"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skolmusikal - I praktiken, 7,5 hp

Engelskt namn: School musical theatre - The practise

Denna kursplan gäller: 2020-05-25 och tillsvidare

Kurskod: 6KS014

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-13

Innehåll

Genom estetiskt ämnesövergripande studier ges utrymme att erhålla didaktiska färdigheter och kunskaper i skolmusikal och där i rollen som främst projektledare. Kursen relaterar till kunskapsområden med relevans för musikal som skolscenisk verksamhet. Undervisning ges i estetiska lärprocesser och uttrycksformer som anknyter till musik, dans, drama, bild och slöjd samt populärkulturens påverkan på skolmusikalen och musikalhistoria. En auskultation i ett skolmusikalprojekt ingår.

Kursen innehåller såväl campusträffar med lärare och andra studenter som studier på egen hand. Skolmusikal med inriktning mot projektledarskap lägger grunden för kursen Skolmusikal i praktiken där ett övergripande mål med undervisningen är att studenten får omsätta didaktiska kunskaper i skolmusikal genom att leda ett skolmusikalprojekt under handledning av universitetslärare.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Visa på grundläggande kunskaper om skolmusikal som pedagogisk verksamhet med utgångspunkt från musik, dans, drama, bild och slöjd.
  • Förstå hur hur gränsöverskridande estetiska lärprocesser verkar i en skolmusikalkontext.
  •  Visa på kunskaper i projektledarskap och i de olika uttryck och verksamhetsområden som kan anses centrala i en skolmusikalkontext.
  • Förstå hur populärkulturen i det omgivande samhället påverkar ett skolmusikalprojekt

Färdighet och förmåga

  • Visa på didaktiska färdigheter i skolmusikalundervisning med fokus på det gränsöverskridande och estetiska lärprocesser.
  • Reflektera över musikalhistoria i förhållande till skolmusikal och den moderna musikalen.
  • Reflektera över olika aspekter på ledarskap i ett skolmusikalprojekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Med didaktiska och konstnärliga utgångspunkter kunna refkeltera och värdera betydelsen av samverkande estetiska uttrycksformer har i skolmusikalundervisningen.
  • Förhålla sig till en undervisningsmiljö där olika estetiska uttryck och verksamhetsområden i samverkan omsätts i praktiken och i förhållande till en viss publik i projektets

slutskede.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Modul 1: Musik, dans, drama, bild, slöjd och digitala verktyg med inriktning mot skolmusikal 2,5 hp
Modulen består av workshops och föreläsningar med målet att ge gränsöverskridande kunskaper med utgångspunkt från musik, dans och drama, bild och slöjd, och att förstå hur estetiska lärprocesser kan framstå i en skolmusikalkontext. I modulen ingår bland annat föreläsningar om scenteknik, kostym, byggmiljöer, ljussättning och musikproduktion, och att prova på olika uttrycksformer som är centrala i den estetiska kommunikationen. Uppgifter ges där de studerande i grupp i kollektiva designprocesser, testar olika estetiska uttrycksformer centrala i dans, musik, slöjd, bild och som är bärande i uppbyggnad av en musikal.

Modul 2: Att leda och designa ett skolmusikalprojekt 2,5 hp
Modulens centrala del är att ge didaktiska kunskaper för att kunna leda ett skolmusikalprojekt.Undervisningen tar sin utgångspunkt ifrån estetiska lärprocesser och vilar på ett estetiskt ämnesöverskridande tankesätt. I modulen ingår ledarskapsövningar,  konflikthantering och auskultation hos en pedagog som leder ett skolmusikalprojekt. Studenterna skissar i grupp på idé och
upplägg och tematik för musikal. Analys och reflektion sker kring estetiska uttrycksformer, musikaldidaktiska aspekter, samt över grupprocessen och hur erfarenheter tas vidare till kommande didaktiskt arbete/yrkesutövande.

Modul 3: Musikalhistoria och populärkulturens påverkan 2,5 hp
Modulen innehåller en historisk exposé i musikteater och musikalhistoria. Vidare diskuteras populärkulturens påverkan på  skolmusikalen med utgångspunkt från ett omgivande populärkulturellt landskap i ständig förändring.

Examination

Studenten examineras i modulerna 1, 2 och 3 genom inlämningsuppgifter och redovisningar av sina kunskaper inför och tillsammans med den övriga studentgruppen. För betyget Väl godkänd (VG) krävs VG på 2 av tre moduler.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt begära en ny examniator. Begäran om ny examinator ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd
med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.