"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skolmusikal, 7,5 hp

Engelskt namn: Music School musical theatre

Denna kursplan gäller: 2019-10-07 och tillsvidare

Kurskod: 6KS005

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-16

Reviderad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-17

Innehåll

Genom estetiskt ämnesövergripande studier ges utrymme att erhålla didaktiska färdigheter och kunskaper i skolmusikal och där i rollen som främst projektledare. Kursen relaterar till kunskapsområden med relevans för musikal som skolscenisk verksamhet. Undervisning ges i estetiska lärprocesser och uttrycksformer som anknyter till musik, dans, drama, bild och slöjd samt populärkulturens påverkan på skolmusikalen och musikalhistoria. En auskultation i ett skolmusikalprojekt ingår.
 
Kursen innehåller såväl campusträffar med lärare och andra studenter som studier på egen hand. Skolmusikal med inriktning mot projektledarskap lägger grunden för kursen Skolmusikal i praktiken där ett övergripande mål med undervisningen är att studenten får omsätta didaktiska kunskaper i skolmusikal genom att delta i ett skolmusikalprojekt under handledning av universitetslärare.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

  • Kunskap om skolmusikal som pedagogisk verksamhet med utgångspunkt från estetiska ämnen och uttryck.
  • Förståelse för hur gränsöverskridande estetiska lärprocesser verkar i en skolmusikalkontext.
  • Visa på kunskaper i projektledarskap och i de olika uttryck och verksamhetsområden som kan anses centrala i en skolmusikalkontext.
  • Förstå hur populärkulturen i det omgivande samhället påverkar ett skolmusikalprojekt. 

Färdighet och förmåga

  • Kunna visa på didaktiska färdigheter i skolmusikalundervisning med fokus på det gränsöverskridande och estetiska lärprocesser.
  • Förmåga att förstå musikalhistoria i förhållande till skolmusikal och den moderna musikalen.
  • Kunna inneha en ledande funktion i ett skolmusikalprojekt. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kunna didaktiskt och konstnärligt reflektera över och värdera vilken betydelse samverkande estetiska uttrycksformer har i skolmusikalundervisningen.
  • Förhålla sig till en undervisningsmiljö där olika estetiska uttryck och verksamhetsområden i samverkan omsätts i praktiken och i förhållande till en viss publik i projektets slutskede. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Modul 1: Estetiska ämnen och uttryck och digitala verktyg med inriktning mot skolmusikal 2,5 hp
Modulen består av workshops och föreläsningar med målet att ge gränsöverskridande kunskaper med utgångspunkt från estetiska ämnen och uttryck, och att förstå hur estetiska lärprocesser kan framstå i en skolmusikalkontext. I modulen ingår bland annat föreläsningar om scenteknik, kostym, byggmiljöer, ljussättning och musikproduktion, och att prova på olika uttrycksformer som är centrala i den estetiska kommunikationen. Uppgifter ges där de studerande i grupp får insikt i olika estetiska uttrycksformer centrala en musikal.
 
Modul 2: Att leda och designa ett skolmusikalprojekt 2,5 hp
Modulens centrala del är att ge didaktiska kunskaper för att kunna leda ett skolmusikalprojekt. Undervisningen tar sin utgångspunkt ifrån estetiska lärprocesser och vilar på ett estetiskt ämnesöverskridande tankesätt. I modulen fokuseras bland annat på läraren som ledare. Studenterna skissar i grupp på idé och upplägg och tematik för musikal. Analys och reflektion sker kring estetiska uttrycksformer, musikaldidaktiska aspekter, samt över grupprocessen och hur erfarenheter tas vidare till kommande didaktiskt och konstnärligt arbete..
 
Modul 3: Musikalhistoria och populärkulturens påverkan 2,5 hp
Modulen innehåller en historisk exposé i musikteater och musikalhistoria. Vidare diskuteras populärkulturens påverkan på skolmusikalen med utgångspunkt från ett omgivande populärkulturellt landskap i ständig förändring

Examination

Studenten examineras i modulerna 1, 2 och 3 genom inlämningsuppgifter och redovisningar av sina kunskaper inför och tillsammans med den övriga studentgruppen. Vid examination ges betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 47

Edberg Lorentz
Skolmusikalen : om möten, makt och musik i två skolmusikalprojekt i årskurs nio
Umeå : Umeå Universitet : 2019 : v, 205 sidor :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 9789178550357
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kenrick John (steinhardt School
Musical theatre - a history
Bloomsbury Publishing Plc : 2017 : 352 sidor :
ISBN: 9781474267007
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Undervisa i pedagogiskt drama : från dramaövningar till utvecklingsarbete
Rasmusson Viveka, Erberth Bodil, Åhlin Per
4., [moderniserade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 275 s. :
ISBN: 9789144115306
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att leda från mitten : lärare som driver professionell utveckling
Rönnerman Karin, Edwards-Groves Christine, Grootenboer Peter
Stockholm : Lärarförlaget : [2018] : 127 sidor :
ISBN: 9789188149336
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Styrke Britt-Marie
Kunskapande i dans : om estetiskt lärande och kommunikation
Stockholm : Liber : 2015 : 191 s. :
ISBN: 9789147111589
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Törnquist Els-Mari
Att iscensätta lärande : lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext
Malmö : Malmö Academy of Music, Lund University : 2006 : [8], 173, [5] s. :
ISBN: 9197605328
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kenrick John
The Cyber Encyclopedia of musical theatre, film & television.
New York University, Steinhardt School :
www.musicals101.com
Obligatorisk