"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Slöjd för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30hp). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Engelskt namn: Sloyd for teachers schoolyears 1-3, 30 hp (1-30hp).

Denna kursplan gäller: 2020-06-15 och tillsvidare

Kurskod: 6SL051

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2020-09-18

Innehåll

ModuI 1
Modulen syftar till att utveckla kunskaper om skapande arbete i relation till skolämnet slöjd och behandlar slöjdprocessen genom introduktion av processens delar från idé till färdigt resultat. Vidare relateras kursinnehållet till hållbar utveckling, där såväl miljöaspekter som sociala aspekter där mellanmänskliga relationer ingår. Mångfald i klassrummet, inkludering, kulturarv och kulturyttringar används som utgångspunkter för att skapa sammanhang för lärande. Momentet behandlar även klass-, genus- och etnicitetsperspektiv samt bemötande av elever i behov av särskilt stöd.
 
I slöjdämnets estetiska lärprocesser materialiseras och kommuniceras erfarenheter genom design det vill säga färg, form, material. Det utgör då en fysiskt påtaglig grund för utveckling av individers förståelse och respekt, något som ger förutsättningar för fördjupat lärande.
 
I textilt hantverk behandlas utforskande arbete med ull, fiber, färg, garn och tyg. I hantverk för trä och metall behandlas utforskande kring handverktyg samt grundläggande material och tekniker med tyngdpunkt på trämaterialet samt slöjdens träbearbetningsmaskiner. Miljöaspekter av de olika materialen behandlas.
 
I modulen ingår dessutom kunskaper om att värdera, bedöma och reflektera över elevers utveckling i slöjdämnet i ett såväl didaktiskt som klass-, genus- och etnicitetsperspektiv. Säkerhet och arbetsmiljö i slöjdsalen behandlas utifrån gällande lagstiftning i verksamhetsperspektiv. Genom tillämpning av didaktiska metoder, tematiskt och undersökande arbete skapas förutsättningar att utveckla den studerandes personliga uttryckssätt i relation till kommande pedagogisk verksamhet.
 
Under modulen introduceras användningen av olika digitala didaktiska verktyg i undervisningen.

Modul 2
Det skapande arbetet fortsätter i modul 2. Kursen behandlar slöjdprocessen från idé till färdig produkt med större tyngd på dokumentation, reflektion och bedömning. Hantverksmässiga färdigheter samt gestaltande och estetiska aspekter utvecklas genom arbete med färg, form, material och teknik. I hantverk textil, och hantverk trä och metall sker fördjupning och tillämpning från moment I. Studentens förmåga till problemlösning, kreativitet och att omsätta idéer till handling utvecklas i och genom hantverket.
 
Medvetenheten om säkerhet och arbetsmiljö i slöjdsalen fördjupas utifrån material- och teknikförutsättningar. Slöjd i relation till hållbar utveckling, kulturarv och kulturyttringar fördjupas. Betydelsen av estetiska resurser och kreativitet lyfts och studeras med stöd i aktuell slöjdforskning och styrdokument.
 
I textilt hantverk behandlas utforskande arbete med sömnad, återbruk och tygtryck. Hantverket för trä och metall behandlas utforskande kring metallmaterialet genom grundläggande material- och teknikkunskap. Miljöaspekter av de olika materialen och teknikerna behandlas.
 
Under modulen fördjupas förståelsen för de olika digitala didaktiska verktygens roll i undervisningen.
 
I modulen ingår dessutom kunskaper om att bedöma och reflektera över elevers utveckling i slöjdämnet

Förväntade studieresultat

kunskap och förståelse

 • kunna anpassa ämnesinnehållet med relevans för elevers utveckling, lärande och behov
 • ha kunskap och förståelse för hantverk och arbetsprocesser och hur detta tillämpas didaktiskt
 • ha kunskap och förståelse för hur krav på säkerhet i slöjdsalen kan hanteras
 • ha kunskaper om praktisk och teoretisk forskning inom slöjdområdet 

 färdighet och förmåga

 • ha en förmåga att utgå från elevers egna idéer, kunskaper och erfarenheter som stöd för lärandet
 • kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk
 • kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
 • kunna relatera slöjdens uttryck till kulturyttringar i samhället
 • kunna redogöra för perspektiv på genusordningar och tillämpa kunskaper om jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten
 • kunna använda digitala verktyg vid presentationer och redovisningar
 • kunna reflektera kring möjligheter och problem med digitala verktyg i förhållande till slöjdens material i undervisningen 

 värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna reflektera över och använda begrepp som estetiska lärprocesser, estetik och kultur i relation till dess användning och innebörd för slöjdämnet
 • kunna diskutera slöjdämnets syfte och innehåll i skola och samhälle, utifrån aktuella styrdokument och didaktiska perspektiv
 • visa förståelse för slöjdens utveckling och slöjdens betydelse för individ och samhälle i ett historiskt och nutida sammanhang
 • ha förmåga att värdera egna och andras ämneskunskaper i förhållande och i relation till ämnesområdet slöjd
 • visa fördjupad förmåga att kunna granska och kommentera egna och andras hantverk och texter i relation till ämnesområdet slöjd
 • visa förmåga till olika sätt att beskriva, använda och utvärdera arbetsprocesser i slöjd, i olika lärande sammanhang och med hjälp av olika medier
 • kunna hantera kunskaperna i kursens ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa aspekter på hantverk

Behörighetskrav

Anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1-3 utan att vara ämnesbehörig.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som en kombination av distans och campus.
 
IKT används i form av digital lärplattform och som medel för dokumentation, information och kommunikation. Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas kompetensuppföljning och progression. Den studerande ska därför ha tillgång till internetuppkopplad dator och digitalkamera.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor. Obligatorisk närvaro vid sammankomsterna.

Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt begära en ny examniator. Begäran om ny examinator ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av  funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med
examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 46

Gemensam litteratur: TEXTIL samt TRÄ- OCH METALL

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Skolverket : 2022 :
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pa-grundskoleniva/andrade-laroplaner-och-kursplaner-hosten-2022
Obligatorisk

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd
Skolverket : 2022 :
https://www.skolverket.se/publikationsserier/kommentarmaterial/2022/kommentarmaterial-till-kursplanen-i-slojd---grundskolan
Obligatorisk

Birgerstam Pirjo
Skapande handling : om idéernas födelse
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 235 s. :
ISBN: 91-44-01399-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fantasi och kreativitet i barndomen.
Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
ISBN: 91-7173-011-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sundin Bosse
Den kupade handen : historien om människan och tekniken
2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Design : process och metod
Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
ISBN: 9789144108858
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mellan tanke och handling: Reflektioner kring slöjdlärare och genus i slöjdsalen
Lundholm Ewelina, Bakke Hanna
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2015 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-98155
Obligatorisk

Hartman Sven G.
Slöjd, bildning och kultur : om pedagogisk slöjd i historia och nutid
Stockholm : Carlsson : 2014 : 248 s. :
ISBN: 9789173316576
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

UR Samtiden - Slöjdbiennalen 2014 [Elektronisk resurs] : Slöjd och genus
Utbildningsradion : 2014 : TV-program :
UR.se
Obligatorisk

Lärlabbet [Elektronisk resurs] : Estetikens kraft
Utbildningsradion : 2016 : TV-program :
UR.se
Obligatorisk

Estetiska lärprocesser
UR Play, Lärlabbet : 2016 :
http://urplay.se/program/192724-larlabbet-estetiska-larprocesser?cmpid=del%3Acl%3A20200614%3Aurplay
Obligatorisk

Lärlabbet [Elektronisk resurs] : Estetik för alla
Utbildningsradion : 2016 : TV-program :
UR.se
Obligatorisk

Cederblad Jarl
Learning by observation : upplevelse och lärande av hantverkskunskaper genom förevisning
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen : 2007 : 90 s. :
ISBN: 978-91-7264-278-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Frohagen Jenny
Att kunna såga rakt [Elektronisk resurs] : Om manuell bildning i skolämnet slöjd
2016 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-132764
Obligatorisk

Gustavsson Bernt
Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap
Stockholm : Statens skolverk : b Fritze [distributör] : 2002 : 125 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1108
ISBN: 91-85009-19-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindström Lars
Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd
Tidningen KRUT. nr 133/134 : 2008 :
http://krut.a.se/133/krut133-134.pdf
Obligatorisk

Skåreus (red) Eva
Tema slöjd: nordisk forskning, bedömning och läroplaner. Tilde nr 16
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2019 :
Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen, nr 16
Obligatorisk
Läsanvisning: Borg, Kajsa (2016) "Tycke och smak kan man väl inte bedöma?!" Om bedömning i slöjdämnet. Ss. 89-118.

