Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Slöjd trä och metall 1 30 hp, 30 hp

Engelskt namn: Sloyd, Wood and metal 1, 30,0

Denna kursplan gäller: 2012-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 6SL014

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-04-21

Innehåll

Kursen innehåller följande moment: 1a, Skolämnet slöjd, 15hp och 1b, Lärandeprocesser i slöjd, 15hp. Moment 1a, Skolämnet slöjd, 15hp Momentets övergripande innehåll är skapande arbete i relation till skolämnet slöjd. Slöjdens arbetsprocesser tydliggörs genom introduktion av processens delar från idé till färdigt resultat. Genom ett helhetsperspektiv på processen visas betydelsen för resultatet. Dokumentation introduceras. Estetisk kommunikation och hantverksmässiga färdigheter utvecklas genom arbete med färg, form, teknik och material. Dessa faktorers betydelse för slöjdföremålens uttryck och funktion utforskas. Slöjdföremålens betydelse för individen och samhället förr och nu behandlas. Begreppen kreativitet introduceras och estetiska aspekter på slöjd studeras. Grundskolans styrdokument behandlas. Hantverk: Trä och träslag som slöjdmaterial, handverktyg samt utforskande hantverksarbete Formnings, fogningstekniker och ytbehandling Säkerhet i slöjdsalen Material och tillverkning i relation till hållbar utveckling Färglära och skissmetoder Moment 1b, Lärandeprocesser i slöjd, 15 hp Innehåll Momentets övergripande innehåll är skapande arbete i relation till lärandeprocesser i slöjd. Slöjdens arbetsprocesser fördjupas och begrepp som experimentellt arbete, gestaltning och reflektion behandlas, med en utvecklad helhetssyn som målsättning. Dokumentation vidareutvecklas. Estetisk kommunikation och hantverksmässiga färdigheter utvecklas genom arbete med färg, form, teknik och material. Dessa faktorers betydelse för slöjdföremålens uttryck och funktion utforskas. Slöjdföremålens betydelse för individen och samhället förr och nu behandlas. Symboler och ungdomskulturer behandlas som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och uttryck. Genus i förhållande till slöjdämnet behandlas och en orientering om forskning i slöjd introduceras. Teoretiska och praktiska kunskapsformer i relation till slöjd och slöjdämnet samt grundskolans styrdokument behandlas. Hantverk: Metallära och metalltekniker Sammanfogning och formning av metall Material och tillverkning i relation till hållbar utveckling Tekniska ritningar, vy-placering, cad Introduktion av träbearbetningsmaskiner

