"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialrättslig fördjupning, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced Course in Social Law

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 2JU232

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-10-04

Reviderad av: Prefekten, 2023-03-15

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap och färdighet avseende socialrätten. Med utgångspunkt i socionomprofessionen fokuseras och fördjupas aktuella socialrättsliga samhällsutmaningar såväl som grundläggande rättsprinciper och rättstillämpning/juridisk metod. Lagstiftningens utmaningar, möjligheter och grundlagsstadgade begränsningar för att tillgodose utsatta människors rätt är i fokus. Kursen inleds med seminarier som tillämpar grundläggande rättsliga frågor såsom formell och social rättvisa, fri- och rättigheter samt självbestämmande, samtycke och egenansvar. Kursen ger möjlighet till eget val av fördjupning, där socialrätten analyseras utifrån relevanta teorier i rätts- och forskningsområdet. Den kritiska granskningen av rätten kan också anknyta till närliggande områden såsom barnrätt, äldrerätt eller funktionshinderrätt. Kursen syftar till att vidareutveckla kunskaper och färdigheter från grundnivån avseende juridisk problemlösning och analys samt muntlig och skriftlig framställning i rättsliga frågor.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

avseende kunskap och förståelse

1. visa fördjupad kunskap avseende centrala socialrättsliga begrepp och teorier,

avseende färdighet och förmåga

2. visa fördjupad förmåga att tolka och tillämpa lagstiftning inom det sociala området,

3. visa förmåga att självständigt analysera socialrättsliga problem genom att inhämta relevant juridiskt källmaterial och kritiskt analysera rättsläget med utgångspunkt i för ämnet relevanta rättsvetenskapliga teorier,

avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

4.  visa förmåga att självständigt argumentera, värdera och ta ställning i komplexa rättsfrågor inom socialrättens område,

5. visa förmåga att analysera rättspolitisk bakgrund till rättsregler och på ett professionellt sätt reflektera över rätten i relation till det sociala arbetet.

Behörighetskrav

Minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt huvudområde, vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp samt Juridisk översiktskurs 15 hp eller motsvarande, eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet eller motsvarande, eller 120 hp inom ramen för socionomprogrammet eller motsvarande. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen strävar efter ett hållbart lärande där den rättsliga kompetensen genomgående anknyts till det sociala området och socionomprofessionen. Undervisningen bygger på studerandeaktiva arbetsformer, där studenten tar ett stort eget ansvar för att individuellt och i grupp inhämta kunskap, och själv söka fram relevanta rättskällor och andra kunskapskällor. Till kursens läraktiviteter hör självstudier, grupparbeten, handledning, videoinspelade eller digitala föreläsningar, samt obligatoriska seminarier med anknutna redovisnings- och reflektionsuppgifter. I kursen ingår ett eget skrivarbete och att kritiskt värdera sin egen och studiekamrats kunskaps(re)produktion (kamrat- och självvärdering). Kursen är i huvudsak upplagd som distansundervisning, men har vissa obligatoriska undervisningsmoment förlagda vid en sammankomst i Umeå.

Examination

För att kunna bli godkänd på kursen krävs:
 
1. Aktivt seminariedeltagande med anknutna redovisnings- och reflektionsuppgifter,
2. Fullgörande av skrivuppgift, samt
3. Fullgörande av muntlig kamrat- och självvärdering.
 
För punkterna 1 och 3 ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För punkten 2 ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG).  

För betyg på kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betygen Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG) och grundar sig på betyget för punkten 2. Betyget på hela kursen sätts när aktiviteterna under punkterna 1-3 ovan är utförda.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid terminens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle
anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
 
Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts.
Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Kursen ges inom ramen för Socionomprogrammet, som valbar på termin 7 under terminens andra period.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 40

Vahlne Westerhäll, L. (2012) Socialrättens regelsystem, rättskällor och tolkningsnormer. I Nordisk socialrättslig tidskrift, nr 5-6, 2012, s. 7-33.

Socialrätt under omvandling : om solidaritet och välfärdsstatens gränser
Erhag Thomas, Leviner Pernilla, Lind Anna-Sara
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 359 sidor :
ISBN: 9789147113088
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Marcusson Lena
Offentligrättsliga principer
Fjärde upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2020] : 276 sidor :
ISBN: 9789177371151
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nedsatt beslutsförmåga : rätt, riktlinjer och praktik
Giertz Lottie, Mattsson Titti, Thelin Angelika
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 272 sidor :
ISBN: 9789144141541
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst