Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Social- och gruppsykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 7,5 hp

Engelskt namn: Social and Group Psychology for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS133

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2015-05-11

Reviderad av: Prefekten, 2020-12-14

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper om teorier som syftar till att upptäcka och förstå processer som grundas i att människan är en social varelse. Dessa tillämpas för att förstå exempelvis normalitet, makt, gruppbeteenden, identitet och konformitet i områden som arbete, idrott, familj och skola. Även mer problematiska aspekter av sociala processer studeras, såsom diskriminering, upprätthållandet av patriarkala strukturer, destruktiva familjeförhållanden, mobbing, konfliktgrupper och fördomar. Genomgående för kursen är kritiska förhållningssätt och fokus på vetenskaplig metod.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
- Redogöra för och använda centrala begrepp inom socialpsykologiska teorier
- Uppvisa kunskaper kring teorier om grupper inom idrott.
- Redogöra för centrala begrepp inom kommunikationsteori och systemteori, samt identifiera systemiska processer och kommunikation på olika nivåer.


Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
- Tillämpa centrala begrepp inom grupp- och socialpsykologi för att förklara fenomen och processer i en samtidskontext
- Tillämpa social- och gruppsykologiska teorier vid analys av diskriminering, mobbing och andra maktprocesser inom idrott.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Kursen bygger på aktiv studentmedverkan, där studentens egen aktivitet och arbete, individuellt och i grupp, är avgörande. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, teoretiskt orienterade seminarier, fortlöpande tillfällen för att pröva de egna kunskaperna, handledda tillämpande gruppövningar och gruppuppgifter. Närvaro och aktivt deltagande vid gruppuppgift är obligatoriskt. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom tre aktiviteter. 1, Skriftliga gruppuppgifter. 2, skriftlig hemtentamen. 3, muntliga presentationer.

På de examinerande gruppuppgifterna sätts betygen underkänd (U) och godkänd (G), och på de individuella skrivuppgifterna sätts betygen underkänd (U) och godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U) och godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att de skriftliga uppgifterna och alla obligatoriska moment är godkända.

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar. Den som inte deltar, eller blir underkänd, på inslag av gruppkaraktär erbjuds individuell uppgift motsvarande den uppgift som saknas för godkänt betyg på kursen.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
Sjøvold Endre, Andersson Sten
1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 284 s. :
ISBN: 978-91-47-08737-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Introducing social- and group psychology
Schéle Ingrid, Kaiser Niclas
Noba : 2015 :
http://noba.to/u59bx432
Obligatorisk
Läsanvisning: e-bok

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.