Förväntade studieresultat

Moment 1a, Skolämnet slöjd, 15hp För godkänd kurs ska den studerande Kunskap och förståelse - visa kunskap om och i kursens ingående hantverk. - visa förståelse för och redogöra för didaktisk tillämpning av i kursen ingående hantverk och arbetsprocesser. - ha kännedom om och kunna hantera krav på säkerhet i slöjdsalen. - göra motiverade val av material och metod i relation till hållbar utveckling och miljö. - visa förståelse för slöjdämnets utveckling och slöjdens betydelse för individ och samhälle, historiskt och nutida sammanhang. - visa på medvetenhet om innebörden av slöjdens kommunikativa möjligheter. - kunna diskutera och problematisera slöjdämnets syfte och innehåll i skola och samhälle. - förstå helhetsbegreppet, med avseende på arbetsprocessen, och dess betydelse för individuell utveckling. Färdighet och förmåga - visa förmåga till olika sätt att beskriva, använda och utvärdera arbetsprocesser i slöjd, i olika lärande sammanhang och med hjälp av olika medier. - använda digitala verktyg vid presentationer och redovisningar samt visa medvetenhet om möjligheter och problem med IKT-medier i förhållande till slöjdämnets hemmedium, artefakten. - dokumentera och utvärdera det egna arbetet med arbetsprocesser i slöjd, i digital portfolioform. Detta i relation till det egna lärandet under kursen och till ämneslärarexamens krav och syftande till vidare uppföljning i UK-kurser. - kunna hantera kunskaperna i kursens ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa aspekter på hantverk. - kunna redogöra för och reflektera över sambandet mellan kursens olika delar. - kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk. Värderingsförmåga och förhållningssätt - ha förmåga att värdera egna och andras ämneskunskaper i förhållande och i relation till ämnesområdet slöjd. - visa förmåga att utvärdera det egna arbetet och de egna ämneskunskaperna i syfte att identifiera utvecklingsområden och söka ny kunskap. - genom portfolio tydliggöra sin egen kunskapsbildning. Moment 1b, Lärandeprocesser i slöjd, 15 hp För godkänd kurs ska den studerande Kunskap och förståelse - visa kunskap om och i kursens ingående hantverk. - visa förståelse för och redogöra för didaktisk tillämpning av i kursen ingående hantverk och arbetsprocesser. - visa förståelse för slöjdämnets utveckling och slöjdens betydelse för individ och samhälle, historiskt och nutida sammanhang. - visa på medvetenhet om innebörden av slöjdens kommunikativa möjligheter. - uppvisa en orientering i praktisk och teoretisk forskning på slöjdens område. - kunna diskutera och problematisera slöjdämnets syfte och innehåll i skola och samhälle. - visa förståelse för symbolers betydelse för ungdomskulturer i samhället. - förstå helhetsbegreppet, med avseende på arbetsprocessen, och dess betydelse för individuell utveckling. Färdighet och förmåga - visa förmåga till olika sätt att beskriva, använda och utvärdera arbetsprocesser i slöjd, i olika lärande sammanhang och med hjälp av olika medier. - använda digitala verktyg vid presentationer och redovisningar samt visa medvetenhet om möjligheter och problem med IKT-medier i förhållande till slöjdämnets hemmedium, artefakten. - dokumentera och utvärdera det egna arbetet med arbetsprocesser i slöjd, i digital portfolioform. Detta i relation till det egna lärandet under kursen och till ämneslärarexamens krav och syftande till vidare uppföljning i UK-kurser. - kunna hantera kunskaperna i kursens ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa aspekter på hantverk. - kunna redogöra för och reflektera över sambandet mellan kursens olika delar. - kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk. - kunna redogöra för perspektiv på genusordningar i organisationer av slöjdämnet. Värderingsförmåga och förhållningssätt - ha förmåga att värdera egna och andras ämneskunskaper i förhållande och i relation till ämnesområdet slöjd. - visa förmåga att utvärdera det egna arbetet och de egna ämneskunskaperna i syfte att identifiera utvecklingsområden och söka ny kunskap. - genom portfolio tydliggöra sin egen kunskapsbildning. - ha vetskap om var och hur ny kunskap om och i slöjd söks och erövras.

Behörighetskrav

Slöjd trä och metall som huvudämne: Godkända kurser inom Utbildningsvetenskaplig kärna (UK I 28,5 hp) samt kurs inom Verksamhetsförlagd utbildning I (VFU I 1,5 hp) eller motsvarande kurser samt erforderlig behörighet i ämnet Slöjd trä och metall för ämneslärare enligt områdesbehörighet 6c (En B, Sh A) och 160 timmar dokumenterad slöjdrelaterad verksamhet efter grundskolenivå. För den som inte kan styrka 160 timmar slöjdrelaterade kurser eller praktik med betyg eller vidimerade intyg kommer ett behörighetsprov att erbjudas (www.estet.umu.se) Slöjd trä och metall som andra och tredje ämne: Godkända kurser inom Utbildningsvetenskapliga kunskapsområdet I (UK I 28,5 hp) och inom Verksamhetsförlagd utbildning I och II (VFU I 1,5 hp och VFU II 6 hp samt erforderlig behörighet i ämnet slöjd trä och metall för ämneslärare enligt områdesbehörighet 6c (En B, SH A) och 160 timmar dokumenterad slöjdrelaterad verksamhet efter grundskolenivå. För den som inte kan styrka 160 timmar slöjdrelaterade kurser eller praktik med betyg eller vidimerade intyg kommer ett behörighetsprov att erbjudas (www.estet.umu.se)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, tematiska studier, litteraturstudier, handledning och grupparbete. Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp, med problemorienterade temastudier där ämnets specifika uttryck lyfts fram. De studerandes egna val och idéer utgör grunden för genomförandet. IKT-inslag förekommer kontinuerligt. Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas kompetensuppföljning och progression, och som syftar till uppföljning i UK2 och 3.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar, samt visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden. Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Umeå School of Education (USE). Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

