Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Slöjd, textil 2a, distans, 15 hp

Engelskt namn: Sloyd, Textile 2a, Distance

Denna kursplan gäller: 2019-06-17 och tillsvidare

Kurskod: 6TX016

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2012-06-18

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-07-01

Innehåll

Slöjd textil 2a distans 15 hp, Slöjd, kultur, estetik
Kursens övergripande innehåll är skapande arbete i relation till slöjd, kultur och estetik. Barn- och ungdomskulturer i skola och samhälle studeras och används som utgångspunkt för ett tematiskt hantverksarbete. Egna idéer problematiseras, utforskas och utvecklas genom arbete med färg, form, material och teknik. Estetiska lärprocesser och begreppet estetik behandlas och kopplas till slöjden som en mötesplats för kulturyttringar i samhället. Ett didaktiskt perspektiv anger riktningen för studierna med fokus på skolans styrdokument och olika kunskapsformer. Designprocesser medvetandegörs och tillämpas. Miljö- och materialfrågor integreras.
Hantverksarbetet i kursen består av textiltryck, sömnad och vävning, som undersöks och utforskas med inspiration från kulturyttringar i samhället.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
-visa kunskap om och i kursens ingående hantverk.
- kunna söka egna uttryckssätt i slöjdens hantverk genom att problematisera, utforska och utveckla egna idéer.
- kunna relatera slöjdens uttryck till kulturyttringar i samhället
- kunna redogöra för didaktisk tillämpning av i kursen ingående hantverk och arbetsprocesser.
- kunna reflektera över och använda begrepp som  estetiska lärprocesser, estetik och kultur i relation till dess användning och innebörd för slöjdämnet.


Färdighet och förmåga
- visa förmåga till olika sätt att beskriva, använda och utvärdera arbetsprocesser i slöjd, i olika lärande sammanhang och med hjälp av olika medier. 
- kunna använda digitala verktyg i arbetsprocessen och vid redovisningar samt reflektera kring möjligheter och problem med IKT-medier i förhållande till slöjdämnets hemmedium, artefakten.
- kunna hantera kunskaperna i kursens ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa aspekter på hantverk.
- kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk.
- kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa fördjupad förmåga att kunna granska och kommentera egna och andras hantverk och texter i relation till ämnesområdet slöjd.
- visa förmåga att utvärdera det egna arbetet och de egna ämneskunskaperna i syfte att aktivt bearbeta utvecklingsområden och söka ny kunskap.
- kunna dokumentera och utvärdera den egna arbetsprocessen i slöjd, detta i relation till det egna lärandet under kursen.
- kunna redogöra för och reflektera över sambandet mellan kursens olika delar.
- kunna diskutera och problematisera slöjdämnets syfte och innehåll i skola och samhälle.

Behörighetskrav

Univ.: Slöjd, textil 1b, 15hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, tematiska studier, litteraturstudier, handledning och grupparbete. Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp, med problemorienterade temastudier där ämnets specifika uttryck lyfts fram. De studerandes egna val och idéer utgör grunden för genomförandet. IKT-inslag förekommer i form av digital konferensplattform. Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas kompetensuppföljning och progression. Den studerande ska ha tillgång till internetuppkopplad dator och digitalkamera.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor. Obligatorisk närvaro vid sammankomsterna.

Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Lärarhögskolan. Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 27

  Litteratur, hantverk

  Textil

  Bergene Lena
  Skissen och skissandet
  Sveriges lantbruksuniversitet : 2009 :
  https://stud.epsilon.slu.se/849/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar ur avhandling

  Häggblom Anna
  Om konsten att trycka tyg
  Ny, rev. uppl. : Stockholm : Alfabeta : 2016 : 127 s. :
  ISBN: 978-91-501-1919-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
  Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
  ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: - Information vid träff 1 om likvärdig litteratur.

