Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Slöjd textil 1 30 hp, fristående, 30 hp

Engelskt namn: Sloyd, Textile 1 30,0 credits

Denna kursplan gäller: 2016-12-12 och tillsvidare

Kurskod: 6TX023

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-10-31

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2016-05-25

Innehåll

Kursen innehåller följande moment: 1a, Skolämnet slöjd, 15hp och 1b, Lärandeprocesser i slöjd, 15hp.

Moment 1a, Skolämnet slöjd, 15hp
Momentets övergripande innehåll är skapande arbete i relation till skolämnet slöjd. Slöjdens arbetsprocesser behandlas genom introduktion av processens delar från idé till färdigt resultat, med ett helhetsperspektiv på processen och dess betydelse för resultatet som målsättning. Dokumentation introduceras. Estetisk kommunikation och hantverksmässiga färdigheter utvecklas genom arbete med färg, form, teknik och material. Dessa faktorers betydelse för slöjdföremålens uttryck och funktion utforskas. Slöjdföremålens betydelse för individen och samhället förr och nu behandlas. Begreppet kreativitet introduceras och estetiska aspekter på slöjd studeras. Grundskolans styrdokument behandlas.
Hantverk: Ull - fibrer, garn och tyg; utforskande hantverksarbete Sömnad för grundskolan; handen och symaskinen, mönsteranalys. Säkerhet i slöjdsalen. Material och tillverkning i relation till hållbar utveckling.

Moment 1b, Lärandeprocesser i slöjd, 15 hp
Momentets övergripande innehåll är skapande arbete i relation till lärandeprocesser i slöjd. Slöjdens arbetsprocesser fördjupas och begrepp som experimentellt arbete, gestaltning och reflektion behandlas, med en utvecklad helhetssyn som målsättning. Dokumentation vidareutvecklas. Estetisk kommunikation och hantverksmässiga färdigheter utvecklas genom arbete med färg, form, teknik och material. Dessa faktorers betydelse för slöjdföremålets uttryck och funktion utforskas. Slöjdföremålens betydelse för individen och samhället förr och nu behandlas. Symboler och ungdomskulturer behandlas som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och uttryck. Genus i förhållande till slöjdämnet behandlas och en orientering om forskning i slöjd introduceras. Teoretiska och praktiska kunskapsformer i relation till slöjd och slöjdämnet samt grundskolans styrdokument behandlas.
Hantverk: Klädsömnad med mönsterförändringar efter personliga mått och mönsterkonstruktion. Modell/modeteckning. Textil materiallära.

Förväntade studieresultat

Moment 1a, Skolämnet slöjd
För godkänt moment ska den studerande
Kunskap och förståelse:
 • visa kunskap om och i kursens ingående hantverk.
 • visa förståelse för och redogöra för didaktisk tillämpning av i kursen ingående hantverk och arbetsprocesser.
 • visa kännedom om och kunna hantera krav på säkerhet i slöjdsalen.
 • göra motiverade val av material och metod i relation till hållbar utveckling och miljö.
 • visa förståelse för slöjdämnets utveckling och slöjdens betydelse för individ och samhälle, i historiska och nutida sammanhang.
 • visa på medvetenhet om innebörden av slöjdens kommunikativa möjligheter.
 • kunna diskutera och problematisera slöjdämnets syfte och innehåll i skola och samhälle.
 • förstå helhetsbegreppet, med avseende på arbetsprocessen, och dess betydelse för individuell utveckling.
Färdighet och förmåga:
- visa förmåga till olika sätt att beskriva, använda och utvärdera arbetsprocesser i slöjd, i olika lärande sammanhang och med hjälp av olika medier.
- använda digitala verktyg vid presentationer och redovisningar samt visa medvetenhet om möjligheter och problem med IKT-medier i förhållande till slöjdämnets hemmedium, artefakten.
- dokumentera och utvärdera det egna arbetet med arbetsprocesser i slöjd, i digital portfolioform. 
- kunna hantera kunskaperna i kursens ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa aspekter på hantverk.
- kunna redogöra för och reflektera över sambandet mellan kursens olika delar.
- kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • visa förmåga att värdera egna och andras ämneskunskaper i förhållande och i relation till ämnesområdet slöjd.
 • visa förmåga att utvärdera det egna arbetet och de egna ämneskunskaperna i syfte att identifiera utvecklingsområden och söka ny kunskap.
 • genom portfolio tydliggöra sin egen kunskapsbildning.
Moment 1b, Lärandeprocesser i slöjd
För godkänd moment ska den studerande
Kunskap och förståelse:
 • visa kunskap om och i kursens ingående hantverk.
 • visa förståelse för och redogöra för didaktisk tillämpning av i kursen ingående hantverk och arbetsprocesser.
 • visa förståelse för slöjdämnets utveckling och slöjdens betydelse för individ och samhälle, i historiska och nutida sammanhang.
 • visa på medvetenhet om innebörden av slöjdens kommunikativa möjligheter.
 • uppvisa en orientering i praktisk och teoretisk forskning på slöjdens område.
 • kunna diskutera och problematisera slöjdämnets syfte och innehåll i skola och samhälle.
 • visa förståelse för symbolers betydelse för ungdomskulturer i samhället.
 • förstå helhetsbegreppet, med avseende på arbetsprocessen, och dess betydelse för individuell utveckling.
Färdighet och förmåga:
 • visa förmåga till olika sätt att beskriva, använda och utvärdera arbetsprocesser i slöjd, i olika lärande sammanhang och med hjälp av olika medier.
 • använda digitala verktyg vid presentationer och redovisningar samt visa medvetenhet om möjligheter och problem med IKT-medier i förhållande till slöjdämnets hemmedium, artefakten.
 • dokumentera och utvärdera det egna arbetet med arbetsprocesser i slöjd, i digital portfolioform. 
 • kunna hantera kunskaperna i kursens ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa aspekter på hantverk.
 • kunna redogöra för och reflektera över sambandet mellan kursens olika delar.
 • kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk.
 • kunna redogöra för perspektiv på genusordningar i organisationer av slöjdämnet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • visa förmåga att värdera egna och andras ämneskunskaper i förhållande och i relation till ämnesområdet slöjd.
 • visa förmåga att utvärdera det egna arbetet och de egna ämneskunskaperna i syfte att identifiera utvecklingsområden och söka ny kunskap.
 • genom portfolio tydliggöra sin egen kunskapsbildning.
 • visa vetskap om var och hur ny kunskap om och i slöjd söks och erövras.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs 160 timmar dokumenterad slöjdrelaterad verksamhet i textilslöjd efter grundskolenivå alternativt godkänt behörighetsprov.

160 timmar slöjdrelaterade verksamhet kan styrkas genom kurser eller praktik med betyg eller vidimerade intyg. Egen tjänstgöring som slöjdlärare räknas inte som behörighetsgrundande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, tematiska studier, litteraturstudier, handledning och grupparbete. Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp, med problemorienterade temastudier där ämnets specifika uttryck lyfts fram. De studerandes egna val och idéer utgör grunden för genomförandet. IKT-inslag förekommer kontinuerligt. Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas kompetensuppföljning och progression.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående moment. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor.

Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande:
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se.
 

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 50

Birgerstam Pirjo
Skapande handling : om idéernas födelse
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 235 s. :
ISBN: 91-44-01399-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Slöjda för livet :b om pedagogisk slöjd
Borg Kajsa, Lindström Lars
Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2008 : 212 s. :
ISBN: 978-91-976598-6-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Dewey John
How we think [Elektronisk resurs]
Boston : D.C. Heath & Co. : 1910. : vi, 224 p. :
Table of contents / Abstracts
Obligatorisk

Hartman Sven G.
Slöjd, bildning och kultur : om pedagogisk slöjd i historia och nutid
Stockholm : Carlsson : 2014 : 248 s. :
ISBN: 9789173316576
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Marner Anders
Möten och medieringar : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning : cop. 2005 : 145 s. :
ISBN: 91-7305-955-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nilson Karl Gustaf
Färglära
2., rev. och utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2004 : 157, [3] s. :
ISBN: 91-7203-597-8 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sigurdson Erik
Det sitter i väggarna [Elektronisk resurs] : en studie av trä- och metallslöjdsalens materialitet, maskulinitet och förkroppsliganden
Umeå : Umeå universitet : 2014 : 239 s. (PDF) :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-95597
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Skolverket : 2011 :
Fulltext
Obligatorisk

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd
Stockholm : Skolverket : 2011 : 27 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32561-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Materialens magi : design för en skräpfri värld
Sylwan Kerstin, Stål Johanna, Danielsson Sara
1. uppl. : Göteborg : Camino : 2012 : 128 s. :
ISBN: 978-91-978411-4-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fantasi och kreativitet i barndomen.
Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
ISBN: 91-7173-011-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Öqvist Anna
Skolvardagens genusdramaturgi : en studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring
Luleå : Luleå tekniska universitet : 2009 : 198 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-86233-03-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Design : process och metod
Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
ISBN: 9789144108858
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Säker arbetsmiljö i textilslöjd och textila utbildningar
Arvidsson Harry, Johansson Svante, Persson Ethel
Solna : Ekelund : 2002 : 66 s. :
ISBN: 91-646-1632-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Slow fashion : din guide till smart och hållbart mode
Johansson Jennie, Nilsson Johanna
Stockholm : Ordfront : cop. 2016 : 183 s. :
ISBN: 9789170379161
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Munters Ninni
Textil materiallära
1. uppl. : Stockholm : Liber : 1989 : [26] bl., 119, [1] s. :
ISBN: 91-40-71812-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

PAETAU SJÖBERG G
TOVA-GAMMAL TEKNIK PÅ NYTT SÄTT.
Natur och Kultur, : 1994 :
ISBN: 91-27-34756-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Markeringar och maskeringar : att visa eller dölja sin kropp
Svensson Birgitta, Qvarsell Roger
Stockholm : Nordiska museets förlag : 2012 : 198 s. :
ISBN: 9789171085528
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst