"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skapandets intryck - utveckla och tala om hantverkets tysta kunskap, 15 hp

Engelskt namn: The Impressions of Creating - Develop and Articulate the Tacit Knowledge of Craft

Denna kursplan gäller: 2022-03-14 och tillsvidare

Kurskod: 6SL038

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-11-18

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2022-06-06

Innehåll

Kursen fokuserar på manuellt hantverk i trä, metall och andra hårda material inom ämnet slöjd, och hur hantverkets kunskapsdimensioner kan beskrivas och analyseras genom teoretiska verktyg. Centralt hantverk i kursen är skiljande och formande bearbetning såsom drivning, svarvning och smide, där studenten förväntas fördjupa sitt hantverkskunnande. Hantverkskunnande kan beskrivas som en tyst kunskap, men en kunskap möjlig att omsätta i ord. Kursen syftar därför dels till att utveckla studentens hantverk, men framförallt till att teoretisera, analysera och beskriva den tysta kunskap som ligger i hantverket. I kursen behandlas hur olika sociala strukturer påverkar i trä- och metallslöjdens hantverk, kunskapssyn och människosyn. En didaktisk uppgift genomförs, där den studerande planerar ett inslag i grundskolans slöjdundervisning med fokus på tyst kunskap. Kursen avslutas med att den studerande med hjälp av kurslitteratur, föreläsningar och eget hantverk, genomför en kritisk analys av trä- och metallslöjdens styrdokument och bedömningskriterier.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:

  • redogöra för teorier kring tyst kunskap i relation till andra vanligt förekommande lärandeteorier, 
  • redogöra för kopplingen mellan trä- och metallslöjd och historiska idéer kring tyst kunskap,

Färdighet och förmåga:

  • tillämpa teorier kring tyst kunskap i de hantverksuppgifter som förekommer i kursen, 
  • planera, genomföra och utvärdera ett undervisningsinslag med fokus på tyst kunskap i slöjdundervisningen, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • redogöra för hur sociala strukturer såsom kön, klass, etnicitet och ålder påverkar den tysta kunskapen i slöjdundervisningen,
  • i rapportform genomföra en kritisk analys av slöjdens styrdokument och bedömningskriterier utifrån teorier kring tyst kunskap och sociala strukturer.

Behörighetskrav

Univ.: Slöjd 1, trä- och metall, 30 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av hantverksarbete, föreläsningar, seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, studiebesök och handledning. Ett processinriktat arbetssätt används där den studerandes konkreta hantverk utgör grunden för diskussioner och analyser. Redovisningstillfällen och seminarier är obligatoriska.

Examination

Bedömning av de studerande sker kontinuerligt under kursen. Examinationen grundas på studentens förmåga att analysera sitt eget hantverk samt kommunicera det genom samtal, seminarier, handledning och skriftliga inlämningsuppgifter. Reflektion och analys av det egna praktiska arbetet tillmäts stor betydelse, likaså genomförandet av den didaktiska uppgiften samt den slutliga analysen av styrdokumenten för grundskolans slöjdundervisning.

Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För betyget väl godkänd (VG) läggs vikt vid att den studerande uppvisar en hög grad av teoretisk medvetenhet rörande det egna hantverkets tysta kunskap, och kommunicerar denna medvetenhet genom samtal, handledning och skriftliga inlämningsuppgifter. Här förväntas studenten kunna tillämpa kursens teoretiska ramverk i grundskolans slöjdundervisning.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.