Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Slöjd, Trä- och metall 2a, distans, 15 hp

Engelskt namn: Sloyd, Wood and metal 2a, distance

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 6SL021

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2012-06-19

Innehåll

Slöjd trä och metall 2a distans 15 hp, Slöjd, kultur, estetik
Kursens övergripande innehåll är skapande arbete i relation till slöjd, kultur och estetik. Barn- och ungdomskulturer i skola och samhälle studeras och används som utgångspunkt för ett tematiskt hantverksarbete. Egna idéer problematiseras, utforskas och utvecklas genom arbete med färg, form, material och teknik. Estetiska lärprocesser och begreppet estetik behandlas och kopplas till slöjden som en mötesplats för kulturyttringar i samhället. Ett didaktiskt perspektiv anger riktningen för studierna med fokus på skolans styrdokument och olika kunskapsformer. Designprocesser medvetandegörs och tillämpas. Miljö- och materialfrågor integreras.
Hantverksarbetet i kursen utgår ifrån traditionell kulturslöjd som undersöks och utforskas med inspiration från kulturyttringar i samhället.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
-visa kunskap om och i kursens ingående hantverk.
- kunna söka egna uttryckssätt i slöjdens hantverk genom att problematisera, utforska och utveckla egna idéer.
- kunna relatera slöjdens uttryck till kulturyttringar i samhället
- kunna redogöra för didaktisk tillämpning av i kursen ingående hantverk och arbetsprocesser.
- kunna reflektera över och använda begrepp som  estetika lärprocesser, estetik och kultur i relation till dess användning och innebörd för slöjdämnet.


Färdighet och förmåga
- visa förmåga till olika sätt att beskriva, använda och utvärdera arbetsprocesser i slöjd, i olika lärande sammanhang och med hjälp av olika medier. 
- kunna använda digitala verktyg i arbetsprocessen och vid redovisningar samt reflektera kring möjligheter och problem med IKT-medier i förhållande till slöjdämnets hemmedium, artefakten.
- kunna hantera kunskaperna i kursens ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa aspekter på hantverk.
- kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk.
- kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa fördjupad förmåga att kunna granska och kommentera egna och andras hantverk och texter i relation till ämnesområdet slöjd.
- visa förmåga att utvärdera det egna arbetet och de egna ämneskunskaperna i syfte att aktivt bearbeta utvecklingsområden och söka ny kunskap.
- kunna dokumentera och utvärdera den egna arbetsprocessen i slöjd, detta i relation till det egna lärandet under kursen.
- kunna redogöra för och reflektera över sambandet mellan kursens olika delar.
- kunna diskutera och problematisera slöjdämnets syfte och innehåll i skola och samhälle.

Behörighetskrav

Univ.: Slöjd, Trä- och metall 1b 15hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, tematiska studier, litteraturstudier, handledning och grupparbete. Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp, med problemorienterade temastudier där ämnets specifika uttryck lyfts fram. De studerandes egna val och idéer utgör grunden för genomförandet. IKT-inslag förekommer i form av digital konferensplattform. Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas kompetensuppföljning och progression. Den studerande ska ha tillgång till internetuppkopplad dator och digitalkamera.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor. Obligatorisk närvaro vid sammankomsterna.

Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Lärarhögskolan. Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 35

  Litteratur, hantverk

  Valfri litteratur knutet till tema och researcharbete, ca 100 sidor.

  Säker arbetsmiljö i teknik och verkstadstekniska utbildningar
  Arvidsson Harry, Johansson Svante
  Solna : Ekelund : 2002 : 71 s. :
  ISBN: 91-646-1631-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kompendium. Kulturtekniker
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
  Obligatorisk

  Slöjden börjar i skogen : konsten att läsa ett träd
  Forss Kalle, Lindgren Mia, Knutsson Johan, Berg Bengt, Östgård Knut, Petersson Lars
  Stockholm : Hemslöjdens förlag : 2011 : 158 s. :
  ISBN: 91-977539-7-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Slöjda i trä
  Sundqvist Jögge, Skeidsvoll Jostein, Nordin Annika
  2. [uppl.] : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 89 s. :
  ISBN: 978-91-27-12175-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se Kommentarmaterial till kursplanerna. mms://stream.skolverket.se/film/skola2011/amnesfilmer/amnesfilm_slojd_800.wmv

  Sommar och vinter i P1(2015), Jögge Sundqvist
  Sveriges Radio, P1 : 2015 :
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/586301?programid=2071
  Obligatorisk

