Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete, 5 hp

Engelskt namn: Social pathways in global health and health promotion

Denna kursplan gäller: 2016-02-01 och tillsvidare

Kurskod: 3FH049

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2010-10-05

Reviderad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-11-01

Innehåll

Syftet med kursen är att med ett samhällsvetenskapligt perspektiv ge studenterna möjlighet att kritiskt värdera global hälsa och hälsofrämjande arbete. Fokus ligger på hur sociala teorier kan fungera som verktyg för att förstå upplevelser av hälsa och sjukdom samt att förstå hur insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdomar bör utformas samt utvärderas. I kursen tillämpas sociala teorier på individ-, grupp- och strukturella nivåer.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
•    Förstå, förklara och kunna värdera sociala teorier och deras nyckelbegrepp.
•    Kunna klargöra och värdera hur sociala teoriers förklaringspotential för globala hälsoproblem, konsekvenser och lösningar, inklusive hälsofrämjande insatser.
 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
•    Utföra en självständig analys som använder sociala teorier för att identifiera konsekvenser och se lösningar av globala hälsoproblem med hälsofrämjande insatser.
•    Presentera och diskutera i muntlig och/eller skriftlig form, en självständig analys som använder sociala teorier för att förklara, identifiera konsekvenser och se lösningar av globala hälsoproblem, med hälsofrämjande insatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
•    Kritiskt granska, diskutera och värdera användningen av sociala teorier för att förklara globala hälsoproblem, dess konsekvenser och lösningar, inklusive hälsofrämjande insatser, i vetenskapliga studier

 

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap.
Eng B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen är koncentrerad till två kursveckor under kursperioden. Undervisningen ges i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och hemuppgifter. All undervisningen sker på engelska.

Examination

Kursen examineras individuellt genom aktivt deltagande vid obligatoriska individuella och gruppbaserade uppgifter samt skriftlig tentamen.
Kursen betygsätts med VG (väl godkänd), G (Godkänd), U (Underkänd). Examinationen består av tre delar; 1) Närvaro och deltagande på alla grupparbeten 2) Närvaro och deltagande vid artikelseminarium, och 3) En skriftlig hemtentamen.
Den skriftliga tentamen ges betyget; underkänd, godkänd eller väl godkänd. Grupparbeten, seminarier och inlämningsuppgifter ges betygen underkänd eller godkänd. Övergripande betyg för kursen är: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För att få betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov är minst godkända. För betyget Väl godkänd på kursen krävs att hemtentamen har betyget VG. Studenter som inte får godkänt betyg på den skriftliga tentamen kommer att avkrävas kompletteringar  enligt synpunkter från examinator och åter lägga fram sitt reviderade examensarbete för en andra bedömning. Det reviderade examensarbetet ges betyget Godkänd eller Underkänd men inte få Väl godkänd. Om det finns särskilda skäl, har examinator rätt att besluta om annan form av examination. Skriftlig begäran måste lämnas in till studierektor.

 

Övriga föreskrifter

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.
Samtliga kursupprop är obligatoriska. Befrielse från upprop kan endast ges av kursansvarig vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kursansvarig.

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 36

Course literature

Edberg Mark
Essentials of health behavior : social and behavioral theory in public health
Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett : c2007. : xviii, 200 s. :
ISBN: 9780763737962
Se bibliotekets söktjänst

Reference literature

Ritzer George
Sociological theory
5. ed. : New York, N.Y. : McGraw-Hill : cop. 2000 : 769 s. :
ISBN: 0-07-229605-4
Se bibliotekets söktjänst