014 : 264 s. :
  ISBN: 9780500291573
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 4

  Form och struktur : texter till en metodologisk tradition inom litteraturvetenskapen
  Aspelin Kurt, Lundberg Bengt A.
  Stockholm : PAN/Norstedt : 1971 : 347, (3) s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sklovskij, Viktor (1971) Konsten som grepp. s 45-63. (orginalarbete publicerat 1917)

  Skåreus Eva
  Bilder i forskning: visuella metoder, konstbaserad forskning och fallstudier. Tilde skriftserie nr.2.
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns som pdf på http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:765679

  Modul 5

  Asplund Johan
  Hur låter åskan? : förstudium till en vetenskapsteori
  Göteborg : Korpen : 2003 : 134, [1] s. :
  ISBN: 91-7374-409-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bale Kjersti
  Estetik : en introduktion
  Göteborg : Daidalos : 2010 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-7173-307-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva vetenskapliga uppsatser
  Widerberg Karin, Torhell Sven-Erik
  Lund : Studentlitteratur : 1995 : 91 s. :
  ISBN: 91-44-49441-6 ; 230:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Gardner's art through the ages.
  Gardner Helen, Kleiner Fred S., Mamiya Christin J., Tansey Richard G.
  11. ed. : Fort Worth, TX : Harcourt Brace College Publishers : 2001 : xlvii, 1198 p. :
  ISBN: 0-534-16703-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stallabrass Julian
  Contemporary art : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : 154 s. :
  ISBN: 9780192806468 (hft.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sjölin Jan-Gunnar
  Att tolka bilder : bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : 445 s. :
  ISBN: 91-44-34731-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Uggla Karolina
  Konst och kartläggning kring 1970 : modell, diagram och karta i konstens landskap
  Göteborg : Makadam : 2015 : 191 s., viii pl.-s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-121726
  ISBN: 9789170611926
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Guidebok Kommunikation och marknadsföring för utställningar.
  Visby : Riksutställningar : 2012 : 64 s. :
  Fritt tillgänglig från Riksutställningars webbplats
  ISBN: 978-91-85803-83-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Konsten att ställa ut samtidskonsten
  Riksutställningar : 2014 :
  https://sverigeskonstforeningar.nu/virveln/2019/03/13/guidebok-for-utstallningsteknik/

  Konsthängning
  Dan Sundberg : 2014 :
  https://www.sverigeskonstforeningar.nu/wp-content/uploads/2013/06/hangakonst.pdf