Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Slöjd, Trä- och metall 2a, distans, 15 hp

Engelskt namn: Sloyd, Wood and metal 2a, distance

Denna kursplan gäller: 2022-05-16 och tillsvidare

Kurskod: 6SL021

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2012-06-19

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2022-06-01

Innehåll

Kursens övergripande innehåll är skapande arbete i relation till slöjd, kultur och estetik. Barn- och ungdomskulturer i skola och samhälle studeras och används som utgångspunkt för ett tematiskt hantverksarbete. Egna idéer problematiseras, utforskas och utvecklas genom arbete med färg, form, material och teknik. Estetiska lärprocesser och begreppet estetik behandlas och kopplas till slöjden som en mötesplats för kulturyttringar i samhället. Ett didaktiskt perspektiv anger riktningen för studierna med fokus på skolans styrdokument och olika kunskapsformer. Designprocesser medvetandegörs och tillämpas. Miljö- och materialfrågor integreras.
Hantverksarbetet i kursen utgår ifrån traditionell kulturslöjd som undersöks och utforskas med inspiration från kulturyttringar i samhället.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
-visa kunskap om och i kursens ingående hantverk.
- kunna söka egna uttryckssätt i slöjdens hantverk genom att problematisera, utforska och utveckla egna idéer.
- kunna relatera slöjdens uttryck till kulturyttringar i samhället
- kunna redogöra för didaktisk tillämpning av i kursen ingående hantverk och arbetsprocesser.
- kunna reflektera över och använda begrepp som  estetika lärprocesser, estetik och kultur i relation till dess användning och innebörd för slöjdämnet.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga till olika sätt att beskriva, använda och utvärdera arbetsprocesser i slöjd, i olika lärande sammanhang och med hjälp av olika medier. 
- kunna använda digitala verktyg i arbetsprocessen och vid redovisningar samt reflektera kring möjligheter och problem med IKT-medier i förhållande till slöjdämnets hemmedium, artefakten.
- kunna hantera kunskaperna i kursens ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa aspekter på hantverk.
- kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk.
- kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa fördjupad förmåga att kunna granska och kommentera egna och andras hantverk och texter i relation till ämnesområdet slöjd.
- visa förmåga att utvärdera det egna arbetet och de egna ämneskunskaperna i syfte att aktivt bearbeta utvecklingsområden och söka ny kunskap.
- kunna dokumentera och utvärdera den egna arbetsprocessen i slöjd, detta i relation till det egna lärandet under kursen.
- kunna redogöra för och reflektera över sambandet mellan kursens olika delar.
- kunna diskutera och problematisera slöjdämnets syfte och innehåll i skola och samhälle.

Behörighetskrav

Univ.: Slöjd 1, Trä- och metall (30 hp) eller morsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, tematiska studier, litteraturstudier, handledning och grupparbete. Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp, med problemorienterade temastudier där ämnets specifika uttryck lyfts fram. De studerandes egna val och idéer utgör grunden för genomförandet. IKT-inslag förekommer i form av digital konferensplattform. Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas kompetensuppföljning och progression. Den studerande ska ha tillgång till internetuppkopplad dator och digitalkamera.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor. Obligatorisk närvaro vid sammankomsterna.

Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U)

För betyget VG läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt begära en ny examniator. Begäran om ny examinator ställs till studierektor vid Institutionen för estetiska ämnen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 28

Litteratur, hantverk

Valfri litteratur knutet till tema och researcharbete, ca 100 sidor.

Säker arbetsmiljö i teknik och verkstadstekniska utbildningar
Arvidsson Harry, Johansson Svante
Solna : Ekelund : 2002 : 71 s. :
ISBN: 91-646-1631-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Slöjda i trä
Sundqvist Jögge, Skeidsvoll Jostein, Nordin Annika
2. [uppl.] : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 89 s. :
ISBN: 978-91-27-12175-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sommar och vinter i P1(2015), Jögge Sundqvist
Sveriges Radio, P1 : 2015 :
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/586301?programid=2071
Obligatorisk

Läses och bearbetas i samband med hantverksarbete

Referenslitteratur

Nordiska träd och träslag
Dahlgren Torbjörn, Wiström Magnus, Wistrand Sven
Stockholm : Stift. ARKUS :b Arkitektur [distributör] :b Byggförl. [distributör] : 1996 : 210 s. :
ISBN: 91-972366-8-3 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Järnsmidesboken
Enander Lars, Norén Karl-Gunnar, Eremina-Enander Natella Nikolaevna
2., utök. uppl. : Stockholm : Nielsen & Norén : 1999 : 191 s. :
ISBN: 91-972615-6-4
Se bibliotekskatalogen Album

Karvsnitt
Sundqvist Jögge, Tian Anthony
Stockholm : Natur & Kultur : [2021] : 191 sidor :
ISBN: 9789127171107
Se bibliotekskatalogen Album

Stora snickarboken
Scott Ernest, Eklöf Margareta, Mårtensson Hans
Västerås : Ica : 1990 : 245 s. :
ISBN: 91-534-1282-6 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Collins complete woodworker's manual
Jackson Albert, Day David
Rev. ed : London : HarperCollins : 1996 : 320 s. :
ISBN: 0-00-414005-2
Se bibliotekskatalogen Album

Litteratur, didaktisk

Vad kan man när man kan tillverka ett uttryck i slöjdföremålet? Forskning om undervisning och lärande nr 10.
Broman Andreas, Frohagen Jenny, Wemmenhag Janice
Lärarstiftelsen i samarbete med Lärarförbundet : 2013 :
http://www.forskul.se/tidskrift/nummer10/

Björneloo Inger
Hållbar utveckling : att undervisa utifrån helheter och sammanhang
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 143 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-47-08473-9
Se bibliotekskatalogen Album

Aktuella artiklar. Meddelas vid terminens början. Bearbetas enligt anvisningar