Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Slöjd 1, Textil inriktning, 30 hp

Engelskt namn: Sloyd 1, Textile

Denna kursplan gäller: 2019-09-30 och tillsvidare

Kurskod: 6TX036

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-09-02

Innehåll

Modul 1, Skolämnet slöjd och slöjdens arbetsprocesser, 10 hp
School Subject Sloyd and Working Processes of Sloyd, 10 Credits
 
Modulen syftar till att utveckla kunskaper om skapande arbete i relation till skolämnet slöjd. Kreativitet, hantverks- och designmässiga färdigheter utvecklas genom arbete med färg, form, teknik och material. Slöjdämnets arbetsprocesser behandlas teoretiskt likväl som genom eget arbete med processens olika delar, från idé till färdigt resultat, i syfte att utveckla ett helhetsperspektiv på slöjdverksamhet. Genom utforskande och experimenterande hantverksarbete utvecklas den studerandes skapande förmåga. Ämnesdidaktik och skolans styrdokument introduceras. Olika aspekter av slöjdverksamhet studeras, analyseras och relateras till aktuell läroplan och kommande yrkesverksamhet.  Ämnesdidaktiskt fokus på grundläggande handverktyg, redskap, material och tekniker genomsyrar momentets upplägg. Slöjdmaterialens framställning och egenskaper beaktas ur miljö- och hållbarhetsperspektiv. Inom materialområdet textil behandlas utforskande och experimenterande arbete med ull: fiber, garn, tyg och färg. Momentet innefattar även grundläggande digital text- och bildhantering.
 
Praktiskt: tovning, sticka, virka, ullfärgning, materialkunskap
 
Modul 2, Slöjdämnet i samtiden, 10 hp
Contemporary School Subject Sloyd, 10 Credits
 
I modulen behandlas slöjdämnets utveckling och ämnets form i samtiden. Med stöd av forskning i slöjd och grundskolans styrdokument studeras hur slöjdämnet är strukturerat ur historiskt likväl som genus- och maktperspektiv. Studenten utvecklar med utgångspunkt i estetiska lärprocesser kunskaper och förståelse för slöjdämnets estetiska och kommunikativa uttrycksformer liksom förståelse för hantverk och design som samtida kulturella fenomen. Ämnesdidaktiska reflektioner och analyser fördjupas med särskilt fokus på estetiska och kommunikativa aspekter och relateras till styrdokument och studentens kommande yrkesverksamhet. Kunskap om och i slöjdens arbetsprocesser fördjupas med fokus på ett mer systematiskt, experimentellt arbetssätt. Hantverks- och designmässiga färdigheter breddas genom arbete med färg, form, teknik och material. Dessa faktorers betydelse för slöjdföremåls och gestaltningars uttryck och funktion undersöks. Inom det textila materialområdet behandlas utforskande och experimenterande arbete med enkel väv, knytteknik, mönstring av ytor genom stygn. Digitala presentationstekniker introduceras.
 
Modul 3, Lärande och kunskapsformer i slöjd, 10 hp
Forms of Know ledge and Learning in Sloyd, 10 Credits
 
Momentet behandlar de lärandeprocesser som följer ur slöjdens skapande arbete. Olika kunskapsformer studeras med fokus på slöjdverksamhet. Studentens ämnesdidaktiska kompetens fördjupas med utgångspunkt i egna erfarenheter och tillägnandet av forskning med fokus på elevers lärande i slöjd. I detta ingår bedömning i relation till slöjdämnets kunskapskrav. Förståelsen för slöjdens arbetsprocesser fördjupas med en utvecklad helhetssyn på lärande som målsättning. Hantverks- och designmässiga färdigheter breddas ytterligare genom fortsatt arbete med färg, form, teknik och material. Slöjdmaterial, resurshushållning och återbruk av material behandlas ur lokala och globala hållbarhetsaspekter.
Inom materialområdet textil behandlas enkla tryck, grundläggande sömnad och sömnad av enkla plagg, mönsterförändring och mönsteranalys. Slöjdsalens arbetsmiljö och säkerhet behandlas. Olika digitala tekniker som didaktiskt stöd för lärande tillämpas.

