"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skapande musik - Songwriting, 30 hp

Engelskt namn: Creative Music - SongWriting

Denna kursplan gäller: 2019-06-03 och tillsvidare

Kurskod: 1MU036

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-11

Innehåll

Kursens mål är att studenterna utvecklas i musik- och textskapande. I kursen Skapande Musik Songwriting fokuseras undervisningen i musik- och textskapande framförallt på att skapa musik individuellt med särskilt fokus på textskapande. Ämneskunskaper som ensemblemusicerande, ensembleledning, instrumentkännedom, kör- och ensemblesång, musikteori/gehör, arrangering, textanalys, musikanalys och musikhistoria utgör grunden. Kursen innehåller även undervisning i ljudteknik, musikteknik och digitala musikverktyg med förankring i hur sådana kunskaper kan vara till nytta i musiksammanhang som exempelvis vid musikskapande, repetitioner, studioinspelning och konserter. Skapande Musik Songwriting innehåller även undervisning i att kunna dokumentera samt reflektera skriftligt över sin konstnärliga process i att skapa musik. Kursen berör även teorier om musik och musikskapande sett ur olika samhällsperspektiv, samt teorier om individuellt musikskapande. Att sceniskt gestalta musiken som skapas sker regelbundet i kursen genom publika framträdanden. Kursens innehåll utgår ifrån såväl vetenskap, beprövad erfarenhet som konstnärlig grund. Grundläggande utgångspunkter i kursen är att dess kunskaper består av en sammanflätning av teori och praktik samt att musikskapande är en konstnärlig process som innebär att göra medvetna estetiska överväganden.

Modul 1, Låtskrivande och musicerande 1, (Songwriting and Music Making 1) 7.5hp
Modulen omfattar utveckling av grundläggande musik- och textskapande med fokus på olika former av texttillämpning i musikaliska sammanhang. Modulen inkluderar även ensemblemusicerande. Inom momentet ges även grundläggande undervisning i ackompanjemangsspel och sång, samt specifika sånglektioner där det individuella sjungandet står i fokus. I momentet ingår kunskaper om arbetsmiljö i musiksammanhang, med fokus på elsäkerhet och hörselvård. Modulen inkluderar undervisning i grundläggande musikteori/gehör samt i musikanalys, vilket görs genom musiklyssning och analys av det klingande.Textanalys introduceras som verktyg för att undersöka och reflektera över hur olika former av text kan användas som konstnärligt medium. Grundläggande kunskaper om musikteknik och digitala verktyg för musikskapande behandlas och inkluderar undervisning i att kunna hantera den ljudutrustning som krävs för att kunna repetera musik i de lokaler som kursen ges i (vilken motsvarar vanlig replokalsutrustning). Modulen inkluderar även ensembleledning där grundläggande kunskaper i att individuellt leda en musikalisk ensemble berörs. Inför ensemblekonserten förväntas studenterna i grupper ansvara för att leda repetitionerna av musiken. Dokumentation av den konstnärliga processen berörs i alla moment, och i föreliggande moment innebär undervisningen grundläggande kännedom om hur man dokumenterar en konstnärlig process genom att skriva loggbok samt spelar in musik under enklare förhållanden.
 
Modul 2, Scenisk gestaltning, (Scenic Formation) 7.5hp
Modulen omfattar fortsatt utveckling av musik- och textskapande, ensemblemusicerande, ackompanjemangsspel och sång, sång, musikanalys, textanalys, musikteknik och digitala musikverktyg samt ensembleledning. Under modulen förväntas alla studenter individuellt presentera minst ett klingande samt skriftligt musikstycke.. Studenterna förväntas även ta individuellt ledningsansvar för att musikstycket repeteras till ett färdigt stadie i tid för studioinspelningen. Inför ensemblekonserten förväntas studenterna ansvara för att leda sin respektive grupp i repetitionerna av musiken. Fortsatt utveckling av musikteori/gehör sker i samspel med att grundläggande undervisning i arrangering introduceras. Genomgång av ljudutrustning som krävs för att mixa ljud vid en livekonsert. Scenisk gestaltning genomförs i form av veckovisa musikaliska sceniska framträdanden samt genom en ensemblekonsert.
 
