Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Små barns samspel och utveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Children`s social interaction and development

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 2LÄ001

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-11-02

Reviderad av: Prefekten, 2015-05-20

Innehåll

I kursen studeras små barns utveckling och lärande med stöd av olika teorier. Speciellt fokus läggs på teorier om barns samspel med andra barn och hur detta kan stimuleras. Lekens betydelse liksom betydelsen av förhållningssättet hos den vuxne studeras särskilt liksom konsekvenserna av olika synsätt på barn. Vidare studeras miljöns betydelse för barns utveckling och lärande.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Med stöd av teorier översiktligt redogöra för barns utveckling och lärande
 • Redogöra för lekens betydelse för barns utveckling och lärande
Färdigheter och förmåga
 • Jämföra och diskutera synen på barn ur olika perspektiv samt konsekvenser av vuxnas förhållningssätt
 • Diskutera betydelsen av barns samspel med andra barn och hur det kan stimuleras
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera över och exemplifiera miljöns betydelse för barns utveckling och lärande

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs som IT-distanskurs via en webbaserad lärplattform. Kursen är helt nätbaserad och genomförs på halvfart. Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier samt obligatorisk kommunikation i grupp. Kursdeltagarna skall ha tillgång till Internetansluten dator. Utvärdering genomförs efter slutförd kurs.

Examination

Examination sker i form av skriftliga redovisningar individuellt och i grupp där individuell prestation bedöms. I grupp består uppgifterna av att diskutera och reflektera kring gemensamma frågeställningar utifrån kursens innehåll. Uppgifterna lämnas in via kurssajten.

För student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examensformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Olofsson Birgitta
  I lekens värld
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 143 s. :
  ISBN: 9147051817
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lillemyr Ole Fredrik
  Lek på allvar : en spännande utmaning
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-47-10548-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hangaard Rasmussen Torben
  Lek på rätt väg? : på spaning efter leken
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 247 s. :
  ISBN: 978-91-44-10629-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Miljöer för lek, lärande och samspel
  Sandberg Anette, Brodin Jane, Davidsson Birgitta, Lindstrand Peg, Vuorinen Tuula, Karlsson Rauni, Ärlemalm-Hagsér
  1. uppl. : Lund : Studentlitteraturc 2008e (Polen) : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-02911-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kinge Emilie
  Utmanande beteende i förskolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 110 s. :
  ISBN: 9789144111933
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur - tips på litteratur om du vill fördjupa dig

  Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
  Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
  4., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 93 s. :
  ISBN: 978-91-47-10552-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Barns lek och experimenterande verksamhet
  Warrer Sarah Damgaard, Broström Stig, Holmberg Johanna
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 92 sidor :
  ISBN: 9789144123202
  Se bibliotekets söktjänst

  Jensen Mikael
  Lekteorier
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 250 s. :
  ISBN: 978-91-44-08997-3
  Se bibliotekets söktjänst

  Se barnet inifrån : att arbeta med anknytning i förskolan
  Brandtzæg Ida, Torsteinson Stig, Øiestad Guro
  Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-27-14647-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Johansson Thomas
  Sociala relationer och samspel i förskolan
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 121 sidor :
  ISBN: 9789147122769
  Se bibliotekets söktjänst

  Vänskap
  Øksnes Maria, Greve Anne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 158 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11338-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Öhman Margareta
  Värna barns lekstyrka
  Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2019] : 224 sidor :
  ISBN: 9789177411161
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Miljöer för lek, lärande och samspel
  Sandberg Anette, Brodin Jane, Davidsson Birgitta, Lindstrand Peg, Vuorinen Tuula, Karlsson Rauni, Ärlemalm-Hagsér
  1. uppl. : Lund : Studentlitteraturc 2008e (Polen) : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-02911-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hangaard Rasmussen Torben
  Lek på rätt väg? : på spaning efter leken
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 247 s. :
  ISBN: 978-91-44-10629-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kinge Emilie
  Utmanande beteende i förskolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 110 s. :
  ISBN: 9789144111933
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lillemyr Ole Fredrik
  Lek på allvar : en spännande utmaning
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-47-10548-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Olofsson Birgitta
  I lekens värld
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 143 s. :
  ISBN: 9147051817
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur - tips på litteratur om du vill fördjupa dig

  Se barnet inifrån : att arbeta med anknytning i förskolan
  Brandtzæg Ida, Torsteinson Stig, Øiestad Guro
  Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-27-14647-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Barns lek och experimenterande verksamhet
  Warrer Sarah Damgaard, Broström Stig, Holmberg Johanna
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 92 sidor :
  ISBN: 9789144123202
  Se bibliotekets söktjänst

  Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
  Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
  4., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 93 s. :
  ISBN: 978-91-47-10552-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Johansson Thomas
  Sociala relationer och samspel i förskolan
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 121 sidor :
  ISBN: 9789147122769
  Se bibliotekets söktjänst

  Vänskap
  Øksnes Maria, Greve Anne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 158 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11338-8
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2018 vecka 1

  Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv
  Arnér Elisabeth, Tellgren Britt
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 140, [1] s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 91-44-04345-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Miljöer för lek, lärande och samspel
  Sandberg Anette, Brodin Jane, Davidsson Birgitta, Lindstrand Peg, Vuorinen Tuula, Karlsson Rauni, Ärlemalm-Hagsér
  1. uppl. : Lund : Studentlitteraturc 2008e (Polen) : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-02911-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Hangaard Rasmussen Torben
  Lek på rätt väg? : på spaning efter leken
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 247 s. :
  ISBN: 978-91-44-10629-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Olofsson Birgitta
  I lekens värld
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 143 s. :
  ISBN: 9147051817
  Se bibliotekets söktjänst