 • Giltig från: 2016 vecka 50

  Birgerstam Pirjo
  Skapande handling : om idéernas födelse
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 235 s. :
  ISBN: 91-44-01399-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Slöjda för livet :b om pedagogisk slöjd
  Borg Kajsa, Lindström Lars
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2008 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-976598-6-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Dewey John
  How we think [Elektronisk resurs]
  Boston : D.C. Heath & Co. : 1910. : vi, 224 p. :
  Table of contents / Abstracts
  Obligatorisk

  Hartman Sven G.
  Slöjd, bildning och kultur : om pedagogisk slöjd i historia och nutid
  Stockholm : Carlsson : 2014 : 248 s. :
  ISBN: 9789173316576
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Marner Anders
  Möten och medieringar : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
  Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning : cop. 2005 : 145 s. :
  ISBN: 91-7305-955-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Nilson Karl Gustaf
  Färglära
  2., rev. och utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2004 : 157, [3] s. :
  ISBN: 91-7203-597-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Sigurdson Erik
  Det sitter i väggarna [Elektronisk resurs] : en studie av trä- och metallslöjdsalens materialitet, maskulinitet och förkroppsliganden
  Umeå : Umeå universitet : 2014 : 239 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-95597
  Obligatorisk

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2011 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32561-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Materialens magi : design för en skräpfri värld
  Sylwan Kerstin, Stål Johanna, Danielsson Sara
  1. uppl. : Göteborg : Camino : 2012 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-978411-4-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Fantasi och kreativitet i barndomen.
  Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
  Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
  ISBN: 91-7173-011-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Öqvist Anna
  Skolvardagens genusdramaturgi : en studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring
  Luleå : Luleå tekniska universitet : 2009 : 198 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86233-03-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Design : process och metod
  Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
  ISBN: 9789144108858
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Slöjden börjar i skogen : konsten att läsa ett träd
  Forss Kalle, Lindgren Mia, Knutsson Johan, Berg Bengt, Östgård Knut, Petersson Lars
  Stockholm : Hemslöjdens förlag : 2011 : 158 s. :
  ISBN: 91-977539-7-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Säker arbetsmiljö i trä- och metallslöjd och trätekniska utbildningar
  Arvidsson Harry, Johansson Svante
  Solna : Ekelund : 2002 : 88 s. :
  ISBN: 91-646-1630-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2015 vecka 3

  Slöjd 1a Skolämnet slöjd

  Didaktisk

  Birgerstam Pirjo
  Skapande handling : om idéernas födelse
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 235 s. :
  ISBN: 91-44-01399-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hasselskog Peterd 1960-0 303650
  Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen[Elektronisk resurs]
  Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : 2010 : 293 s. :
  http://hdl.handle.net/2077/21997
  ISBN: 978-91-7346-676-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Sid 95-100, 148-162

  Slöjda för livet :b om pedagogisk slöjd
  Borg Kajsa, Lindström Lars
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2008 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-976598-6-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Kap 1 samt 3-7

  Materialens magi : design för en skräpfri värld
  Sylwan Kerstin, Stål Johanna, Danielsson Sara
  1. uppl. : Göteborg : Camino : 2012 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-978411-4-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Fantasi och kreativitet i barndomen.
  Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
  Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
  ISBN: 91-7173-011-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Öqvist Anna
  Skolvardagens genusdramaturgi : en studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring
  Luleå : Luleå tekniska universitet : 2009 : 198 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86233-03-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Sid 145-158