  Konsten att väva : en praktisk handbok
  Pärson Åsa, Sundström Amica
  [Stockholm] : Bonnier fakta : [2021] : 283 sidor :
  ISBN: 9789178870851
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wallin Karin
  Bindningslära
  Kompendium. Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 1997 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (valda delar)

  Wallin Karin
  Att sätta upp en väv
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2014 :
  Att sätta upp en väv
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses och bearbetas i samband med hantverksarbete.

  Nilson Karl Gustaf
  Om färg
  [Rimforsa] : Almlöfs : [2018] : 108 sidor :
  ISBN: 9789187097423
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mönster och konstruktioner för damkläder
  Öberg Inger, Ersman Hervor, Cedervall Malin, Svensson Camilla
  5. [uppl.] /b [illustrationer: Malin Cedervall och Camilla Svensson / ritningar: Inger Öberg] : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 312 s. :
  ISBN: 978-91-27-12005-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns även för herrkläder av samma författare: Mönsterkonstruktion för herrkläder (1989). Stockholm: GM Garment

  Mckenzie Stuart
  Creative fashion illustration : how to develop your own style
  London : Bloomsbury Publishing Plc : [2014] : 111 pages :
  ISBN: 9780857858290
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur, didaktisk

  Aktuella artiklar. Meddelas vid terminens början. Bearbetas enligt anvisningar

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vad kan man när man kan tillverka ett uttryck i slöjdföremålet? Forskning om undervisning och lärande nr 10.
  Broman A, Frohagen j, Wemmenhag J
  Lärarstiftelsen (Stiftelsen SAF) i samarbete med Lärarförbundet : 2013 :
  forskning om undervisning & lärande
  Obligatorisk

  Palmsköld Anneli
  Textilt återbruk : om materiellt och kulturellt slitage
  Möklinta : Gidlund : 2013 : 126 s. :
  ISBN: 9789178448739
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rylander Lundström Martina
  Slöjd i en digital skola
  Stockholm : Lärarförlaget : 2017 : 174 sidor :
  ISBN: 978-91-88149-19-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundborg Göran
  Handen i den digitala världen
  Stockholm : Carlssons : [2019] : 167 sidor :
  ISBN: 9789173319874
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 26

  Litteratur, hantverk

  Textil

  Bergene Lena
  Skissen och skissandet
  Sveriges lantbruksuniversitet : 2009 :
  https://stud.epsilon.slu.se/849/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar ur avhandling

  Häggblom Anna
  Om konsten att trycka tyg
  Ny, rev. uppl. : Stockholm : Alfabeta : 2016 : 127 s. :
  ISBN: 978-91-501-1919-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
  Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
  ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: - Information vid träff 1 om likvärdig litteratur.

  Stora vävboken
  Lundell Laila, Windesjö Elisabeth, Lundell Tomas, Jardhammar Kent
  3., [omarb.] utg. / b foto: Kent Jardhammar : Västerås : Ica : 2005 : 268, [1] s. :
  ISBN: 91-534-2460-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wallin Karin
  Bindningslära
  Kompendium. Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 1997 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (valda delar)

  Wallin Karin
  Att sätta upp en väv
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2014 :
  Att sätta upp en väv
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses och bearbetas i samband med hantverksarbete.

  Nilson Karl Gustaf
  Om färg
  [Rimforsa] : Almlöfs : [2018] : 108 sidor :
  ISBN: 9789187097423
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mönster och konstruktioner för damkläder
  Öberg Inger, Ersman Hervor, Cedervall Malin, Svensson Camilla
  5. [uppl.] /b [illustrationer: Malin Cedervall och Camilla Svensson / ritningar: Inger Öberg] : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 312 s. :
  ISBN: 978-91-27-12005-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns även för herrkläder av samma författare: Mönsterkonstruktion för herrkläder (1989). Stockholm: GM Garment

  Mckenzie Stuart
  Creative fashion illustration : how to develop your own style
  London : Bloomsbury Publishing Plc : [2014] : 111 pages :
  ISBN: 9780857858290
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur, didaktisk