Modul 3, Låtskrivande och musicerande 2, (Songwriting and Music Making 2) 7.5hp
Modulen omfattar vidareutveckling av kunskaper i musik- och textskapande, ensemblemusicerande, sång, musikanalys, textanalys, ensembleledning samt fortsatt utveckling i arrangering, där kunskaperna ska omsättas i den musik som skapas, repeteras och framförs. I modulen inkluderas även en översikt av textbaserad musik ur ett musikhistoriskt perspektiv. Dokumentation av den konstnärliga processen berörs i alla moment, och i modul 3 upptas undervisningen framförallt av en större studioinspelning i samarbete med studenter och lärare. Vidare utvecklas dokumentation av den konstnärliga processen att dokumentera den konstnärliga processen som kursen innebär genom loggbok och enklare inspelning.
 
Modul 4, Dokumentation, (Documentation) 7.5hp
Studenternas förvärvade kunskaper ska omsättas i en slutkonsert. Inför ensemblekonserten förväntas studenterna individuellt ansvara för att leda repetitionerna av sin musik. Konserten ska även inkludera en scenisk gestaltning. Modul 4 inkluderar undervisning i att som musiker kunna kommunicera med en extern ljudtekniker i ett konsertsammanhang.  Under momentet skrivs även en rapport med dokumentation av den konstnärliga processen samt teorier om musik och musikskapande i olika samhällskontexter och perspektiv som utgångspunkter. Undervisning samt handledning i vetenskapligt rapportskrivande ges.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna visa:

Modul 1, Låtskrivande och musicerande 1

Kunskap och förståelse

 •  om musikteoretiska begrepp och hur dessa kan användas i musikskapande aktiviteter 
 • om arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet och hörselvård 
 • om att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konstnärlig grund                    

Färdighet och förmåga

 •  att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera bruksinstrument och röst
 • att hantera, använda och felsöka ljudteknik, musikteknik och digitala musikverktyg
 • att kunna analysera musikaliska strukturer genom att lyssna och reflektera 
 • att kunna analysera textstrukturer genom att läsa och reflektera 
 • att musikaliskt hantera olika situationer i samband med ledning av och deltagande i ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egenkomponerad/arrangerad musik 
 • att komponera och arrangera musik 
 • att sceniskt gestalta och kommunicera sin musik och text inför publik 
 • att dokumentera sitt musik- och textskapande genom loggböcker, egna inspelningar samt studioinspelningar 
 • att se samband mellan kursens teoretiska och praktiska delar 
 • att motivera sina estetiska överväganden i kursens musikaliska processer 
 • att ackompanjera sitt sjungande med klaviatur och/eller gitarr

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av kursen med avseende på eget ansvarstagande    
 • till att problematisera de kunskaper som preciseras i Kunskap och förståelse ovan
 • till att reflektera över de teorier och perspektiv som presenterats i kursen

Modul 2, Scenisk gestaltning

Kunskap och förståelse

 • om musikteoretiska begrepp och hur dessa kan användas i musikskapande aktiviteter 
 • om att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konstnärlig grund 
 • för teorier om inviduellt musikskapande

Färdighet och förmåga

 • att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera bruksinstrument och röst 
 • att hantera, använda och felsöka ljudteknik, musikteknik och digitala musikverktyg
 • att kunna analysera musikaliska strukturer genom att lyssna och reflektera 
 • att kunna analysera textstrukturer genom att läsa och reflektera
 • att musikaliskt hantera olika situationer i samband med ledning av och deltagande i ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egenkomponerad/arrangerad musik 
 • att komponera och arrangera musik 
 • att sceniskt gestalta och kommunicera sin musik och text inför publik 
 • att dokumentera sitt musik- och textskapande genom loggböcker, egna inspelningar samt studioinspelningar
 • att se samband mellan kursens teoretiska och praktiska delar 
 • att motivera sina estetiska överväganden i kursens musikaliska processer
 • att ackompanjera sitt sjungande med klaviatur och/eller gitarr

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av kursen med avseende på eget ansvarstagande 
 • till att problematisera de kunskaper som preciseras i Kunskap och förståelse ovan 
 • till att reflektera över de teorier och perspektiv som presenterats i kursen

Modul 3, Låtskrivande och musicerande 2

Kunskap och förståelse

 • om musikteoretiska begrepp och hur dessa kan användas i musikskapande aktiviteter
 • för teorier om musik och musikskapande i olika samhällskontexter och perspektiv 
 • om att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konstnärlig grund 
 • för historiska beskrivningar av musik

Färdighet och förmåga

 • att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera bruksinstrument och röst 
 • att hantera, använda och felsöka ljudteknik, musikteknik och digitala musikverktyg
 • att kunna analysera musikaliska strukturer genom att lyssna och reflektera 
 • att kunna analysera textstrukturer genom att läsa och reflektera 
 • att musikaliskt hantera olika situationer i samband med ledning av och deltagande i ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egenkomponerad/arrangerad musik
 • att komponera och arrangera musik
 • att dokumentera sitt musik- och textskapande genom loggböcker, egna inspelningar samt studioinspelningar 
 • att se samband mellan kursens teoretiska och praktiska delar 
 • att motivera sina estetiska överväganden i kursens musikaliska processer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av kursen med avseende på eget ansvarstagande
 • till att problematisera de kunskaper som preciseras i Kunskap och förståelse ovan 
 • till att reflektera över de teorier och perspektiv som presenterats i kursen

Modul 4, Dokumentation

Kunskap och förståelse

 • om musikteoretiska begrepp och hur dessa kan användas i musikskapande aktiviteter 
 • för teorier om musik och musikskapande i olika samhällskontexter och perspektiv 
 • om att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konstnärlig grund 
 • för teorier om individuellt musikskapande

Färdighet och förmåga 

 • att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera bruksinstrument och röst 
 • att musikaliskt hantera olika situationer i samband med ledning av och deltagande i ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egenkomponerad/arrangerad musik 
 • att komponera och arrangera musik 
 • att sceniskt gestalta och kommunicera sin musik och text inför publik
 • att dokumentera sitt musik- och textskapande genom loggböcker, egna inspelningar samt studioinspelningar 
 • att se samband mellan kursens teoretiska och praktiska delar 
 • att motivera sina estetiska överväganden i kursens musikaliska processer
 • att vetenskapligt bearbeta och reflektera över sitt dokumenterade musik- och textskapande (loggböcker, egna inspelningar, studioinspelningar) utifrån teorier från kursen, genom att skriva en avslutande rapport

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av kursen med avseende på eget ansvarstagande
 • till att problematisera de kunskaper som preciseras i Kunskap och förståelse ovantill att reflektera över de teorier och perspektiv som presenterats i kurse

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursens undervisning bedrivs främst i fyra former: föreläsningar, workshops, litteraturseminarier samt handledning.
 
Workshops innehåller moment som introduktioner, laborationer, redovisningar, uppspel eller liknande. De inkluderar även många av kursens examinationer. Kursen inkluderar examination av kurslitteratur i form av litteraturseminarier. Handledning sker i främst i grupp men även enskild handledning kan förekomma.

Examination

Kursens olika ämneskunskaper examineras på fyra vis: genom uppvisande av musikaliskt/tekniskt utövande, muntlig redovisning, skriftlig inlämning (inkluderar även exempelvis notskrift) samt inlämning av klingande material (inspelad musik). Bedömning sker kontinuerligt under kursens gång med examinerande inslag vid kursens workshops, litteraturseminarier och vid handledning. Examinerande tillfällen framgår i schema.
 
För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG minst 3/4 av kursens fyra moment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie samt ett omprov, har vid nästa omprovstillfälle rätt få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot detta. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 46

Bjørndal Cato R. P.
Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 186 sidor :
ISBN: 9789147127832
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rosenberg Susanne
Konstnärlig process : en inspirationshandbok ur musikerperspektiv
Udda Toner AB : 2022 : 224 sidor :
ISBN: 9789198757736
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Alvehus Johan
Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2019] : 151 sidor :
ISBN: 9789147129393
Se Umeå UB:s söktjänst

Hillered Eva
Lathund för låtskrivare
[Enskede] : Singing Songwriting Studio : [2020] : 277 sidor :
ISBN: 9789151979373
Se Umeå UB:s söktjänst

Johansson K. G.
Alla tiders musikhistoria : från antiken till idag
Upplaga: 1 : [Danderyd] : Notfabriken : [2017] : 240 sidor :
ISBN: 978-91-86825-80-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Akademiskt skrivande
Umeå universitetsbibliotek : 2022 :
https://www.umu.se/bibliotek/soka-skriva-studera/akademiskt-skrivande/