Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialt arbete i hälso- och sjukvård III: Kuratorns professionella roller, villkor och insatser, 7,5 hp

Engelskt namn: Social work in health care III: Professional roles and boundaries

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 2SA208

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2021-12-02

Reviderad av: Prefekten, 2022-06-02

Innehåll

Kursens syfte är att ge teoretiska kunskaper i det sociala och psykosociala arbetet med patienter och anhöriga samt att belysa och problematisera kuratorns uppdrag i relation till sjukvårdens olika verksamhetsområden, andra sjukvårdsprofessioners uppdrag och patienters sjukdomstillstånd. Kursen ger också kunskaper och färdigheter i att självständigt utreda och bedöma hälsorelaterad problematik och föreslå sociala och psykosociala insatser.

Förväntade studieresultat

Efter denna kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse:

1. Beskriva kuratorns uppdrag i relation till olika sjukvårdprofessioners uppdrag samt i sjukvårdens samverkan med externa aktörer 
2. Identifiera och problematisera samspel mellan sjukdomstillstånd, såsom akuta, kroniska samt palliativa tillstånd och sociala och psykosociala faktorer med fokus på individen och närstående. 
3. Visa kunskap om sorg, kris, trauma och förlust


Kunskap och förståelse:

​4. Självständigt utreda och bedöma patienters problematik och föreslå sociala och psykosociala insatser i relation till patienters sociala och samhälleliga kontext samt utifrån kuratorns juridiska och organisatoriska förutsättningar
5. Analysera och problematisera kuratorns roller i ett nationellt och internationellt perspektiv


Värderingsförmåga och förhållningssätt:

6. Diskutera och kritiskt reflektera över frågor rörande makt och socialt arbete i hälso- och sjukvården
7. ​Kritiskt reflektera över möjligheter och utmaningar i teamarbete i sjukvård samt i den egna yrkesrollen

Behörighetskrav

Socionomexamen om 210 hp eller annan motsvarande examen. Dessutom krävs svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar med inlagda grupparbeten och litteraturseminarier. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom kursen i form av skriftliga och muntliga examinationsuppgifter. Studenterna examineras så väl individuellt som i grupp.

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationsuppgifter är godkända. För Väl Godkänd (VG) på hela kursen krävs VG på en skriftlig, individuell uppgift.  

Student som ej uppnått godkänt resultat på en examination erbjuds omprov. Omprov ges senast två månader efter ordinarie examinationsdatum. Student som varken deltar i ordinarie examination eller omprov erbjuds ett nytt tillfälle vid nästa kurstillfälle. 

Student som godkänts i prov får inte genomgå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Badger et al.
Hospital Social Workers and Indirect Trauma Exposure: An Exploratory Study of Contributing Factors.
Health & Social Work, 33(1), 63–71 : 2008 :
https://doi.org/10.1093/hsw/33.1.63
Obligatorisk

Cunningham, M.
Impact of Trauma Work on Social Work Clinicians: Empirical Findings.
Social Work, 48(4), 451-459 : 2003 :
https://doi.org/10.1093/sw/48.4.451
Obligatorisk

Eriksson, M.
Vetenskaplig essä om sociala ramverk för hälso- och sjukvårdskuratorernas arbete
Socionomens forskningssupplement, 52 : 2022 :
Obligatorisk

Interprofessional collaboration and integration as experienced by social workers in health care.
Glaser B, Suter E
Social Work in Health Care : 2016 :
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27007283/
Obligatorisk
Läsanvisning: 395-408

Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : att stärka människors motståndskraft
Hedrenius Sara, Johansson Sara
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 278 s. :
ISBN: 9789127135611 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Isaksson, J., Lilliehorn, S & Hansson, H. (red)
Perspektiv på hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete
Studentlitteratur : 2022 :
Obligatorisk

Socialt arbete i hälso- och sjukvård : villkor, innehåll och utmaningar
Lalos Ann, Blom Björn, Morén Stefan, Olsson Mariann
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 307 s. :
ISBN: 9789127134072
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lennéer-Axelson Barbro
Förluster : om sorg och livsomställning
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2010 : 336 s. :
ISBN: 9789127118898
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Salander, P.
Everyday life as a bridge over troubled water. Psycho-Oncology. 25:347-348
Psycho-Oncology : 2016 :
Obligatorisk

Sernbo Elisabet
Med avstegen som arbetsplats : en etnografisk studie av hälso- och sjukvårdskuratorns arbete
Göteborg : Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet : 2019 : 283 sidor :
Fulltext
ISBN: 9789188267092
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Socialt arbete i hälso- och sjukvård i Sverige – en analys av avhandlingar skrivna av socionomer under åren 2008-2019
Sernbo E, Udo C, Flink M
Socionomens forskningssupplement. 1, 18-29. : 2021 :
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1536436&dswid=-7781
Obligatorisk

Sjöström, M.
Forskning om hälso- och sjukvårdskuratorer i EU
Socionomens forskningssupplement, 52(vårterminen 2022) :
Obligatorisk

Svärd V
Children at risk: Hospital social workers’ and their colleagues’ assessment and reporting experiences
Göteborgs universitet, doktorsavhandling : 2016 :
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1547348&dswid=8150
Obligatorisk

The clarity and contribution of the hospital social work role: Observations on its professional identity
Steils N, Moriarity J, Manthorpe J
Practice : 2020 :
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09503153.2020.1801620?tab=permissions&scroll=top
Obligatorisk

Uttjeck, M., Dufåker, M., Nygren, L. & Stenberg, B
Determinants of quality of life in a psoriasis population in northern Sweden.
Acta Derm Venereol. 84:37-43. : 2004 :
Obligatorisk