  Aktuella artiklar. Meddelas vid terminens början. Bearbetas enligt anvisningar

  Vad kan man när man kan tillverka ett uttryck i slöjdföremålet? Forskning om undervisning och lärande nr 10.
  Broman Andreas, Frohagen Jenny, Wemmenhag Janice
  Lärarstiftelsen i samarbete med Lärarförbundet : 2013 :
  http://www.forskul.se/tidskrift/nummer10/
  Obligatorisk

  Mäkelä Esko
  Slöjd som berättelse [Elektronisk resurs] : om skolungdom och estetiska perspektiv
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2011 : 253, 9 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46764
  ISBN: 978-91-7459-282-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (kap. 6,7,8 sid 157-215)

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Palmsköld Anneli
  Textilt återbruk : om materiellt och kulturellt slitage
  Möklinta : Gidlund : 2013 : 126 s. :
  ISBN: 9789178448739
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rylander Lundström Martina
  Slöjd i en digital skola
  Stockholm : Lärarförlaget : 2017 : 174 sidor :
  ISBN: 978-91-88149-19-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 25

  Litteratur, hantverk

  Textil

  Bergene Lena
  Skissen och skissandet
  Sveriges lantbruksuniversitet : 2009 :
  https://stud.epsilon.slu.se/849/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar ur avhandling

  Häggblom Anna
  Om konsten att trycka tyg
  Ny, rev. uppl. : Stockholm : Alfabeta : 2016 : 127 s. :
  ISBN: 978-91-501-1919-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
  Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
  ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: - Information vid träff 1 om likvärdig litteratur.

  Stora vävboken
  Lundell Laila, Windesjö Elisabeth, Lundell Tomas, Jardhammar Kent
  3., [omarb.] utg. / b foto: Kent Jardhammar : Västerås : Ica : 2005 : 268, [1] s. :
  ISBN: 91-534-2460-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wallin Karin
  Bindningslära
  Kompendium. Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 1997 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (valda delar)

  Wallin Karin
  Att sätta upp en väv
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2014 :
  Att sätta upp en väv
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses och bearbetas i samband med hantverksarbete.

  Nilson Karl Gustaf
  Om färg
  [Rimforsa] : Almlöfs : [2018] : 108 sidor :
  ISBN: 9789187097423
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mönster och konstruktioner för damkläder
  Öberg Inger, Ersman Hervor, Cedervall Malin, Svensson Camilla
  5. [uppl.] /b [illustrationer: Malin Cedervall och Camilla Svensson / ritningar: Inger Öberg] : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 312 s. :
  ISBN: 978-91-27-12005-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns även för herrkläder av samma författare: Mönsterkonstruktion för herrkläder (1989). Stockholm: GM Garment

  Litteratur, didaktisk

  Aktuella artiklar. Meddelas vid terminens början. Bearbetas enligt anvisningar

  Vad kan man när man kan tillverka ett uttryck i slöjdföremålet? Forskning om undervisning och lärande nr 10.
  Broman Andreas, Frohagen Jenny, Wemmenhag Janice
  Lärarstiftelsen i samarbete med Lärarförbundet : 2013 :
  http://www.forskul.se/tidskrift/nummer10/
  Obligatorisk

  Mäkelä Esko
  Slöjd som berättelse [Elektronisk resurs] : om skolungdom och estetiska perspektiv
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2011 : 253, 9 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46764
  ISBN: 978-91-7459-282-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (kap. 6,7,8 sid 157-215)

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Palmsköld Anneli
  Textilt återbruk : om materiellt och kulturellt slitage
  Möklinta : Gidlund : 2013 : 126 s. :
  ISBN: 9789178448739
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rylander Lundström Martina
  Slöjd i en digital skola
  Stockholm : Lärarförlaget : 2017 : 174 sidor :
  ISBN: 978-91-88149-19-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album