"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skapande lek i förskolan 2, 15 hp

Engelskt namn: Creative Play for Preschool 2

Denna kursplan gäller: 2020-05-25 och tillsvidare

Kurskod: 6ES118

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-11

Innehåll

I kursen får studenter träna sig i gestaltning genom olika estetiska uttrycksmedel, som bild och form, sång och musik, rytmik och slöjd. Genom övningar i musicerande, två- och tredimensionell gestaltning samt dans och drama utvecklas en repertoar av estetiska uttrycksmedel att använda som pedagog i förskolan. Kursen syftar till att vidareutveckla kunskaper, förmågor och färdigheter från kursen Skapande lek i förskolan 1 och syftar till att ge en förståelse för hur man, utifrån aktuell forskning, kan använda olika estetiska uttryck i en gränsöverskridande kontext. Vidare studeras hur digitala medier och applikationer kan användas i estetiska läroprocesser.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Modul 1 - Att frigöra sitt skapande

Färdighet och förmåga
- Visa förmåga att använda material och redskap i två- och tredimensionellt skapande, samt självständigt kunna ta egna initiativ i skapandeprocessen. 
- Visa kommunikativ förmåga i syfte att stimulera och stärka barns lärande och utveckling genom samtal kring bilder.
- Med utgångspunkt i aktuell forskning redogöra för barns bildutveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Värdera och beskriva sin egen lärprocess samt utifrån detta kunna formulera konkreta mål för eget lärande.
- Reflektera över samt använda begrepp som estetik, estetiska lärprocesser, skapande och kreativitet. 

Modul 2 - Digitala verktyg

Kunskap och förståelse
- Beskriva och problematisera hur digital teknik på olika sätt kan användas i skapande processer och uttryckssätt i förskolan.

Färdighet och förmåga
- Visa förmåga att använda digitala medier (t.ex. digital bild, digitalt ljud, digital musik, rörlig bild) samt reflektera över dessa mediers möjligheter och begränsningar i arbetet med barn 
- Visa förmåga att utifrån modulspecifikt ämnesinnehåll kunna arbeta i olika gruppkonstellationer

Modul 3 - Drama och föremålsteater

Färdighet och förmåga
- Visa förmåga att, av värde för yrkesutövningen, tillägna sig färdigheter för att iscensätta berättelser med hjälp av estetiska uttryck, enkla medel och material.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Visa förmåga att utifrån modulspecifikt ämnesinnehåll kunna arbeta i olika gruppkonstellationer

Modul 4 - Att reflektera kring estetiska lärprocesser

Kunskap och förståelse
- Utifrån aktuell forskning beskriva hur man kan använda olika estetiska uttryck i en gränsöverskridande kontext.
- Beskriva hur estetiska lärprocesser kan verka i en gränsöverskridande estetisk kontext utifrån aktuell forskning relaterat till det förskolepedagogiska området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat inom det förskolepedagogiska området.
- Reflektera över den egna utvecklingen och lärandet samt över hur förskolan som institution kan främja eller hindra barns fantasi och kreativitetsprocesser. 
- Analysera och problematisera ditt eget förhållningssätt samt hur det kan påverka barns skapande förmåga och kreativitet. 

Modul 5 - Upplevelsestig och grupprocesser

Färdighet och förmåga
- Visa förmåga att skapa förutsättningar för alla barn att lära och utvecklas genom att iscensätta upplevelser inbegripet lek och skapande i en utomhusmiljö 
- Visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning genom estetiska lärprocesser 
- Visa förmåga att utifrån modulspecifikt ämnesinnehåll kunna arbeta i olika gruppkonstellationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare

Behörighetskrav

Godkänd på kurserna: Skapande lek i förskolan 1, 7,5hp. Att undervisa i förskolan (VFU), 10 hp. Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU), 11 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen består av 5 moduler.
 
Modul 1 - Att frigöra sitt skapande, 4 hp
Undervisningen i modul 1 består av studiebesök, föreläsningar, workshops samt laborationer i bildskapande material. Ett praktiskt projektarbete genomförs individuellt. I momentet ingår bildsamtal. Även forskning kring barns bildutveckling belyses.
 
Modul 2 - Digitala verktyg, 3 hp

Undervisningen i modul 2 består av föreläsningar, workshops samt laborationer i material. I mindre grupper genomförs ett praktiskt arbete via digitala medier där olika estetiska uttryck ingår.
 
Modul 3 - Drama och föremålsteater, 4 hp
I modul 3 ligger stort fokus på gestaltning, d.v.s. skapande i två- och tredimensionella material som papper, textil och trä och scenisk och musikalisk kommunikation. I modul 3 arbetar studenter i mindre grupper och skapar under handledning kuliss, rekvisita samt föremål utifrån en tematisk ingång. Här behandlas begreppet kreativitet via litteratur samt i föreläsningsform.
 
 
Modul 4 - Att reflektera kring estetiska lärprocesser, 1 hp
Modul 4 utgörs av en skriftlig hemtentamen som löper parallellt med övriga moment. Här knyts egna resonemang och erfarenheter till kursens teoretiska ramverk.
 
Modul 5 - Upplevelsestig och grupprocesser, 3 hp
I modul 5 är sinnena i fokus i en upplevelsestig. Med utgångspunkt i estetiska ämnen använder studenter valfria uttryckssätt för att iscensätta lärandeupplevelser. Utomhuspedagogik behandlas i litteratur samt föreläsningsform.