  Läses och bearbetas i samband med hantverksarbete

  Referens litteratur

  Nordiska träd och träslag
  Dahlgren Torbjörn, Wiström Magnus, Wistrand Sven
  Stockholm : Stift. ARKUS :b Arkitektur [distributör] :b Byggförl. [distributör] : 1996 : 210 s. :
  ISBN: 91-972366-8-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Järnsmidesboken
  Enander Lars, Norén Karl-Gunnar, Eremina-Enander Natella Nikolaevna
  2., utök. uppl. : Stockholm : Nielsen & Norén : 1999 : 191 s. :
  ISBN: 91-972615-6-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stora snickarboken
  Scott Ernest, Eklöf Margareta, Mårtensson Hans
  Västerås : Ica : 1990 : 245 s. :
  ISBN: 91-534-1282-6 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Collins complete woodworker's manual
  Jackson Albert, Day David
  Rev. ed : London : HarperCollins : 1996 : 320 s. :
  ISBN: 0-00-414005-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tema Björk
  Hemslöjd : 2014 :
  https://www.qiozk.com/paper/hemslojd/-2014

  Slöjden börjar i skogen : konsten att läsa ett träd
  Forss Kalle, Lindgren Mia, Knutsson Johan, Berg Bengt, Östgård Knut, Petersson Lars
  Stockholm : Hemslöjdens förlag : 2011 : 158 s. :
  ISBN: 91-977539-7-1 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bergene Lena
  Skiss & skissandet
  SLU : 2009 :
  https://stud.epsilon.slu.se/849/1/bergene_l_100215.pdf
  Läsanvisning: Valda delar ur avhandlingen

  Litteratur, didaktisk

  Aktuella artiklar. Meddelas vid terminens början. Bearbetas enligt anvisningar

  Vad kan man när man kan tillverka ett uttryck i slöjdföremålet? Forskning om undervisning och lärande nr 10.
  Broman Andreas, Frohagen Jenny, Wemmenhag Janice
  Lärarstiftelsen i samarbete med Lärarförbundet : 2013 :
  http://www.forskul.se/tidskrift/nummer10/
  Obligatorisk

  Mäkelä Esko
  Slöjd som berättelse [Elektronisk resurs] : om skolungdom och estetiska perspektiv
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2011 : 253, 9 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46764
  ISBN: 978-91-7459-282-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete nr 41. (kap. 6, 7 o 8, sid. 157-215)

  Rylander Lundström Martina
  Slöjd i en digital skola
  Stockholm : Lärarförlaget : 2017 : 174 sidor :
  ISBN: 978-91-88149-19-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2011 :
  Fulltext
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2014 vecka 30

  Litteratur, hantverk

  Valfri litteratur knutet till tema och researcharbete, ca 100 sidor.

  Säker arbetsmiljö i teknik och verkstadstekniska utbildningar
  Arvidsson Harry, Johansson Svante
  Solna : Ekelund : 2002 : 71 s. :
  ISBN: 91-646-1631-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kompendium. Kulturtekniker
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
  Obligatorisk

  Slöjden börjar i skogen : konsten att läsa ett träd
  Forss Kalle, Lindgren Mia, Knutsson Johan, Berg Bengt, Östgård Knut, Petersson Lars
  Stockholm : Hemslöjdens förlag : 2011 : 158 s. :
  ISBN: 91-977539-7-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Slöjda i trä
  Sundqvist Jögge, Skeidsvoll Jostein, Nordin Annika
  2. [uppl.] : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 89 s. :
  ISBN: 978-91-27-12175-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se Kommentarmaterial till kursplanerna. mms://stream.skolverket.se/film/skola2011/amnesfilmer/amnesfilm_slojd_800.wmv

  Läses och bearbetas i samband med hantverksarbete

  Referens litteratur

  Nordiska träd och träslag
  Dahlgren Torbjörn, Wiström Magnus, Wistrand Sven
  Stockholm : Stift. ARKUS :b Arkitektur [distributör] :b Byggförl. [distributör] : 1996 : 210 s. :
  ISBN: 91-972366-8-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Järnsmidesboken
  Enander Lars, Norén Karl-Gunnar, Eremina-Enander Natella Nikolaevna
  2., utök. uppl. : Stockholm : Nielsen & Norén : 1999 : 191 s. :
  ISBN: 91-972615-6-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stora snickarboken
  Scott Ernest, Eklöf Margareta, Mårtensson Hans
  Västerås : Ica : 1990 : 245 s. :
  ISBN: 91-534-1282-6 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur, didaktisk

