"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Slöjd, textil 2a, distans, 15 hp

Engelskt namn: Sloyd, Textile 2a, Distance

Denna kursplan gäller: 2022-03-14 och tillsvidare

Kurskod: 6TX016

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2012-06-18

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2022-06-06

Innehåll

Kursens övergripande innehåll är skapande arbete i relation till slöjd, kultur och estetik. Barn- och ungdomskulturer i skola och samhälle studeras och används som utgångspunkt för ett tematiskt hantverksarbete. Egna idéer problematiseras, utforskas och utvecklas genom arbete med färg, form, material och teknik. Estetiska lärprocesser och begreppet estetik behandlas och kopplas till slöjden som en mötesplats för kulturyttringar i samhället. Ett didaktiskt perspektiv anger riktningen för studierna med fokus på skolans styrdokument och olika kunskapsformer. Designprocesser medvetandegörs och tillämpas. Miljö- och materialfrågor integreras.
Hantverksarbetet i kursen består av textiltryck, sömnad och vävning, som undersöks och utforskas med inspiration från kulturyttringar i samhället.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
-visa kunskap om och i kursens ingående hantverk.
- kunna söka egna uttryckssätt i slöjdens hantverk genom att problematisera, utforska och utveckla egna idéer.
- kunna relatera slöjdens uttryck till kulturyttringar i samhället
- kunna redogöra för didaktisk tillämpning av i kursen ingående hantverk och arbetsprocesser.
- kunna reflektera över och använda begrepp som  estetiska lärprocesser, estetik och kultur i relation till dess användning och innebörd för slöjdämnet.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga till olika sätt att beskriva, använda och utvärdera arbetsprocesser i slöjd, i olika lärande sammanhang och med hjälp av olika medier. 
- kunna använda digitala verktyg i arbetsprocessen och vid redovisningar samt reflektera kring möjligheter och problem med IKT-medier i förhållande till slöjdämnets hemmedium, artefakten.
- kunna hantera kunskaperna i kursens ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa aspekter på hantverk.
- kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk.
- kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa fördjupad förmåga att kunna granska och kommentera egna och andras hantverk och texter i relation till ämnesområdet slöjd.
- visa förmåga att utvärdera det egna arbetet och de egna ämneskunskaperna i syfte att aktivt bearbeta utvecklingsområden och söka ny kunskap.
- kunna dokumentera och utvärdera den egna arbetsprocessen i slöjd, detta i relation till det egna lärandet under kursen.
- kunna redogöra för och reflektera över sambandet mellan kursens olika delar.
- kunna diskutera och problematisera slöjdämnets syfte och innehåll i skola och samhälle.

Behörighetskrav

Univ.: Slöjd 1, textil (30hp) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, tematiska studier, litteraturstudier, handledning och grupparbete. Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp, med problemorienterade temastudier där ämnets specifika uttryck lyfts fram. De studerandes egna val och idéer utgör grunden för genomförande. Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas kompetensuppföljning och progression. Den studerande ska ha tillgång till internetuppkopplad dator och digitalkamera.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor. Obligatorisk närvaro vid sammankomsterna.

Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För betyget Väl Godkänd (VG) läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt begära en ny examniator. Begäran om ny examinator ställs till studierektor vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 25

Litteratur, hantverk

Textil

Bergene Lena
Skissen och skissandet
Sveriges lantbruksuniversitet : 2009 :
https://stud.epsilon.slu.se/849/
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar ur avhandling

Häggblom Anna
Om konsten att trycka tyg
Ny, rev. uppl. : Stockholm : Alfabeta : 2016 : 127 s. :
ISBN: 978-91-501-1919-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: - Information vid träff 1 om likvärdig litteratur.

Konsten att väva : en praktisk handbok
Pärson Åsa, Sundström Amica
[Stockholm] : Bonnier fakta : [2021] : 283 sidor :
ISBN: 9789178870851
Se Umeå UB:s söktjänst

Wallin Karin
Bindningslära
Kompendium. Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 1997 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (valda delar)

Wallin Karin
Att sätta upp en väv
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2014 :
Att sätta upp en väv
Obligatorisk
Läsanvisning: Läses och bearbetas i samband med hantverksarbete.

Nilson Karl Gustaf
Om färg
[Rimforsa] : Almlöfs : [2018] : 108 sidor :
ISBN: 9789187097423
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mönster och konstruktioner för damkläder
Öberg Inger, Ersman Hervor, Cedervall Malin, Svensson Camilla
5. [uppl.] /b [illustrationer: Malin Cedervall och Camilla Svensson / ritningar: Inger Öberg] : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 312 s. :
ISBN: 978-91-27-12005-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns även för herrkläder av samma författare: Mönsterkonstruktion för herrkläder (1989). Stockholm: GM Garment

Mckenzie Stuart
Creative fashion illustration : how to develop your own style
London : Bloomsbury Publishing Plc : [2014] : 111 pages :
ISBN: 9780857858290
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteratur, didaktisk

Aktuella artiklar. Meddelas vid terminens början. Bearbetas enligt anvisningar

Vad kan man när man kan tillverka ett uttryck i slöjdföremålet? Forskning om undervisning och lärande nr 10.
Broman A, Frohagen j, Wemmenhag J
Lärarstiftelsen (Stiftelsen SAF) i samarbete med Lärarförbundet : 2013 :
forskning om undervisning & lärande
Obligatorisk

Palmsköld Anneli
Textilt återbruk : om materiellt och kulturellt slitage
Möklinta : Gidlund : 2013 : 126 s. :
ISBN: 9789178448739
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rylander Lundström Martina
Slöjd i en digital skola
Stockholm : Lärarförlaget : 2017 : 174 sidor :
ISBN: 978-91-88149-19-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lundborg Göran
Handen i den digitala världen
Stockholm : Carlssons : [2019] : 167 sidor :
ISBN: 9789173319874
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd. (2021)
Skolverket : 2021 :
https://www.skolverket.se/publikationer?id=7850
Obligatorisk

Kursplaner/ämnesplaner i aktuellt skolämne
Skolverket : 2022 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://www.canvas.umu.se/courses/8030/pages/litteraturlista?module_item_id=275589

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Stockholm: Skolverket : 2022 :
Fulltext
Obligatorisk