Examination

Studenten examineras i samtliga moduler genom individuella uppgifter, hemtentamen, seminarier och uppvisande av färdigheter och förmågor, samt gruppuppgifter i form av muntliga presentationer och skriftliga redovisningar. Studenterna deltar i examinationsprocessen av hemtentamen genom opponering.

Modul 1 - Att frigöra sitt skapande, 4 hp
Studenten examineras genom skriftlig uppgift, genom seminarium samt en redovisning av individuella praktiska arbeten i kombination med ett muntligt bildsamtal.

Modul 2 - Digitala verktyg, 3 hp
Examinationen sker genom seminarium och genom en redovisning av ett digitalt arbete i grupp.

Modul 3 - Drama och föremålsteater 4 hp
Studenten examineras genom seminarium och genom en föremålsföreställning.

Modul 4 - Att reflektera kring estetiska lärprocesser, 1 hp
Modulen utgörs av en skriftlig hemtentamen som löper parallellt med övriga moment. Här knyts egna resonemang och erfarenheter till kursens teoretiska ramverk. 

Modul 5 - Upplevelsestig och grupprocesser, 3 hp
Examinationen sker genom genomförande av en planerad aktivitet med grupp i utom-husmiljö, samt genom inlämning av en individuell slutdokumentation.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av  funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med
examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt begära en ny examniator. Begäran om ny examinator ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 4

  Bendroth Karlsson Marie
  Barns möte med konst
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 112 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11276-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bild, konst och medier för yngre barn : kulturella redskap och pedagogiska perspektiv
  Bendroth Karlsson Marie, Karlsson Häikiö Tarja
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 166 s. :
  ISBN: 9789144089935
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Att arbeta med tema i förskolan : en metodikbok
  Doverborg Elisabet, Pramling Niklas, Pramling Samuelsson Ingrid
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 123 sidor :
  ISBN: 9789147139903
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ehrlin Anna
  Estetiska uttrycksformer i teori och praktik : bild-, drama- och musikdidaktik
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 158 sidor :
  ISBN: 9789147131778
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fredriksen Biljana C.
  Förstå med kroppen : barns erfarenheter som grund för allt lärande
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 384 s. :
  ISBN: 9789147114917
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindström
  Aesthetic Learning About, In, With and Through the Arts: A Curriculum Study
  The internationan Journal of Art & Design Education : 2012 :
  https://doi.org/10.1111/j.1476-8070.2012.01737.x
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 166-179.

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken
  Klerfelt Anna, Qvarsell Birgitta
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2012 : 221 s. :
  ISBN: 978-91-40-67784-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Karlsson Häikiö. (2021). Att vara vid sina sinnen

  Fantasi och kreativitet i barndomen.
  Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
  Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
  ISBN: 91-7173-011-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Ask Sofia
  Hållbara texter : grunderna i formellt skrivande
  2., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 93 s. :
  ISBN: 9789147104284
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Persson Gode Karin
  Lärande lek i utemiljö : [pedagogiska lekar och övningar]
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 110 s. :
  ISBN: 9789127421387
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tuvhav Gullberg Eva
  Estetiken i praktiken : Vad? Varför? Hur?
  Första upplagan : Stockholm : Natur & Kultur : [2021] : 159 sidor :
  ISBN: 9789127458987
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  Bild, konst och medier för yngre barn : kulturella redskap och pedagogiska perspektiv
  Bendroth Karlsson Marie, Karlsson Häikiö Tarja
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 166 s. :
  ISBN: 9789144089935
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att arbeta med tema i förskolan : en metodikbok
  Doverborg Elisabet, Pramling Niklas, Pramling Samuelsson Ingrid
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 123 sidor :
  ISBN: 9789147139903
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Textil som pedagogiskt redskap : för lärande i förskolan, förskoleklass och skolans tidiga år
  Björkdahl Ordell Susanne, Eldholm Gerd
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 111 sidor :
  ISBN: 9789144128405
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s.5 - 29 och 105-106

  Ehrlin Anna
  Estetiska uttrycksformer i teori och praktik : bild-, drama- och musikdidaktik
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 158 sidor :
  ISBN: 9789147131778
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fredriksen Biljana C.
  Förstå med kroppen : barns erfarenheter som grund för allt lärande
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 384 s. :
  ISBN: 9789147114917
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fantasi och kreativitet i barndomen.
  Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
  Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
  ISBN: 91-7173-011-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Persson Gode Karin
  Lärande lek i utemiljö : [pedagogiska lekar och övningar]
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 110 s. :
  ISBN: 9789127421387
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kropp, rörelse och hälsa i förskolan
  Osnes Heid, Skaug Hilde Nancy, Eid Kaarby Karen Marie
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 179 s. :
  ISBN: 978-91-44-07517-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bendroth Karlsson Marie
  Barns möte med konst
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 112 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11276-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Elefantboken [Musiktryck] : barnvisor och sånglekar.
  Nilsson Birger, Gren Katarina, Petersson Linus
  2. uppl., 5. tr. : Mölndal : Lutfisken : 208 s. : ill. :
  ISBN: 91-88496-04-X
  Se Umeå UB:s söktjänst