  Aktuella artiklar. Meddelas vid terminens början. Bearbetas enligt anvisningar

  Vad kan man när man kan tillverka ett uttryck i slöjdföremålet? Forskning om undervisning och lärande nr 10.
  Broman Andreas, Frohagen Jenny, Wemmenhag Janice
  Lärarstiftelsen i samarbete med Lärarförbundet : 2013 :
  http://www.forskul.se/tidskrift/nummer10/
  Obligatorisk

  Gustavsson Bernt
  Kunskap i det praktiska
  Studentlitteratur : 2004 : 223 s. :
  ISBN: 91-44-03580-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mäkelä Esko
  Slöjd som berättelse [Elektronisk resurs] : om skolungdom och estetiska perspektiv
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2011 : 253, 9 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46764
  ISBN: 978-91-7459-282-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete nr 41. (kap. 6, 7 o 8, sid. 157-215)

  Handarbeta för en bättre värld
  Åhlvik Clara, Busch Otto von
  Jönköping : Jönköpings läns museum : [2009] : 143, [5] s. :
  ISBN: 978-91-85692-76-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2012 vecka 35

  Säker arbetsmiljö i teknik och verkstadstekniska utbildningar
  Arvidsson Harry, Johansson Svante
  Solna : Ekelund : 2002 : 71 s. :
  ISBN: 91-646-1631-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En start för tänket, en bit på väg : analys av ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetik i skolan
  Ericsson Claes, Lindgren Monica
  Karlstad : Region Värmland : 2007 : 200 s. :
  ISBN: 978-91-633-1544-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (sid 39-59, 95-111)

  Gustavsson Bernt
  Kunskap i det praktiska
  Studentlitteratur : 2004 : 223 s. :
  ISBN: 91-44-03580-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer
  Lindstrand Fredrik, Selander Staffan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 270 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/33337-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05440-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (sid. 16-18,31-48,85-101,122-126,175-192)

  Londos Eva
  Rondellhundar och schablonspindlar : folkkonst i tiden
  Stockholm : Carlsson i samarbete med Jönköpings läns museum : 2009 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-7331-222-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (s. 93-103)

  Marner Anders
  Ett designperspektiv på slöjden
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning, 3-4 : 2004 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (s. 32-47)

  Kompendium. Kulturtekniker
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
  Obligatorisk

  Mäkelä Esko
  Slöjd som berättelse [Elektronisk resurs] : om skolungdom och estetiska perspektiv
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2011 : 253, 9 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46764
  ISBN: 978-91-7459-282-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (kap. 6, 7, 8 sid 157 -215 ) http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:441062

  Slöjden börjar i skogen : konsten att läsa ett träd
  Forss Kalle, Lindgren Mia, Knutsson Johan, Berg Bengt, Östgård Knut, Petersson Lars
  Stockholm : Hemslöjdens förlag : 2011 : 158 s. :
  ISBN: 91-977539-7-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Slöjda i trä
  Sundqvist Jögge, Skeidsvoll Jostein, Nordin Annika
  2. [uppl.] : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 89 s. :
  ISBN: 978-91-27-12175-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handarbeta för en bättre värld
  Åhlvik Clara, Busch Otto von
  Jönköping : Jönköpings läns museum : [2009] : 143, [5] s. :
  ISBN: 978-91-85692-76-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se Kommentarmaterial till kursplanerna. mms://stream.skolverket.se/film/skola2011/amnesfilmer/amnesfilm_slojd_800.wmv

  Läses och bearbetas i samband med hantverksarbete

  Referens litteratur

  Nordiska träd och träslag
  Dahlgren Torbjörn, Wiström Magnus, Wistrand Sven
  Stockholm : Stift. ARKUS :b Arkitektur [distributör] :b Byggförl. [distributör] : 1996 : 210 s. :
  ISBN: 91-972366-8-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Järnsmidesboken
  Enander Lars, Norén Karl-Gunnar, Eremina-Enander Natella Nikolaevna
  2., utök. uppl. : Stockholm : Nielsen & Norén : 1999 : 191 s. :
  ISBN: 91-972615-6-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stora snickarboken
  Scott Ernest, Eklöf Margareta, Mårtensson Hans
  Västerås : Ica : 1990 : 245 s. :
  ISBN: 91-534-1282-6 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album