  Kinge Emilie
  Utmanande beteende i förskolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 110 s. :
  ISBN: 9789144111933
  Se bibliotekets söktjänst

  Lillemyr Ole Fredrik
  Lek på allvar : en spännande utmaning
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-47-10548-9
  Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur - tips på litteratur om du vill fördjupa dig

  Se barnet inifrån : att arbeta med anknytning i förskolan
  Brandtzæg Ida, Torsteinson Stig, Øiestad Guro
  Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-27-14647-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
  Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
  4., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 93 s. :
  ISBN: 978-91-47-10552-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Johansson Thomas
  Den lärande människan : utveckling, lärande, socialisation
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 160 s. :
  ISBN: 978-91-47-09730-2
  Se bibliotekets söktjänst

  Vänskap
  Øksnes Maria, Greve Anne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 158 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11338-8
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2017 vecka 52

  Att bli sig själv : Daniel Sterns teori i förskolans vardag.
  Brodin Marianne, Hylander Ingrid, Glave Lotta
  1. uppl. : Stockholm : Liber, 1998 ; (Arlöv : 124 s. : ill. :
  ISBN: 91-47-04838-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
  Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
  4., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 93 s. :
  ISBN: 978-91-47-10552-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Barns rätt att utvecklas
  Ellneby Ylva, Leo Veronica
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 195, [1] s. :
  ISBN: 978-91-27-11473-9 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Löfdahl Annica
  Förskolebarns gemensamma lekar : mening och innehåll
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 173 s. :
  ISBN: 91-44-03335-4 och 978-91-44-03335-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Samspel på småbarnsavdelningar
  Michélsen Elin, Glave Lotta
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 144 s. :
  ISBN: 91-47-05298-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Miljöer för lek, lärande och samspel
  Sandberg Anette, Brodin Jane, Davidsson Birgitta, Lindstrand Peg, Vuorinen Tuula, Karlsson Rauni, Ärlemalm-Hagsér
  1. uppl. : Lund : Studentlitteraturc 2008e (Polen) : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-02911-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Olofsson Birgitta
  I lekens värld
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 143 s. :
  ISBN: 9147051817
  Se bibliotekets söktjänst

  Sommer Dion
  Barndomspsykologi : utveckling i en förändrad värld
  3. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 304 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-02059-1
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2017 vecka 34

  Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv
  Arnér Elisabeth, Tellgren Britt
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 140, [1] s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 91-44-04345-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Miljöer för lek, lärande och samspel
  Sandberg Anette, Brodin Jane, Davidsson Birgitta, Lindstrand Peg, Vuorinen Tuula, Karlsson Rauni, Ärlemalm-Hagsér
  1. uppl. : Lund : Studentlitteraturc 2008e (Polen) : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-02911-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Olofsson Birgitta
  I lekens värld
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 143 s. :
  ISBN: 9147051817
  Se bibliotekets söktjänst

  Hangaard Rasmussen Torben
  Lek på rätt väg? : på spaning efter leken
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 247 s. :
  ISBN: 978-91-44-10629-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Leka för att lära : utveckling, kognition och kultur
  Jensen Mikael, Harvard Åsa
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 256 s. :
  ISBN: 978-91-44-05151-2
  Se bibliotekets söktjänst

  Kinge Emilie
  Utmanande beteende i förskolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 110 s. :
  ISBN: 9789144111933
  Se bibliotekets söktjänst

  Strandberg Leif
  Vygotskij, barnen och jag : pedagogisk inspiration
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 174 s. :
  ISBN: 9789144101729
  Se bibliotekets söktjänst

  Löfdahl Annica
  Förskolebarns gemensamma lekar : mening och innehåll
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 173 s. :
  ISBN: 91-44-03335-4 och 978-91-44-03335-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur

  Vänskap
  Øksnes Maria, Greve Anne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 158 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11338-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
  Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
  4., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 93 s. :
  ISBN: 978-91-47-10552-6
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2015 vecka 21

  Barns syn på vuxna: att komma nära barns perspektiv
  Arnér Elisabeth, Tellgren Britt
  Lund : Studentlitteratur : 2006 :
  ISBN: 91-44-04345-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Att bli sig själv : Daniel Sterns teori i förskolans vardag.
  Brodin Marianne, Hylander Ingrid, Glave Lotta
  1. uppl. : Stockholm : Liber, 1998 ; (Arlöv : 124 s. : ill. :
  ISBN: 91-47-04838-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
  Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
  4., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 93 s. :
  ISBN: 978-91-47-10552-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Barns rätt att utvecklas
  Ellneby Ylva, Leo Veronica
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 195, [1] s. :
  ISBN: 978-91-27-11473-9 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Löfdahl Annica
  Förskolebarns gemensamma lekar : mening och innehåll
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 173 s. :
  ISBN: 91-44-03335-4 och 978-91-44-03335-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Samspel på småbarnsavdelningar
  Michélsen Elin, Glave Lotta
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 144 s. :
  ISBN: 91-47-05298-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Miljöer för lek, lärande och samspel
  Sandberg Anette, Brodin Jane, Davidsson Birgitta, Lindstrand Peg, Vuorinen Tuula, Karlsson Rauni, Ärlemalm-Hagsér
  1. uppl. : Lund : Studentlitteraturc 2008e (Polen) : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-02911-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Olofsson Birgitta
  I lekens värld
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 143 s. :
  ISBN: 9147051817
  Se bibliotekets söktjänst

  Barndomspsykologi : utveckling i en förändrad värld
  Sommer Dion, Larson Per
  2., rev. [och utök.] utg. : Hässelby : Runa : 2005 : 304 s. :
  ISBN: 91-88298-70-1
  Se bibliotekets söktjänst