Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Slöjd, design och hållbar utveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Sloyd, design and sustainable development

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 6KS015

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-09

Innehåll

I denna kurs är syftet att ge inblick i hur slöjd och design kan relateras till olika perspektiv för hållbar utveckling (socialt, ekonomiskt, ekologiskt). De studerande utvecklar etiska förhållningssätt till omgivande samhälle genom att problematisera, analysera och diskutera olika ställningstaganden inom slöjd- och designprojekt, här används de Globala målen 2030 som stöd. Exempel på problemområden som explorativt kan undersökas är utnyttjandet av naturresurser, konsumtions- och produktionsfrågor, rättvisefrågor samt normer och värden. De studerande ska själva formulera och genomföra ett slöjd- eller designprojekt. Förutom enskilt arbete ingår workshops, litteraturstudier och seminarier. Vidare ingår att kritisk granska och diskutera uppbyggnad och genomförande av kurskamraters slöjd och designprojekt i syfte att utveckla och stärka projektens relevans

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
  • visa kunskap om hållbarhetsfrågor ur ett slöjd- eller designperspektiv
  • visa på medvetenhet om innebörden av etiska val i arbetsprocess och genomförande
 Färdighet och förmåga
  • kunna formulera ett eget valt problemområde med fokus på hållbarhetsfrågor
  • kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera arbetet med ett mindre slöjd- eller designprojekt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna tillämpa ett utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
  • kritiskt utvärdera sitt och andras gestaltande arbete utifrån de Globala målen 2030
  • kunna förhålla sig och relatera till i kursens ingående litteratur

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker dels nätbaserat med studier - och läsinstruktioner och laborationsuppgifter, dels vid fysiska kursträffar. Undervisningen innehåller teoretisk och praktiskt introduktion, individuellt arbete, seminarier, praktiska workshoppar, handledning samt redovisningar. Tillgång till dator med nätuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på enskilda redovisningar av uppgifter, seminarier och skriftlig dokumentation. Examination sker även visuellt genom uppvisade av färdigheter och förmågor. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 47

The Circular Economy: An Interdisciplinary Exploration of the Concept and Application in a Global Context
Murray Alan, Skene, Keith & Haynes Kathryn
Journal of Business Ethics volume 140 : 2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pages 369-380

The Ethics of Cultural Appropriation
Young James O, Brunk Conrad G
Blackwell Publishing Ltd : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kap: Objects of appropriation, Sid 211-234

Globala Målen
United Nations Development Programme (UNDP) :
Globalamalen.se
Obligatorisk

Övriga artiklar och kompendium tillhandahålls av institutionen + Egen vald litteratur motsvarande 150 sidor