Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Skapande dans, 15 hp

Engelskt namn: Creative Dance

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 6KS008

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-16

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-09-17

Innehåll

Kursen syftar till en grundläggande kunskap om konstnärlig dans för lärare och pedagoger inom kulturskola, grundskola och förskola som undervisar i dans eller vill börja använda dansen i pedagogiska och konstnärliga sammanhang. I kursen utforskas dansens verktyg med fokus på teman som kropp, rum, tid och kraft i improvisation och komposition. Genom estetiska lärprocesser används den konstnärliga dansens verktyg för att undersöka andra kunskapsområden. Under kursens gång används loggbok som redskap för dokumentation och reflektion. Litteraturen behandlas kontinuerligt skriftligt och muntligt. Kursinnehållets didaktiska tillämpning resulterar i en skriftlig reflekterande dokumentation och konstnärlig gestaltning.

Modul 1. Dansens verktyg, 7,5 hp
(Modul 1. Dance as exercise, improvisation and composition, 7,5 ECT)

Studierna riktar in sig på dansen som gestaltning i metod och praktik. Studierna omfattar dansövningar med inriktning mot dansimprovisation och danskomposition utifrån följande teman:
Kropp - som instrument och uttrycksmedel
Rum - som skapande plats i den sceniska gestaltningen
Tid och kraft - som dynamiska hjälpmedel
Grupp som koreografisk möjlighet
Studierna behandlar olika former av dansuppvärmning och teknikövningar samt verktyg som impuls- och inspirationsmaterial.

Modul 2. Dans som pedagogiskt redskap i skola och kulturskola, 7,5 hp
(Modul 2. Dance as educational method, 7,5 ECT)

I modul två riktas fokus mot ämnesdidaktik inom dansens område i kulturskolans verksamhet, i grundskolan och i förskolan.  Studierna utgår ifrån konstnärlig dans, danslek, barndans, i scenisk gestaltning. Utifrån litteraturstudier och dokumentation studeras och diskuteras tillämpning av kursinnehållet i olika skol-/ lärandeverksamheter.  I modulens senare del planeras och genomförs ett mindre projekt som ska resultera i ett konstnärligt gestaltande arbete och en skriftlig reflekterande dokumentation med didaktisk inriktning mot kulturskolans, grundskolans eller förskolans verksamhet. Arbetet utgår ifrån den litteratur, de metoder och de vetenskapliga och konstnärliga perspektiv som behandlats under kursens gång. Dessutom ska någon, eller några, av faktorerna makt, genus, miljö, klass eller etnicitet beaktas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande uppvisa/kan:

1) Modul 1, (Dansens verktyg 7,5 hp)
2) Modul 2, (Dans som pedagogiskt redskap i skola och kulturskola, 7,5 hp)

Kunskap och förståelse:
  • förståelse för hur dansens verktyg kan användas i pedagogiska och sceniska
  • sammanhang i kulturskolans, grundskolans och förskolans verksamheter (1, 2)
  • kunskap om hur kropp, rum, kraft och tid kan användas som konstnärligt och dynamiskt uttrycksmedel i en konstnärlig process (1, 2)
  • medvetenhet om några didaktiska begrepp och aktuell forskning inom området dans (2)
Färdighet och förmåga:
  • tillämpa skapande metoder och dans- och rörelseövningar som främjar en konstnärlig utveckling (1, 2)
  • formulera mål för den egna pedagogiska verksamheten med barn, ungdomar och vuxna (2)
  • självständigt kunna planera och genomföra en skapande verksamhet där allas rätt att uttrycka sig genom dans och rörelse är central (2)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska och reflektera skriftligt och muntligt över sin egen och andras pedagogiska verksamhet (1, 2)
  • bedöma estetiska processer och produkter utifrån konstnärliga och etiska aspekter samt faktorerna makt, genus, miljö, klass eller etnicitet (2)

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av praktiska workshops, seminarier, föreläsningar och grupparbeten. Individuell loggbok förs kontinuerligt under kursens gång och redovisas skriftligt.

Examination

Examination sker fortlöpande inom ramen för undervisningen. Möjligheten att nå förväntade studieresultat är beroende av att den studerande aktivt deltar och närvarar i workshops, praktiska övningar, seminarier, gruppdiskussioner.
Samtliga skriftliga uppgifter är examinerande i kursens två moduler.

De studerandes kunskaper under modul två examineras skriftligt, muntligt och gestaltande genom en individuell skriftlig reflekterande dokumentation och presentation av ett konstnärligt gestaltande arbete med didaktisk inriktning.
Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas skriftligt, muntligt och/eller i gestaltande form enligt gällande instruktioner. Vid examination sätts betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie samt ett omprov, har vid nästa omprovstillfälle rätt få en annan examinator utsedd, om inte särkilda skäl talar emot detta. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student.
Kursträffar kan vara förlagda till annan plats än studieorten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.