"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialepidemiologi - teori och metoder, 7,5 hp

Engelskt namn: Social epidemiology - theory and methods

Denna kursplan gäller: 2016-09-19 och tillsvidare

Kurskod: 3FH067

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-09-22

Innehåll

Socialepidemiologi handlar om att undersöka och förstå betydelsen av sociala omständigheter och processer för hälsa och sjukdom i befolkningen, där den ojämlika fördelningen av hälsa är en central fråga. Kursen kommer behandla både teorier om sambandet mellan sociala fenomen och hälsa, och metodologiska verktyg för att studera detta samband. Den teoretiska delen av kursen kommer ta upp sociala teorier om ojämlikheter avseende klass, genus och etnicitet, och den metodologiska delen kommer beröra metoder för att uppskatta och förklara sociala ojämlikheter i hälsa.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Förklara de viktigaste koncepten, modellerna och teorierna inom socialepidemiologi
- Förklara och bedöma olika metodologiska angrepsätt inom socialepidemiologi
 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Självständigt genomföra analys genom att använda sig av koncept, modeller och teorier för att förklara sociala ojämlikheter i hälsa
- Självständigt genomföra epidemiologiska analyser av sociala ojämlikheter i hälsa
- Presentera och diskutera, i muntlig och skriftlig form, en självständig analys av koncept, modeller och teorier för att förklara sociala ojämlikheter i hälsa

 Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Kritiskt sammanfatta, diskutera och utvärdera applikationen av socialepidemiologiska teorier och metoder inom vetenskaplig forskning
- Kritiskt diskutera aktuella frågor inom det socialepidemiologiska fältet, samt styrkor och svagheter med olika positioner
 

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt Engelska B/6. Studenten måste med godkänt resultat genomgått kursen 3FH038 epidemiologi eller ha motsvarande kvalifikationer.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är förlagd till tre veckor under kursperioden. Undervisningen sker genom föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, seminarier och hemuppgifter. Gruppövningarna och seminarierna är obligatoriska. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examinationen har två delar: 1) Deltagande på litteraturseminarium, metodologisk hemmuppgift, och projektpresentation; och 2) skriftlig examination. Endast betygen Underkänt eller Godkänt kommer ges för den första delen. Den skriftliga examinationen kommer ges ett av följande betyg: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt. Betyg för hela kursen är: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För att få Godkänt på hela kursen, krävs att alla delar av examinationen är Godkänd. För att få Väl godkänt på hela kursen krävs därutöver att betyget Väl godkänt getts för skriftliga examinationer.

Om en student får betyget Underkänt på skriftliga examen, kommer denne behöva revidera examinationen enligt kommentarer från examinator inom den tidsperiod som bestäms av examinator. Studenter har rätt till fem revisionsomgångar, men kommer då bara vara berättigad till högst Godkänt betyg; inte Väl godkänt. Endast studenter som inte har fått betyget godkänt är berättigade till revisioner för att få godkänt, och revisioner för att uppnå ett högre betyg är därmed inte tillåtna för studenter som redan har fått betyget godkänt.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
 

Övriga föreskrifter

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämden för högskolan.
Samtliga kursupprop är obligatoriska. Befrielse från upprop kan endast ges av kursansvarig vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kursansvarig.Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 35

Course literature

Bartley Mel
Health inequality : an introduction to theories, concepts, and methods
Cambridge : Polity Press : 2004 : 208 s. :
Table of contents
ISBN: 0-7456-2780-3 (pb)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Additional material, in form of e.g. articles and short essays.