"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialt arbete för delaktighet och medborgarskap - samhällsstöd vid psykisk och intellektuell funktionsnedsättning, 7,5 hp

Engelskt namn: Social work for Increased Participation and Citizenship - Community Support for People with Intellectual and Psychiatric Disabilities

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2SA202

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2021-12-02

Innehåll

Kursen avhandlar de speciella villkor och arbetssätt som aktualiseras för socialt arbete på funktionshinderområdet. Fokus kommer att ligga på två målgrupper, personer med funktionsnedsättning som konsekvens av långvarig psykisk ohälsa och sjukdom, samt personer med intellektuell funktionsnedsättning. De bärande begreppen i kursen är delaktighet och medborgarskap, vilka har satt prägel på modern funktionshinderpolitik, och som kan användas i en analys av både politik, organisation, arbetssätt och brukares erfarenheter. Kursen organiseras utifrån tre avsnitt. Det första avsnittet är en kunskapsöversikt, där kunskapen om funktionshinderområdet fördjupas med utgångspunkt i policy och lagstiftning, och aktuell forskning om målgruppernas livsvillkor.
 
Det andra avsnittet fördjupar kunskap kring följande teman: Att göra, att bo, att leva med andra. Det första temat handlar om delaktighet på arbetsmarknaden och insatser för att främja möjligheterna till arbete och anställning för personer med funktionsnedsättning. Det inkluderar också frågan om daglig sysselsättning. Det andra temat rör boendesituation och insatser för att skapa en fungerande boende- och livsmiljö. Det tredje temat fördjupar kunskapen om sociala nätverk, relationer och livskvalitet för de aktuella grupperna.
 
Det tredje avsnittet utgörs av ett individuellt fördjupningsarbete där studenten väljer ett av ovan nämnda temaområden och undersöker en mer avgränsad aspekt eller ett specifikt problemområde. Fördjupningsarbetet inleds redan i början av kursen och löper parallellt med de andra avsnitten. Kursen avslutas med ett seminarium där det individuella fördjupningsarbetet presenteras och diskuteras.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
1.    Visa kunskap om livsvillkoren för personer med psykisk och intellektuell funktionsnedsättning
2.    Visa förståelse för hur policy och lagstiftning på funktionshinderområdet påverkar förutsättningarna för det sociala arbetet med målgrupperna
3.     Visa kunskap om relevanta teorier och stödformer inom funktionshinderområdet

Färdighet och förmåga:
4.    Visa förmåga att använda teorier och begrepp för att analysera livs- och insatsområden centrala för personer med psykisk och intellektuell funktionsnedsättning
5.    Visa förmåga att analysera och kritiskt reflektera över tillämpning och anpassning av konkreta arbetsmetoder i syfte att stärka delaktighet och medborgarskap
6.    Visa förmåga att kritiskt reflektera över hur nationell och internationell kunskap kan användas för att stödja delaktighet och medborgarskap inom olika samhällssektorer

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
7.    Visa förmåga att kritiskt reflektera över det professionella sociala arbetets roll och funktion på funktionshinderområdet
8.    Visa förmåga att kritiskt reflektera över socialarbetarens möjlighet att främja medborgarskap och delaktighet i mötet med den enskilda klienten
9.    Visa insikt om innebörden och betydelsen av att tillämpa ett brukarperspektiv i arbetet och att samverka med brukare och närstående.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Därutöver krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen baseras på i första hand nätburna föreläsningar och seminarier. Kursens inledande samt avslutande föreläsningar och seminarier sker på campus. Studenten förbereder sig individuellt eller i grupp inför föreläsningar, seminarier och redovisningar genom inläsning av litteratur och gruppvisa diskussioner.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i tre temaseminarier och ett individuellt skriftligt fördjupningsarbete. I anslutning till varje temaseminarium ska studenten lämna in en reflektionsuppgift, baserad på föreläsningar och kurslitteratur. Här ges betygen U eller G.
Det individuella fördjupningsarbetet presenteras och diskuteras vid kursens avslutande seminarium. Här ingår även att läsa och kommentera andras fördjupningsarbeten. Betygen U, G eller VG ges på den skriftliga uppgiften. För aktivt deltagande samt granskning på det avslutande seminariet erhålls betyget U eller G. För att erhålla betyget godkänt på kursen krävs godkänt på de tre reflektionsuppgifterna, på fördjupningsarbetet samt på det avslutande seminariet. För att erhålla betyget väl godkänt på kursen krävs därutöver väl godkänt på det individuella fördjupningsarbetet.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser
Brunt David, Bejerholm Ulrika, Markström Urban, Hansson Lars
Tredje upplagan / David Brunt, Ulrika Bejerholm, Urban Markström, Lars Hansson (red.) : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 515 sidor :
ISBN: 9789144126227
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Björne P
As if living like others: An idealisation of life in group homes for people with intellectual disability
Journal of Intellectual & Developmental Disability, 45(4), 337-343. : 2020 :
Obligatorisk

The use of restrictive measures in community services for people with intellectual disabilities in Sweden
Björne P, Deveau R, McGill P, Nylander L
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. : 2021 :
Obligatorisk

Work Inclusion for People with Intellectual Disabilities in Three Nordic Countries: The Current Policy and Challenges
Gjertsen H, Hardonk S, Ineland J
Scandinavian Journal of Disability Research, 23(1), 360-370. : 2021 :
DOI:
Obligatorisk

Boende och livsmiljö för personer med psykisk ohälsa. En forskningsrapport om stödinsatser, samarbete över förvaltningsgränser och bostadsförsörjning
Högström E, Markström U, Berglund-Snodgrass L, Fjellfeldt M, Andersén J, Lilliehorn S
Blekinge tekniska högskola : 2021 :
http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1604795/FULLTEXT02.pdf
Obligatorisk

Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd
Ineland Jens, Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart
Tredje upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 212 sidor :
ISBN: 9789151101934
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Epistemic Injustice and conditioned experience: The case of intellectual disability
Kalman H, Lövgren V, Sauer L
Wagadu 15, 63-81 : 2016 :
Obligatorisk

Tössebro J
Scandinavian disability policy: From deinstitutionalisation to non-discrimination and beyond
Alter, 10(2), 111-123 : 2016 :
Obligatorisk

Citizenship: Reflections on a Relevant but Ambivalent Concept for Persons with Disabilities
Waldschmidt A, Sépulchre M
Disability & Society, 34(3), 421-448 : 2019 :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Andersson G
What makes supportive relationships supportive? The social climate in supported housing for people with psychiatric disabilities
Social Work in Mental Health, 14, 509-529. : 2016 :

Practice leadership and active support in residential services for people with intellectual disabilities: An exploratory study
Beadle-Brown J, Mansell J, Ashman B, Ockenden J, Iles R, Whelton B
Journal of Intellectual Disability Research, 58(9), 838-850 : 2014 :

Beresford P
PPI or User involvement: Taking stock from a service user perspective in the twenty first century
Research Involvement and Engagement, 6:36 : 2020 :

Improving quality of life outcomes in supported accommodation for people with intellectual disability: What makes a difference?
Bigby C, Beadle-Brown J
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(2), 182-200. : 2018 :

The use of restrictive measures in community services for people with intellectual disabilities in Sweden
Björne P, Deveau R, McGill P, Nylander L
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. : 2021 :

Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities.
Egard H, Hansson K, Wästerfors D
Taylor & Francis : 2022 :

Nouf Faten
Ett meningsfullt liv med arbete? Högfungerande individer med autism mellan funktionshinder- och arbetsmarknadspolitik
Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet (doktorsavhandling/DIVA) : 2021 :

Fringe or not fringe? Strategies for localizing supported accommodation in a Post Deinstitutional era.
Fjellfeldt M, Högström E, Berglund-Snodgrass L, Markström U
Social Inclu-sion, 9(3), 201-213 : 2021 :

Housing and support narratives of people experiencing mental health issues: making my place, my home
Fossey E, Harvey C, McDermott F
Frontiers in Psychiatry, 10:939. : 2020 :

Studies regarding supported housing and the built environment for people with mental health problems: a mixed-methods literature review
Friesinger J.G, Topor A, Böe T.D, Larsen I.B
Health & Place, 57 (2019), 44-53 : 2019 :

More time for what?: Exploring intersecting notions of gender, work, age and leisure time among people with cognitive disabilities
Lövgren V, Bertilsdotter Rosqvist H
International Journal of Social Welfare, 24(3), 263–272 : 2015 :
DOI:

Supported Education in a Swedish Context: Opportunities and Challenges for Developing Career-Oriented Support for Young Adults with Mental Health Problems
Lövgren V, Hillborg H, Bejerholm U, Rosenberg D
Scandinavian Journal of Disability Research, 22(1), 1-11. : 2020 :

Self-advocacy in Sweden—an analysis of impact on daily life and identity of self-advocates with intellectual disability
Mineur T, Tideman M, Mallander O
Cogent Social Sciences, 3(1), 1-16. : 2017 :

Encouraging real or make-believe citizen-workers? Narratives of self-realization versus disabling support-to-work contexts by individuals with high functioning autism
Nouf Faten, Andersson K, Markström U
Alter; European Journal of Disability Research, 13 (2): 126-140. : 2019 :

Mental illness stigma: concepts, consequences, and initiatives to reduce stigma
Rusch N, Angermeyer M, Corrigan P
European Psychiatry, 20 (2005), 529-539 : 2004 :

Encouraging user involvement in mental health services
Tait L, Lester H
Advances in Psychiatric Treatment, vol 11, 168-175 : 2005 :

Tew J
Going social: Championing a holistic model of mental distress within professional education
Social Work Education, 21(2), 143-155 : 2002 :

Övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning : en kartläggning av det vetenskapliga kunskapsläget
Tideman M, Lövgren V, Malmqvist J
Retrieved from Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd : 2020 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-171204

Young people with intellectual disability—The role of self-advocacy in a transformed Swedish welfare system
Tideman M, Svensson O
International journal of qualitative studies on health and well-being, 10(1), 25100. : 2015 :

A day in the life of people with severe mental illness living in supported housing.
Tjörnstrand C, Eklund M, Bejerholm U, Argentzell E, Brunt D
BMC Psychiatry 20: 508 : 2020 :

Länkar

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2017-12-21.pdf http://www.supporteddecisionmaking.org https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/funktionshinder/individens-behov-i-centrum-funktionshinder https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/funktionshinder/regelverk/ https://www.mfd.se/kunskap/manskliga-rattigheter/fn-konventionen/