Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Slöjd textil 2, fristående, 30 hp

Engelskt namn: Sloyd, Textile 2

Denna kursplan gäller: 2019-06-17 och tillsvidare

Kurskod: 6TX035

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-03-14

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-03-14

Innehåll

Kursens övergripande innehåll är skapande arbete i relation till slöjd, kultur , estetik, digitala verktyg samt projektarbete för fördjupade ämneskunskaper. Slöjdämnets arbetsprocesser integreras med ämnesdidaktik och utbildningsvetenskaplig forskning för att utveckla de studerandes förmåga att stödja varierat lärande i slöjd i kommande yrkesverksamhet. Studier av estetiska lärprocesser och kreativitet fördjupas och slöjdens förhållningssätt till hållbar utveckling behandlas.

Modul 1, Slöjd, kultur, estetik 12hp
 I modulen fördjupas kunskaper i slöjdens hantverk och dess kvalitéer genom att de studerande utvecklar personligt uttryck och formkänsla med hjälp av färg, form, material och teknik. Detta utforskas och gestaltas i hantverksområdena vävning, textiltryck och olika färgningsmetoder. Vävning som kulturarv möter design samt textiltryck och formgivning förstärker kulturell identitet och inspirerar till nyskapande.
 
Modul 2, Slöjd och digitala verktyg, 3hp
 I modulen utforskas olika möjligheter att använda sig av digital teknik inom slöjd, hantverk och formgivning. Digitalisering i förhållande till slöjdämnet behandlas

Modul 3, Slöjdens uttryck, 7,5hp
 I modulen behandlas formgivning, klädsömnad och mönsterkonstruktion där färdigheter i design och hantverk breddas genom arbete med färg, form, material och teknik. Arbetet sker tematiskt och de studerande uppmuntras till att söka egna uttryckssätt. Mode och trenders påverkan på individen behandlas.
 
Modul 4, Slöjd i samhällsperspektiv, 7,5 hp

modulen innehåller projektarbete med fördjupning eller breddning av eget valt hantverksområde. Aktuella styrdokument för grundskolan är en av utgångspunkterna. Studeranden planerar, genomför och utvärderar ett eget valt utvecklingsområde, i syfte att söka ny kunskap, där formgivning och experimentellt arbete är viktiga komponenter. I momentet behandlas även entreprenörskap i relation till slöjdämnet. Vetenskaplig bearbetning i skriftlig form ingår

Förväntade studieresultat

Modul 1, Slöjd, kultur, estetik 12hp
För godkänd modul ska den studerande
 
Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om och i kursens ingående hantverk.
 • kunna söka egna uttryckssätt i slöjdens hantverk genom att problematisera, utforska och utveckla egna idéer.
 • Synliggöra kultur och samhälles påverkan på slöjdens uttryck.
 • kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk.  
Färdighet och förmåga
 • ha förmåga att självständigt planera, genomföra, dokumentera det egna arbetet .
 • beskriva hur egna val påverkat processen. Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att utvärdera det egna arbetet och de egna ämneskunskaperna i syfte att aktivt bearbeta utvecklingsområden och söka ny kunskap.
 • visa hur och var ny kunskap söks samt kunna implementera detta i det egna praktiska och didaktiska arbetet
 Modul 2, Slöjd och digitala verktyg, 3hp
För godkänd modul ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om användande av digital teknik relaterat till slöjdämnet
 • Färdighet och förmåga
 • ha förmåga att experimentera och systematiskt pröva idéer och lösningar med kopplingar till digital teknik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • problematisera digitala verktyg i kombination med material.
 • visa förmåga att värdera de egna ämneskunskaperna i syfte att omsätta lärande för att söka ny kunskap.  
Modul 3, Slöjdens uttryck, 7,5hp
För godkänd modul ska den studerande

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om och i kursens ingående hantverk.
 • kunna söka egna uttryckssätt i momentets hantverk genom att problematisera, utforska och utveckla egna idéer.
 • kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk.
 • redogöra för didaktisk tillämpning av i kursen ingående hantverk. 
Färdighet och förmåga
 • ha förmåga att självständigt planera, genomföra, dokumentera det egna lärandet
 • beskriva hur egna val påverkat processen.
 • uppvisa förståelse för hur mode och trender påverkar individer i samhället. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att utvärdera det egna arbetet och de egna ämneskunskaperna i syfte att vidare bearbeta utvecklingsområden och söka ny kunskap.
 • visa hur och var ny kunskap söks samt kunna implementera detta i det egna praktiska och didaktiska arbetet 
Modul 4, Slöjd i samhällsperspektiv, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande

Kunskap och förståelse
 • kunna bredda sina hantverks kunskaper och söka egna uttryckssätt i slöjdens hantverk
 • uppvisa en fördjupad orientering i praktisk och teoretisk forskning på slöjdens område
 • göra en vetenskaplig bearbetning av projektarbetets gestaltande innehåll
 • ha förmåga att relatera slöjdämnets praktiska innehåll till styrdokumentens mål och innehåll 
Färdighet och förmåga
 • ha förmåga att självständigt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera ett eget projektarbete inom slöjdens område.
 • beskriva hur egna val påverkat processen.
 • dokumentera och utvärdera det egna arbetet med arbetsprocesser i slöjd, i digital form 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna dokumentera och utvärdera den egna arbetsprocessen i slöjd, detta i relation till det egna lärandet under momentet.
 • kunna diskutera och problematisera slöjdämnets syfte och innehåll i skola och samhälle.
 • ha fördjupad kunskap om var och hur ny kunskap söks och lärs in samt kunna implementera detta i det egna praktiska och didaktiska arbetet.

Behörighetskrav

Slöjd textil 1, 30 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, tematiska studier, litteraturstudier, handledning och grupparbete. Vissa av undervisningsformerna har obligatoriska inslag. Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp, med problemorienterade temastudier där ämnets specifika uttryck lyfts fram. De studerandes egna val och idéer utgör grunden för genomförandet. IKT-inslag förekommer kontinuerligt. Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas kompetensuppföljning och progression, och som syftar till uppföljning i UK2 och 3.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar, samt visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor
Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) krävs att den studerande ska ha erhållit betyget VG i minst tre av kursens fyra moduler.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten för Estetiska institutionen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.