"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialt arbete i hälso- och sjukvård I: organisatoriska och juridiska ramar, 7,5 hp

Engelskt namn: Social work in health care I: Juridical and organizational perspectives

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2SA206

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2021-12-02

Reviderad av: Prefekten, 2022-04-26

Innehåll

Kursen behandlar juridiska och organisatoriska ramar som omgärdar det sociala arbetet i hälso- och sjukvården. Centrala inslag på kursen är relationerna mellan politik och förvaltning inom hälso- och sjukvården, mellan hälso- och sjukvården och andra myndigheter samt mellan hälso- och sjukvården och individen.  

Kursen är uppdelad i tre delar:
Del A inleder kursen genom att introducera socialt arbete i hälso- och sjukvård samt hur det sociala arbetet förändrats över tid i svensk respektive internationell kontext. Fokus kommer även läggas på relationen mellan hälso- och sjukvård och individen samt hur detta kan påverka patienten och hälso- och sjukvårdskuratorerna. Vidare introduceras relevanta aktörer och myndigheter inom området försäkringsmedicin.

I del B ges fördjupade kunskaper i hälso- och sjukvårdens organisation och styrning utifrån ett för hälso- och sjukvårdskuratorer relevant perspektiv. De studerande uppmuntras genomgående att analysera centrala aspekter och problem i hälso- och sjukvårdens organisation och styrning liksom att kritiskt reflektera över hur detta skapar krav, begränsningar och möjligheter i den framtida yrkesrollen som hälso- och sjukvårdskurator.

I del C behandlas rättsliga principer och det regelverk som styr offentliga och privata vårdgivares verksamhet samt dess personal. Kursen ger grundläggande kunskaper om offentlig rätt och allmän förvaltningsrätt. Särskilt fokuseras på centrala frågor såsom sekretess, informationshantering, dokumentation, intyg, samverkan kring enskilda, samtycke och tvång, samt tillsyn. Att vara ett legitimerat yrke inom hälso-och sjukvården problematiseras genomgående. 

Efter att del B och C genomförts avslutas kursen med en återkoppling till del A.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
1. Ge exempel på utformningen av det sociala arbetet i hälso- och sjukvård i svensk och internationell kontext
2. Förklara hur samspelet mellan individ och samhälle påverkar patientens ställning och kuratorns funktion i hälso- och sjukvården
3. Redogöra för centrala aktörer och myndigheter inom försäkringsmedicin
4. Beskriva den svenska hälso- och sjukvårdens organisation och styrning på olika nivåer och visa förståelse för hur förvaltningspolitiska trender påverkar hälso- och sjukvården
5. Visa grundläggande kunskap om allmän förvaltningsrättslig reglering
6. Visa fördjupad kunskap om den rättsliga regleringen inom hälso- och sjukvården med relevans för hälso- och sjukvårdskuratorer 

Färdighet och förmåga:
7. Utföra analyser av centrala aspekter i hälso- och sjukvårdens organisation och styrning 
8. Visa förmåga att självständigt identifiera, analysera och lösa rättsliga problem och frågeställningar inom det sociala arbetet i hälso- och sjukvården

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
9. Kritiskt granska organisatoriska förutsättningar för socialt arbete inom hälso- och sjukvård i Sverige
10. Bedöma och föreslå hur etiska frågeställningar inom socialt arbete i hälso- och sjukvården bör hanteras

Behörighetskrav

Socionomexamen om 210 hp eller annan motsvarande examen. Dessutom krävs svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma. Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Studenternas kunskaper i förhållande till de förväntade studieresultaten prövas inom ramen för en skriftlig individuell hemtentamen samt genom aktivt seminariedeltagande som inkluderar förberedelser såväl individuellt som i grupp.  För den individuella skriftliga hemtentamen gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att texten är av god språklig standard.

På den individuella skriftliga hemtentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På det aktiva seminariedeltagandet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget Godkänd (G) på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända. För betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs därutöver betyget VG på den individuella skriftliga hemtentamen.

Student som ej uppnått godkänt resultat på den individuella skriftliga hemtentamen eller på aktivt seminariedeltagande erbjuds omprov. Omprov ges senast två månader efter ordinarie examinationsdatum. Student som varken deltar i ordinarie examination eller omprov erbjuds ett nytt tillfälle vid nästa kurstillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/
Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Blomqvist Paula
Vem styr vården? : organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård
Upplaga 2 [oförändrad] : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 248 sidor :
ISBN: 9789144137513
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Health politics in Europe : a handbook
Immergut Ellen M., Anderson Karen M., Devitt Camilla, Popic Tamara
First edition : Oxford : Oxford University Press : 2021 : 1005 pages :
ISBN: 9780198860525
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 8. E-bok tillgänglig via UB.

Socialt arbete i hälso- och sjukvård : villkor, innehåll och utmaningar
Lalos Ann, Blom Björn, Morén Stefan, Olsson Mariann
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 307 s. :
ISBN: 9789127134072
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap 1-3, 13

Svenaeus Fredrik
Homo Patologicus : medicinska diagnoser i vår tid
Hägersten : Tankekraft : 2013 : 218 s. :
ISBN: 9789186273408
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Medicinsk rätt
Zillén Kavot, Mattsson Titti, Slokenberga Santa
Norstedts Juridik AB : 2020 :
ISBN: 9789139117148
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Övrig lagtext Artiklar kan tillkomma