Samtliga moduler: hantverkslitteratur TEXTIL

Slow fashion : din guide till smart och hållbart mode
Johansson Jennie, Nilsson Johanna
Stockholm : Ordfront : cop. 2016 : 183 s. :
ISBN: 9789170379161
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Textiles
Kadolph Sara J., Marcketti Sara B.
Twelfth edition. : Boston : Pearson : [2017] : xii, 628 pages :
ISBN: 978-0-13-412863-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 1: hantverkslitteratur TEXTIL

Stoppa
Evans Katarina, Brieditis Katarina
[Stockholm] : Hemslöjdens förlag : [2019] : 46 sidor :
ISBN: 9789187471179
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gustafsson Kerstin Paradis
Ull och ulltekniker
Stockholm : GML Förlag : 2013 : 99 s. :
ISBN: 9789187247552
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Stora boken om stickning
Hubert Margaret, Wawra Joanne, Andersson Monika
Stockholm : Känguru : 2011 : 240 s. :
ISBN: 978-91-86289-48-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Stora boken om virkning
Hubert Margaret, Fund Ken
Stockholm : Känguru : 2011 : 272 s. :
ISBN: 9789186289492
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bäckman Nina
Börja väv
Linköping : Vävmagasinet : 2005 : 79, [1] s. :
ISBN: 91-631-7450-2 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rudebrant Renée
Uttryck med nål och tråd : handbok i fritt broderi
[Hestra] : Isaberg förlag : [2018] : 160 sidor :
ISBN: 9789185089024
Se Umeå UB:s söktjänst

Knytteknik kompendium
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
Obligatorisk

Tygtryck kompendium
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
Obligatorisk

Vävteknik - enkla vävar
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
Obligatorisk

Moment 2: hantverkslitteratur TEXTIL

Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gerlings Charlotte
Alla kan sy : lär dig sy med tydliga steg för steg-instruktioner
London : Arcturus : 2015 : 128 s. :
ISBN: 9781784049034
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Junker Miranda Ulrika
Sy - grunder och teknik
Stevali : 2018 :
Obligatorisk

Lappa
Evans Katarina, Brieditis Katarina
[Stockholm] : Hemslöjdens förlag : [2019] : 47 sidor :
ISBN: 9789187471162
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ändra
Evans Katarina, Brieditis Katarina, Ljungström Cecilia
[Stockholm] : Hemslöjdens förlag : [2020] : 47 sidor :
ISBN: 9789187471209
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 1: hantverkslitteratur TRÄ- OCH METALL

Slöjda i trä
Sundqvist Jögge, Skeidsvoll Jostein, Nordin Annika4 ill
Stockholm : Natur och kultur/LT : 2002 : [3], 89, [2] s. :
ISBN: 91-27-35318-4 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Maskiner i träslöjdsalar i grundskolor och gymnasieskolor, checklista
Arbetsmiljöverket : 2010 :
https://sernbrandt.b-cdn.net/wp-content/uploads/2017/06/checklista-tr%C3%A4sl%C3%B6jd.pdf
Obligatorisk

Nordiska träd och träslag
Dahlgren Torbjörn, Wistrand Sven, Sven Magnus
Stiftelsen ARKUS : 2010 :
http://goswebok.vzpla.net/2017/12/02/nordiska-trad-och-traslag-ladda-ner-ebok-gratis-pdf-epub-ibook/?i=1
Obligatorisk

Collins complete woodworker´s manual:
Jackson Albert, Day David
New ed. : London : Collins : 2005 : 252 s. :
ISBN: 0-00-716442-4 (hbk)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Stora snickarboken
Scott Ernest, Eklöf Margareta, Mårtensson Hans
Västerås : Ica : 1990 : 245 s. :
ISBN: 91-534-1282-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Foga i trä :b en utförlig handbok om sammanfogning
Noll Terrie, Löfgren Jane4 trl, Forrester Paul4 pht, Bowling Colin4 pht
Västerås : Ica : 2004 : 192 s. :
ISBN: 91-534-2490-5 (spiralbd)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 2: : hantverkslitteratur TRÄ- OCH METALL

Järnsmidesboken
Enander Lars, Norén Karl-Gunnar, Eremina-Enander Natella Nikolaevna
2., utök. uppl. : Stockholm : Nielsen & Norén : 1999 : 191 s. :
ISBN: 91-972615-6-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Verkstadshandboken
Eriksson Nils-Olof, Karlsson Bo
15., rev. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 360 s. :
ISBN: 9789147115419
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Metallslöjd
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2009 :
Obligatorisk

Plåtslöjd
Forss Kalle, Jeppsson Gunnar
Stockholm : Hemslöjdens förlag : 2014 : 83 s. :
ISBN: 9789197969178
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst