Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Slöjd textil 2, fristående, 30 hp

Engelskt namn: Sloyd, Textile 2 30,0 credits

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 6TX024

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-29

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
2a, Slöjd, kultur, estetik, 15hp,
2b, Slöjdens uttryck, 7,5hp,
2c, Slöjd i samhällsperspektiv, 7,5 hp.

Kursövergripande innehåll
 • Estetisk kommunikation 2: Design, arkitektur, konst som ingång till slöjden. Mode och trenders påverkan på individen. Etnisk och kulturell identitet. Slöjd i offentliga rummet. presentations- och utställningsteknik. Projektarbete. Svenskt kulturarv, internationella kulturyttringar. 
 • Slöjdprocesser: Utveckla idéer som ett led i att belysa slöjdens innebörd för individen och samhället. Helhetsbegreppet - hur slöjdens arbetsprocess påverkar resultatet. Experimentellt arbete, gestaltning, reflektion av lärande och analys. Fördjupad dokumentation i olika medier (IKT, film, internet, läromedelsutveckling).
 • Kreativitet: Problematisering, utveckling av egna idéer, formgivning.
 • Aktuella styrdokument, skolans och högskolans uppdrag
 • Orientering i forskning 2/estetiska ämnen: Slöjdämnets uppkomst och utveckling, vetenskapliga tradition, kunskapsteoretiska ståndpunkter och samhälleliga betydelse och funktion. Teorier och metoder för undervisning och lärande i ämnet i relation till individens kunskapsutveckling.

Moment 2a, Slöjd, kultur, estetik, 15hp
Hantverk: Vävning; utforska och gestalta egna idéer och uttryckssätt. Formgivning.
Hantverk: Textiltryck; utforska och gestalta egna idéer och uttryckssätt. Formgivning.

Moment 2b, Slöjdens uttryck, 7,5hp
Hantverk: Stygn och broderi. Textila bilder, textila uttrycks kommunikativa möjligheter.
Hantverk: Fördjupning i klädsömnad. Trender.

Moment 2c, Slöjd i samhällsperspektiv, 7,5 h
projektarbete med fördjupning eller breddning av eget valt hantverksområde. Självständigt planera, genomföra och utvärdera eget valt utvecklingsområde i syfte att söka ny kunskap. Entreprenörskap i slöjden.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om och i kursens ingående hantverk.
 • kunna söka egna uttryckssätt i slöjdens hantverk genom att problematisera, utforska och utveckla egna idéer. Synliggöra kultur och samhälles påverkan på slöjdens uttryck.
 • visa ökad förståelse för slöjdämnets utveckling och slöjdens betydelse för individ och samhälle.
 • uppvisa en fördjupad orientering i praktisk och teoretisk forskning på slöjdens och estetikens område.
 • göra en vetenskaplig bearbetning av projektarbetets gestaltande innehåll.
 • redogöra för didaktisk tillämpning av i kursen ingående hantverk.
 • kunna ta egna initiativ i didaktiska och estetiska grupprocesser och reflektera över samarbetsformer.
 • reflektera över slöjden och slöjdämnets funktion i kultur och samhälle, samt vilka kulturella och samhälleliga behov som tillgodoses genom slöjdundervisning.
 • reflektera över och använda begrepp som kreativitet, entreprenörskap och estetik, i relation till dess användning och innebörd för slöjdämnet.
 • ha förmåga att problematisera slöjdämnets syfte och innehåll i skola och samhälle.
 • ha förmåga att relatera slöjdämnets praktiska innehåll till styrdokumentens mål och innehåll.
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga till olika sätt att beskriva, använda och utvärdera arbetsprocesser i slöjd, i olika lärande sammanhang och med hjälp av olika medier. 
 • ha förmåga att självständigt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera ett eget projektarbete inom slöjdens område.
 • beskriva hur egna val påverkat processen.
 • kunna redogöra för och reflektera över sambandet mellan kursens olika delar.
 • kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk.
 • uppvisa förståelse för hur mode och trender påverkar individer i samhället.
 • använda digitala verktyg vid presentationer och redovisningar samt visa ökad medvetenhet om möjligheter och problem med IKT-medier i förhållande till slöjdämnets hemmedium, artefakten.
 • dokumentera och utvärdera det egna arbetet med arbetsprocesser i slöjd, i digital portfolioform. Detta i relation till det egna lärandet under kursen och till ämneslärarexamens krav och för vidare uppföljning i UK-kurser.
 • förmåga att sätta egna kunskaper och det egna lärandet på slöjdämnets område i relation till ämneslärarexamens krav på didaktisk kompetens.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa fördjupad förmåga att värdera egna och andras ämneskunskaper i förhållande och relation till ämnesområdet slöjd.
 • visa förmåga att utvärdera det egna arbetet och de egna ämneskunskaperna i syfte att identifiera utvecklingsområden och söka ny kunskap.
 • ha fördjupad kunskap om var och hur ny kunskap söks och erövras samt kunna implementera detta i det egna praktiska och didaktiska arbetet.

Behörighetskrav

Godkänd kurs Slöjd, textil 1 - fristående 30 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, tematiska studier, litteraturstudier, handledning och grupparbete. Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp, med problemorienterade temastudier där ämnets specifika uttryck lyfts fram. De studerandes egna val och idéer utgör grunden för genomförandet. IKT-inslag förekommer kontinuerligt. Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas kompetensuppföljning och progression, och som syftar till uppföljning i UK2 och 3.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar, samt visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor
Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Estetiska institutionen

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 35

  Arnqvist Engström Frida
  Gerillaslöjd : garngraffiti, DIY och den handgjorda revolutionen
  Stockholm : Hemslöjden : 2014 : 135 s. :
  ISBN: 9789187471025
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Knowledge in action in weaving
  Torell Viveka, Ranglin Ulla
  Techne Series A, 21 (1) : 2014 :
  https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/537
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 22-37

  Borg Kajsa
  Kreativitet eller problemlösning : vad bedömer vi i slöjden
  Ingår i:
  Slöjda för livet :b om pedagogisk slöjd
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2008 : 212 s. :
  Obligatorisk

  Falk-Lundqvist Åsa
  Entreprenöriell pedagogik i skolan : drivkrafter för elevers lärande
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 157 s. :
  ISBN: 978-91-47-09984-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Såga rakt och tillverka uttryck [Elektronisk resurs] : En studie av hantverkskunnandet i slöjdämnet
  Frohagen Jenny, Professor Ingrid, Førsteamanuensis Ingvild, Johansson Marléne
  Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholm University : 2016 : 97 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-134311
  Obligatorisk

  Examensarbetet vid Institutionen för estetiska ämnen; råd och anvisningar
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2015 :
  Obligatorisk

  Jeansson Åsa
  Vad, hur och varför i slöjdämnet : textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen
  Umeå : Umeå universitet : 2017 : 225 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-638-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Estetiska läroprocesser
  Lindstrand Fredrik, Selander Staffan
  Lund:studentlitteratur : 2009 :
  Obligatorisk

  Lindström Lars
  Aesthetic Learning About, In, With and Through the Arts
  JADE, 31 : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 166 - 179

  Lindström Lars
  Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd
  Tidningen KRUT. nr 133/134 : 2008 :
  http://krut.a.se/133/krut133-134.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 57-68

  Mäkelä Esko
  Slöjd som berättelse [Elektronisk resurs] : om skolungdom och estetiska perspektiv
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2011 : 253, 9 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46764
  ISBN: 978-91-7459-282-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Skolverket : 2014 :
  https://www.skolverket.se/
  Obligatorisk

  Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd
  Skolverket : 2011 :
  Skolverkets hemsida
  Obligatorisk

  Bedömningsstöd i slöjd
  Skolverket : 2015 :
  http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/slojd
  Obligatorisk

  Handarbeta för en bättre värld
  Åhlvik Clara, Busch Otto von
  Jönköping : Jönköpings läns museum : [2009] : 143, [5] s. :
  ISBN: 978-91-85692-76-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hantverkslitteratur

  Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
  Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
  ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Berggren Charlotta
  FÄRG för bomull, lin, silke, viskos.
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen: Kompendium : 2001 :
  Obligatorisk

  Berggren Charlotta
  Textiltryck, att trycka på tyg
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2001 :
  Obligatorisk

  Berggren Charlotta
  Textiltryck, en historisk återblick
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2001 :
  Obligatorisk

  Bondesson Nina
  Om den praktiska konsttillverkningens villkor
  Paletten nr 1 : 2007 :
  Obligatorisk

  Slow fashion : din guide till smart och hållbart mode
  Johansson Jennie, Nilsson Johanna
  Stockholm : Ordfront : cop. 2016 : 183 s. :
  ISBN: 9789170379161
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lantz Jenny
  Trendmakarna : bakom kulisserna på den globala modeindustrin
  Stockholm : Atlas akademi : 2013 : 351 s. :
  ISBN: 978-91-7389-425-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stora vävboken
  Lundell Laila, Windesjö Elisabeth, Lundell Tomas, Jardhammar Kent
  3., [omarb.] utg. / b foto: Kent Jardhammar : Västerås : Ica : 2005 : 268, [1] s. :
  ISBN: 91-534-2460-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ryamattan
  Snidare Uuve, Peterson Nisse
  Stockholm : Prisma : 2007 : 172, [2] s. :
  ISBN: 978-91-518-4726-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wallin Karin
  Bindningslära
  Umeå : Kompendium. Inst. för estetiska ämnen. Umeå universitet : 2006 :
  Obligatorisk

  Wallin Karin
  Brickvävda band
  Kompendium. Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 1997 :
  Obligatorisk

  Wallin Karin
  Flätade och vävda band
  Kompendium. Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 1997 :
  Obligatorisk

  Markeringar och maskeringar : att visa eller dölja sin kropp
  Svensson Birgitta, Qvarsell Roger
  Stockholm : Nordiska museets förlag : 2012 : 198 s. :
  ISBN: 9789171085528
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mönster och konstruktioner för damkläder
  Öberg Inger, Ersman Hervor, Cedervall Malin, Svensson Camilla
  5. [uppl.] /b [illustrationer: Malin Cedervall och Camilla Svensson / ritningar: Inger Öberg] : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 312 s. :
  ISBN: 978-91-27-12005-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mönsterkonstruktion : herrkläder
  Öberg Inger, Ersman Hervor
  Stockholm : LT : 1989 : 181, [2] s. :
  ISBN: 91-36-02722-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2017 vecka 28

  Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
  Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
  ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Berggren Charlotta
  FÄRG för bomull, lin, silke, viskos.
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen: Kompendium : 2001 :
  Obligatorisk

  Berggren Charlotta
  Textiltryck, att trycka på tyg
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2001 :
  Obligatorisk

  Berggren Charlotta
  Textiltryck, en historisk återblick
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2001 :
  Obligatorisk

  Bondesson Nina
  Om den praktiska konsttillverkningens villkor

  Obligatorisk
  Läsanvisning: i Paletten

  Ericsson Wärn Karina
  Retro[Elektronisk resurs] : en liten modehandbok
  Stockholm : Pocky :b eLib [distributör] : 2008 : 1 PDF-fil (163 s.) :
  http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?id=9185011525&id_type=ISBN&lib=Lz Omslag och förlagets beskrivning
  ISBN: 978-91-85011-52-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Westergren Christina
  Formgivare: folket
  Stockholm : Nordiska museets förlag : 2005 : 279 s. :
  http://www.nordiskamuseet.se
  ISBN: 91-7108-498-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gustavsson Bernt
  Kunskap i det praktiska
  Studentlitteratur : 2004 : 223 s. :
  ISBN: 91-44-03580-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Slöjda för livet :b om pedagogisk slöjd
  Borg Kajsa, Lindström Lars
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2008 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-976598-6-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stora vävboken
  Lundell Laila, Windesjö Elisabeth, Lundell Tomas, Jardhammar Kent
  3., [omarb.] utg. / b foto: Kent Jardhammar : Västerås : Ica : 2005 : 268, [1] s. :
  ISBN: 91-534-2460-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Marner Anders
  Ett designperspektiv på slöjden
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning, 3-4 : 2004 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.33-47

  Munters Ninni
  Textil materiallära
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 1989 : [26] bl., 119, [1] s. :
  ISBN: 91-40-71812-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (tillhandahålles av institutionen)

  Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32561-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2565

  Ryamattan
  Snidare Uuve, Peterson Nisse
  Stockholm : Prisma : 2007 : 172, [2] s. :
  ISBN: 978-91-518-4726-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hur skapas en trend ?
  Wilen Linda, Alsén Linn
  Masteruppsats, Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS) : 2010 :
  http://bada.hb.se/handle/2320/7716
  Obligatorisk

  Wallin Karin
  Bindningslära
  Kompendium. Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 1997 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Wallin Karin
  Brickvävda band
  Kompendium. Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 1997 :
  Obligatorisk

  Wallin Karin
  Flätade och vävda band
  Kompendium. Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 1997 :
  Obligatorisk

  Handarbeta för en bättre värld
  Åhlvik Clara, Busch Otto von
  Jönköping : Jönköpings läns museum : [2009] : 143, [5] s. :
  ISBN: 978-91-85692-76-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mönster och konstruktioner för damkläder
  Öberg Inger, Ersman Hervor, Cedervall Malin, Svensson Camilla
  5. [uppl.] /b [illustrationer: Malin Cedervall och Camilla Svensson / ritningar: Inger Öberg] : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 312 s. :
  ISBN: 978-91-27-12005-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mönsterkonstruktion : herrkläder
  Öberg Inger, Ersman Hervor
  Stockholm : LT : 1989 : 181, [2] s. :
  ISBN: 91-36-02722-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artikelkompendium. Institutionen för estetiska ämnen.

  Obligatorisk

  Referens litteratur:

  Johansson Marléne
  Slöjdpraktik i skolan : hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap
  Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : 2002 : [14], 306, [10] s. :
  http://hdl.handle.net/2077/15749
  ISBN: 91-7346-444-9 : 191:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Examensarbete i lärarutbildningen
  Johansson Bo, Svedner Per Olov
  Uppsala : Kunskapsföretaget i Uppsala AB Läromedel och utbildning : 2006 : 136 s. :
  Obligatorisk

  Estetiska läroprocesser
  Lindstrand Fredrik, Selander Staffan
  Lund:studentlitteratur : 2009 :
  Obligatorisk

  Mäkelä Esko
  Mot En Metod-om gestaltande erfarenheter i skolslöjd ur ett narrativt perspektiv
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: P-O Erixon (red.) Tilde (~). Rapport nr.13, 2010

  Nilson Karl Gustaf
  Färglära
  [Ny utg.] : Stockholm : Carlsson : 1999 : 151, [1] s. :
  ISBN: 91-7798-971-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den feminina textilen, makt och mönster
  Svensson Birgitta, Walldén Louise
  Stockholm:Nordiska muséets förlag : 2005 :
  Obligatorisk

  Söderholm Carolina
  Svenska formgivare
  Lund:Historiska media : 2005 :
  Obligatorisk