Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Slöjd, Textil 1b, 15 hp

Engelskt namn: Sloyd, Textile 1b

Denna kursplan gäller: 2012-01-23 och tillsvidare

Kurskod: 6TX015

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-12-05

Innehåll

Slöjd textil 1b distans 15 hp, Lärandeprocesser i slöjd Kursens övergripande innehåll är skapande arbete i relation till lärandeprocesser i slöjd. Slöjdens arbetsprocesser fördjupas med en utvecklad helhetssyn som målsättning. Estetisk kommunikation och hantverksmässiga färdigheter utvecklas genom arbete med färg, form, teknik och material. Dessa faktorers betydelse för slöjdföremålets uttryck och funktion utforskas. Med stöd av styrdokument och forskning i slöjd, studeras och analyseras estetiska aspekter av slöjd och lärandeprocesser i slöjd. Olika kunskapsformer i relation till slöjd och slöjdämnet samt grundskolans styrdokument behandlas. I textilt hantverk behandlas modeteckning, materialkunskap, klädsömnad, mönsteranalys, mönsterkonstruktion och säkerhet i slöjdsalen. Genom tillämpning av didaktiska metoder, tematiskt och undersökande arbete utvecklas den studerandes personliga uttryckssätt i relation till kommande pedagogiska verksamhet. IKT tillämpas som medel för kommunikation och dokumentation.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande Kunskap och förståelse -visa kunskap om och i kursens ingående hantverk. - visa förståelse för och redogöra för didaktisk tillämpning av i kursen ingående hantverk och arbetsprocesser. - ha kännedom om och kunna hantera krav på säkerhet i slöjdsalen. - visa på medvetenhet om innebörden av slöjdens kommunikativa möjligheter. - kunna diskutera och problematisera slöjdämnets syfte och innehåll i skola och samhälle. - förstå helhetsbegreppet, med avseende på arbetsprocesser, och dess betydelse för individuell utveckling. Färdighet och förmåga - visa förmåga till olika sätt att beskriva, använda och utvärdera arbetsprocesser i slöjd, i olika lärandesammanhang och med hjälp av olika medier. - använda digitala verktyg vid presentationer och redovisningar samt reflektera kring möjligheter och problem med IKT-medier i förhållande till slöjdämnets hemmedium, artefakten. - dokumentera och utvärdera det egna arbetet med arbetsprocesser i slöjd, detta i relation till det egna lärandet under kursen och till ämneslärarexamens krav. - kunna hantera kunskaperna i kursens ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa aspekter på hantverk. - kunna redogöra för och reflektera över sambandet mellan kursens olika delar. - kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk. Värderingsförmåga och förhållningssätt - ha förmåga att kritiskt värdera egna och andras ämneskunskaper i relation till ämnesområdet slöjd. - visa förmåga att utvärdera det egna arbetet och de egna ämneskunskaperna i syfte att aktivt bearbeta utvecklingsområden och söka ny kunskap. - genom dokumentation tydliggöra sin egen kunskapsbildning. - ha vetskap om var och hur ny kunskap om och i slöjd söks och erövras.

Behörighetskrav

Univ.: Slöjd, textil 1a 15hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, tematiska studier, litteraturstudier, handledning och grupparbete. Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp, med problemorienterade temastudier där ämnets specifika uttryck lyfts fram. De studerandes egna val och idéer utgör grunden för genomförandet. IKT-inslag förekommer i form av digital konferensplattform. Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas kompetensuppföljning och progression. Den studerande ska ha tillgång till internetuppkopplad dator och digitalkamera.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor. Obligatorisk närvaro vid sammankomsterna. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden. Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Umeå School of Education (USE). Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 3

Säker arbetsmiljö i textilslöjd och textila utbildningar
Arvidsson Harry, Johansson Svante, Persson Ethel
Solna : Ekelund : 2002 : 66 s. :
ISBN: 91-646-1632-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Cederblad Jarl
Learning by observation : upplevelse och lärande av hantverkskunskaper genom förevisning
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen : 2007 : 90 s. :
ISBN: 978-91-7264-278-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Sy :b den kompletta sömnadshandboken
Kjellberg Anders4 pht, Bay Pedersen Gitte4 ill
Västerås : Ica : 2005 : 168 s. :
ISBN: 91-534-2567-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Slöjda för livet :b om pedagogisk slöjd
Borg Kajsa, Lindström Lars
Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2008 : 212 s. :
ISBN: 978-91-976598-6-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 11-13.

Munters Ninni
Textil materiallära
1. uppl. : Stockholm : Liber : 1989 : [26] bl., 119, [1] s. :
ISBN: 91-40-71812-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tema: Estetiska läroprocesser
Pedagogiska magasinet 2004:2
www.pedagogiskamagasinet.net : 2004 :
Obligatorisk

Tema: Vägar till lärande
Pedagogiska magasinet 2006:3
www.pedagogiskamagasinet.net : 2006 :
Obligatorisk

Selberg Gunvor
Främja elevers lärande genom elevinflytande
Lund : Studentlitteratur : 2001 : 175 s. :
ISBN: 91-44-02009-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) : slöjd
Johansson Marléne, Hasselskog Peter
Stockholm : Skolverket : 2005 : 96 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1416
ISBN: 91-85009-74-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: www.skolverket.se/publikationer

Skolverket (2010)
Läroplan för grundskolan Lgr11
www.skolverket.se : 2010 :
Obligatorisk

Mönster och konstruktioner för damkläder.
Öberg Inger, Ersman Hervor
4. utg. / [illustrationer: Malin Cedervall ...] : Stockholm : Natur och kultur/LT, 1999 ; (Borås : 1999 : 312 s. : ill. :
ISBN: 91-27-06313-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album