Förväntade studieresultat

Modul 1, Skolämnet slöjd och slöjdens arbetsprocesser
För godkänt modul ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om och i modulens ingående hantverk
 • visa kunskap om skolans styrdokument och slöjdämnets centrala innehåll
 • visa förståelse för betydelsen av kreativitet och ett problembaserat och experimentellt arbetssätt
 • visa kunskap om textila fibrer, deras egenskaper och beredningsprocesser ur miljö- och hållbarhetsperspektiv
 • använda för ämnesområdet centrala begrepp
Färdighet och förmåga
 • experimentellt pröva kreativa idéer inom ramen för den egna arbets-/designprocessen
 • visa förmåga att tillämpa i modulen ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa aspekter
 • i ord och bild kunna dokumentera och reflektera över centrala inslag i den egna arbets-/designprocessen 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa ämnesdidaktisk reflektion i relation till styrdokument, didaktisk litteratur och egna erfarenheter
 • reflektera över och förhålla sig till miljö- och hållbarhetsaspekter vad gäller material och teknik
 • visa medvetenhet om erfarenhetsbaserat lärande och helhetsbegreppet med avseende på arbetsprocessen och dess betydelse för individens utveckling och lärande.  
Modul 2, Slöjdämnet i samtiden
För godkänd modul ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om och i modulens ingående hantverk,
 • redogöra för slöjdämnets utveckling och slöjdens betydelse för individ och samhälle, i historiska och nutida sammanhang
 • visa fördjupad kunskap om skolans styrdokument och slöjd som estetisk och kulturell kommunikation/uttryck
 • kunna redogöra för innebörder i begreppet estetiska lärprocesser.
 • använda för ämnesområdet centrala begrepp
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att tillämpa i modulen ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa och estetiska aspekter
 • kunna experimentera och systematiskt pröva kreativa idéer och lösningar inom ramen för arbets-/designprocessen
 • kunna använda digitala verktyg vid presentationer och redovisningar samt visa medvetenhet om möjligheter och problem med IKT-medier i förhållande till slöjdämnets hemmedium, artefaktenVärderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa ämnesdidaktisk reflektion i relation till styrdokument, aktuell forskning och egna erfarenheter
 • kunna värdera och reflektera över estetiska och kommunikativa aspekter av slöjdartefakter/gestaltningar
 • kunna problematisera slöjdämnet utifrån grundläggande genus- och maktperspektiv
 • kritiskt granska slöjdämnets styrdokument och den egna arbetsprocessen/designprocessen utifrån begreppet estetiska lärprocesser  
Modul 3, Lärande och kunskapsformer i slöjd
För godkänd modul ska den studerande:
 
Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om och i modulen ingående hantverk
 • visa kunskap om textila fibrer, deras egenskaper och beredningsprocesser ur miljö- och hållbarhetsperspektiv
 • visa kännedom om och kunna hantera krav på säkerhet i slöjdsalen
 • kunna redogöra för olika kunskapsformer och centrala betingelser för elevers lärande i slöjd utifrån styrdokument, teorier om lärande och aktuell forskning
 Färdighet och förmåga
 • visa kunskap i modulens ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån aspekter som rör kvalitet, estetik, miljö/hållbarhet och lärande
 • självständigt tillämpa ett experimentellt och utforskande arbetssätt
 • visa förmåga att didaktiskt planera arbetsprocesser i slöjd
 • visa förmåga att med stöd av olika medier kunna beskriva, dokumentera, analysera och utvärdera arbetsprocesser i slöjd i olika lärandesammanhang 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att värdera andras ämneskunskaper i relation till ämnesområdet slöjd
 • kunna problematisera didaktisk tillämpning av miljö- och hållbarhetsaspekter i slöjdämnet i relation till styrdokument
 • visa självkännedom och förmåga att värdera den egna kunskapsutvecklingen under kursen i relation till slöjdlärarprofessionens krav
 • redogöra för och reflektera över sambandet mellan kursens olika delar

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs 160 timmar dokumenterad slöjdrelaterad verksamhet i textilslöjd efter grundskolenivå alternativt godkänt behörighetsprov.160 timmar slöjdrelaterade verksamhet kan styrkas genom kurser eller praktik med betyg eller vidimerade intyg. Egen tjänstgöring som slöjdlärare räknas inte som behörighetsgrundande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, tematiska studier, litteraturstudier, handledning och grupparbete. Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp, med problemorienterat undersökande och temastudier. IKT är en integrerad del av undervisningen och stöds av en digital konferensplattform. I kursen används IKT som didaktiskt redskap för analys, kommunikation, dokumentation och examination.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående modul. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även genom uppvisade färdigheter och förmågor. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande har erhållit VG i två av kursens tre moment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 45

Momentövergripande ltteratur

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Skolverket : 2011 :
Fulltext
Obligatorisk

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd
Stockholm : Skolverket : 2011 : 27 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32561-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Skåreus Eva
Tilde nr 16. Tema slöjd: nordisk forskning, bedömning och läroplaner
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2016 :
https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-estetiska-amnen-i-lararutbildningen/tilde/rapportserie/tilde_16.pdf
Obligatorisk

Modul 1

Birgerstam Pirjo
Skapande handling : om idéernas födelse
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 235 s. :
ISBN: 91-44-01399-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Textiles
Kadolph Sara J., Marcketti Sara B.
Twelfth edition. : Boston : Pearson : [2017] : xii, 628 pages :
ISBN: 978-0-13-412863-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Fantasi och kreativitet i barndomen
Vygotskij Lev Semenovič, Öberg Lindsten Kajsa
Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
ISBN: 9171730117
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Design : process och metod
Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
ISBN: 9789144108858
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 1,4,6.

Modul 2

Hartman Sven G.
Slöjd, bildning och kultur : om pedagogisk slöjd i historia och nutid
Stockholm : Carlsson : 2014 : 248 s. :
ISBN: 9789173316576
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Oscarson Stina
Demokratins immunförsvar i Pedagogiska magasinet
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2016 :
https://pedagogiskamagasinet.se/demokratins-immunforsvar/
Obligatorisk

Textiles
Kadolph Sara J., Marcketti Sara B.
Twelfth edition. : Boston : Pearson : [2017] : xii, 628 pages :
ISBN: 978-0-13-412863-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Skåreus Eva
Tilde, tema Genus & estetiska ämnen
Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läs Stina Westerlunds kapitel, Törs jag komma in? Textilslöjdens feminina genusladdning och elevers könsbundna val

Westerlund Stina
Lust och olust [Elektronisk resurs] : elevers erfarenheter i textilslöjd
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2015 : 303 s. (PDF) :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-100171
Obligatorisk

Wiklund Ulla
Estetiken öppnar klassrummets och själens fönster
Pedagogiska Magasinet : 2013 :
http://pedagogiskamagasinet.se/estetiken-oppnar-klassrummets-och-sjalens-fonster/
Obligatorisk

Modul 3

Cederblad Jarl
Learning by observation : upplevelse och lärande av hantverkskunskaper genom förevisning
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen : 2007 : 90 s. :
ISBN: 978-91-7264-278-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Tillhandahålles av institutionen)

Frohagen Jenny
Att kunna såga rakt [Elektronisk resurs] : Om manuell bildning i skolämnet slöjd
2016 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-132764
Obligatorisk

Gustavsson Bernt
Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2002 : 125 s. :
Fulltext
ISBN: 91-85128-99-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Textiles
Kandolph S.J, Marcketti S.B
Tidningen Krut : 2017 :
http://krut.a.se/133/krut133-134.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid 57-68

Hantverkslitteratur

Slow fashion : din guide till smart och hållbart mode
Johansson Jennie, Nilsson Johanna
Stockholm : Ordfront : cop. 2016 : 183 s. :
ISBN: 9789170379161
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Paetau Sjöberg Gunilla
Tova : gammal teknik på nytt sätt
4. [uppl.] : Stockholm : Natur och kultur/Fakta etc. : 2009 : 215 s. :
ISBN: 978-91-27-11993-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Bäckman Nina
Börja väv
Linköping : Vävmagasinet : 2005 : 79, [1] s. :
ISBN: 91-631-7450-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Rudebrant Renée
Uttryck med nål och tråd : handbok i fritt broderi
[Hestra] : Isaberg förlag : [2018] : 160 sidor :
ISBN: 9789185089024
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Knytteknik kompendium
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tilhandahålls av institutionen

Tygtryck kompendium
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst