Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skapandets intryck - utveckla och tala om hantverkets tysta kunskap, 15 hp

Engelskt namn: The Impressions of Creating - Develop and Articulate the Tacit Knowledge of Craft

Denna kursplan gäller: 2016-12-12 och tillsvidare

Kurskod: 6SL038

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-11-18

Innehåll

Kursen fokuserar på manuellt hantverk i trä, metall och andra hårda material inom ämnet slöjd, och hur hantverkets kunskapsdimensioner kan beskrivas och analyseras genom teoretiska verktyg. Centralt hantverk i kursen är skiljande och formande bearbetning såsom drivning, svarvning och smide, där studenten förväntas fördjupa sitt hantverkskunnande. Hantverkskunnande kan beskrivas som en tyst kunskap, men en kunskap möjlig att omsätta i ord. Kursen syftar därför dels till att utveckla studentens hantverk, men framförallt till att teoretisera, analysera och beskriva den tysta kunskap som ligger i hantverket. I kursen behandlas hur olika sociala strukturer påverkar i trä- och metallslöjdens hantverk, kunskapssyn och människosyn. En didaktisk uppgift genomförs, där den studerande planerar ett inslag i grundskolans slöjdundervisning med fokus på tyst kunskap. Kursen avslutas med att den studerande med hjälp av kurslitteratur, föreläsningar och eget hantverk, genomför en kritisk analys av trä- och metallslöjdens styrdokument och bedömningskriterier.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
  • redogöra för teorier kring tyst kunskap i relation till andra vanligt förekommande lärandeteorier, 
  • redogöra för kopplingen mellan trä- och metallslöjd och historiska idéer kring tyst kunskap,
Färdighet och förmåga:
  • tillämpa teorier kring tyst kunskap i de hantverksuppgifter som förekommer i kursen, 
  • planera, genomföra och utvärdera ett undervisningsinslag med fokus på tyst kunskap i slöjdundervisningen, 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • redogöra för hur sociala strukturer såsom kön, klass, etnicitet och ålder påverkar den tysta kunskapen i slöjdundervisningen,
  • i rapportform genomföra en kritisk analys av slöjdens styrdokument och bedömningskriterier utifrån teorier kring tyst kunskap och sociala strukturer.

Behörighetskrav

Univ.: Slöjd, Trä- och metall 1a 15 hp samt Slöjd, Trä-och metall 1b 15 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av hantverksarbete, föreläsningar, seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, studiebesök och handledning. Ett processinriktat arbetssätt används där den studerandes konkreta hantverk utgör grunden för diskussioner och analyser. Redovisningstillfällen och seminarier är obligatoriska.

Examination

Bedömning av de studerande sker kontinuerligt under kursen. Examinationen grundas på studentens förmåga att analysera sitt eget hantverk samt kommunicera det genom samtal, seminarier, handledning och skriftliga inlämningsuppgifter. Reflektion och analys av det egna praktiska arbetet tillmäts stor betydelse, likaså genomförandet av den didaktiska uppgiften samt den slutliga analysen av styrdokumenten för grundskolans slöjdundervisning.
För betyget väl godkänd läggs vikt vid att den studerande uppvisar en hög grad av teoretisk medvetenhet rörande det egna hantverkets tysta kunskap, och kommunicerar denna medvetenhet genom samtal, handledning och skriftliga inlämningsuppgifter. Här förväntas studenten kunna tillämpa kursens teoretiska ramverk i grundskolans slöjdundervisning.
Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyad examination. Denna förnyade examination är baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle och garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger i examination har rätt att hos prefekten på institutionen för estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 50

Alm Anna
Upplevelsens poetik : slöjdseminariet på Nääs 1880-1940
Lund : Historisk-filosofiska sektionen, Humanistiska fakulteten, Lunds universitet : 2012 : 305 s. :
ISBN: 9789174733273
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Polyani Micahel
Den tysta dimensionen
Daidalos : 2013 :
Obligatorisk

Sheets-Johnstone Maxine.
The corporeal turn : an interdisciplinary reader
Exeter, UK : Imprint Academic : c2009. : vii, 400 p. :
ISBN: 9781845401535
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidan 363-383

Sigurdson Erik
Det sitter i väggarna [Elektronisk resurs] : en studie av trä- och metallslöjdsalens materialitet, maskulinitet och förkroppsliganden
Umeå : Umeå universitet : 2014 : 239 s. (PDF) :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-95597
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan (Lgr 11)
Skolverket :
http://www.skolverket.se/
Obligatorisk
Läsanvisning: s 7-48, 213-222

Att kasta tjejkast : texter om feminism och rättvisa
Young Iris Marion, Wirtén Per
Stockholm : Atlas : cop. 2000 : 280 s. :
ISBN: 91-89044-44-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album