  Referens: Trä & metall

  Säker arbetsmiljö i trä- och metallslöjd och trätekniska utbildningar
  Arvidsson Harry, Johansson Svante
  Solna : Ekelund : 2002 : 88 s. :
  ISBN: 91-646-1630-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Borg Kajsa
  Slöjdämnet : intryck - uttryck - avtryck.
  Linköping : Univ., 2001 ; (Sollentuna : 2001 : 216, [9]s. :
  ISBN: 91-7373-027-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Slöjden börjar i skogen : konsten att läsa ett träd
  Forss Kalle, Lindgren Mia, Knutsson Johan, Berg Bengt, Östgård Knut, Petersson Lars
  Stockholm : Hemslöjdens förlag : 2011 : 158 s. :
  ISBN: 91-977539-7-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Collins complete woodworker´s manual:
  Jackson Albert, Day David
  New ed. : London : Collins : 2005 : 252 s. :
  ISBN: 0-00-716442-4 (hbk)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  5. uppl. : Fundo Förlag : 2012 : 71 s. :
  ISBN: 978-91-975584-5-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Foga i trä :b en utförlig handbok om sammanfogning
  Noll Terrie, Löfgren Jane4 trl, Forrester Paul4 pht, Bowling Colin4 pht
  Västerås : Ica : 2004 : 192 s. :
  ISBN: 91-534-2490-5 (spiralbd)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Nilson Karl Gustaf
  Färglära
  [Ny utg.] : Stockholm : Carlsson : 1999 : 151, [1] s. :
  ISBN: 91-7798-971-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Stora snickarboken
  Scott Ernest, Eklöf Margareta, Mårtensson Hans
  Västerås : Ica : 1990 : 245 s. :
  ISBN: 91-534-1282-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Slöjda i trä
  Sundqvist Jögge, Skeidsvoll Jostein, Nordin Annika
  2. [uppl.] : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 89 s. :
  ISBN: 978-91-27-12175-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lgr 11
  Skolverket : 2010 :
  Skolverkets hemsida
  Obligatorisk

  Slöjd 1b Lärande processer i slöjd

  Didaktisk

  Cederblad Jarl
  Learning by observation : upplevelse och lärande av hantverkskunskaper genom förevisning
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen : 2007 : 90 s. :
  ISBN: 978-91-7264-278-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Slöjda för livet :b om pedagogisk slöjd
  Borg Kajsa, Lindström Lars
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2008 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-976598-6-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Pedagogiska magasinet 2004:2
  Tema: Estetiska läroprocesser
  www.pedagogiskamagasinet.net :
  Obligatorisk

  Pedagogiska magasinet 2006:3
  Tema:Vägar till lärande
  Pedagogiska magasinet :
  http://www.pedagogiskamagasinet.net
  Obligatorisk

  Selberg Gunvor
  Främja elevers lärande genom elevinflytande
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 175 s. :
  ISBN: 91-44-02009-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) : slöjd
  Johansson Marléne, Hasselskog Peter
  Stockholm : Skolverket : 2005 : 96 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=1416
  ISBN: 91-85009-74-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Skolverket
  Lgr 11
  www.skolverket.se : 2010 :
  Obligatorisk

  Referens Trä & metall

  Säker arbetsmiljö i trä- och metallslöjd och trätekniska utbildningar
  Arvidsson Harry, Johansson Svante
  Solna : Ekelund : 2002 : 88 s. :
  ISBN: 91-646-1630-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Nordiska träd och träslag
  Dahlgren Torbjörn, Wistrand Sven, Wiström Magnus
  4., rev. uppl. : Stockholm : Stift. ARKUS : 2004 : 210 s. :
  ISBN: 91-973626-2-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Nässén Björn
  Karvsnitt : alla tiders snideri
  3., utök. uppl. : Göteborg : Partic : 2013 : 95 s. :
  ISBN: 9789163727511 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Luffarslöjd och andra trådarbeten
  Ljungberg Gert, Ljungberg Petronella
  2., [rev.] uppl. : Västerås : Ica : 2011 : 64 s. :
  ISBN: 978-91-534-3718-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Slöjda i trä
  Sundqvist Jögge, Skeidsvoll Jostein, Nordin Annika
  2. [uppl.] : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 89 s. :
  ISBN: 978-91-27-12175-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Metallslöjd, Inst. för estetiska ämnen : Kompendium
  Umeå : 2009 :
  Obligatorisk

  Nya järnsmidesboken
  Norén Karl-Gunnar, Enander Lars, Eremina-Enander Natella Nikolaevna
  Stockholm : Nielsen & Norén : 2008 : 210 s. :
  ISBN: 978-91-975634-9-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst