Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård, 15 hp

Engelskt namn: Social work in somatic and psychiatric care

Denna kursplan gäller: 2020-06-01 och tillsvidare

Kurskod: 2SA147

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2017-06-13

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-10

Innehåll

Kursen diskuterar de speciella villkor och arbetsmetoder som aktualiseras för socialt arbete inom hälso- och sjukvård och dessutom insatser riktade till personer med psykiskt ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning i lokalsamhället. Innehållet struktureras i tre delar: (1) en kortare introduktion till det historiska ursprunget och de organisatoriska och rättsliga ramar som finns för denna typ av socialt arbete samt till fenomenet medikalisering; (2) en modell för förändring i councelling-orienterat socialt arbete; och (3) situation och insatser för människor med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Del 1 är kort och knyter ihop de två övriga mer omfattande delarna. Förutom att presentera och diskutera faktorer för förändring (common factors) i socialt arbete i sjukvård fokuserar innehållet i del 2 på centrala områden för sjukhuskuratorers arbete som reproduktiv hälsa och allvarlig kronisk sjukdom. Här berörs såväl patient- som behandlarperspektiv. Del 3 diskuterar inledningsvis begrepp och utbredning av psykisk ohälsa, liksom hur insatser organiseras i välfärdsstaten. Kritiska perspektiv på psykiatrins roll och insatser diskuteras. Därefter följer inslag om attityder och stigma, anhörig- och brukarperspektiv, bemötande, återhämtning och empowerment. Avslutningsvis knyts de mer generella perspektiven ihop genom analys av mer specifika metoder som case management och supported employment.

Parallellt med detta innehållsliga stoff förmedlas kunskap om förhållandet mellan vetenskaplig kunskap och hur denna kan omsättas i praktiken, reflektion över hur egna erfarenheter och personlighet får betydelse för praktiskt arbete och förmåga att kritiskt värdera forskning på området.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
* Visa fördjupade kunskaper i hur vårdens organisation inverkar på möjligheterna att bedriva socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård
* Redogöra för och analysera lagrum med relevans för socialt arbete inom hälso- och sjukvård
* Självständigt och kritiskt analysera socialt arbete i somatisk sjukvård med speciellt fokus på området reproduktiv hälsa och allvarlig sjukdom
* Redogöra för och självständigt tillämpa centrala begrepp av betydelse för en professionell samtalsrelation
* På ett fördjupat sätt diskutera förutsättningar för 'förändring' i counseling-orienterat socialt arbete
* Självständigt reflektera över sin egen roll i klientorienterat socialt arbete
* Redogöra för och analysera utbredning av psykisk ohälsa
* På ett fördjupat sätt analysera begreppsbildning kring psykisk ohälsa
* På ett fördjupat sätt analysera kritiska perspektiv på det psykiatriska vård- och stödsystemets roll och utveckling
* Redogöra för och på ett självständigt sätt problematisera attityder och stigma kring psykisk ohälsa
* Redogöra för och analysera anhörig- och brukarperspektiv rörande psykisk ohälsa
* Visa på fördjupade kunskaper om bemötandefrågor rörande psykisk ohälsa
* Redogöra för och kritiskt analysera återhämtning och empowerment i relation till psykisk ohälsa
* Redogöra för och kritiskt värdera några aktuella insatser riktade mot människor med psykisk ohälsa

Behörighetskrav

För studenter på socionomprogrammet krävs att kurser omfattande 150 hp inom ramen för programmet är examinerade, registrerade och godkända (90 hp termin 1-3, samt 60 hp termin 4-6. Utöver detta krävs pågående studier på termin 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen baseras på föreläsningar, gruppövningar och seminarier på campus, med vissa inslag av nätburen undervisning. Studenten förbereder sig individuellt eller i grupp inför föreläsningar, seminarier och redovisningar genom inläsning av litteratur och gruppvisa diskussioner.

Examination

Examination sker i sju deluppgifter, fyra skriftliga och individuella uppgifter och tre som examineras individuellt genom aktivt deltagande vid ett seminarium. Kursens del 1 examineras i uppgift 1, Del 2 i uppgift 2-3 samt ett övningsseminarium, och Del 3 i uppgift 4 samt ett litteratur- respektive övningsseminarium. Uppgift 1 är en hemuppgift som innebär att individuellt och skriftligt diskutera och tillämpa centrala begrepp i litteraturen samt exempel på relevant lagstiftning och bedöms med U/G. Uppgift 2 är en hemtentamen som innebär att individuellt och skriftligt diskutera och tillämpa centrala begrepp i litteraturen och bedöms med U/G/VG. Uppgift 3 är en hemuppgift som innebär att individuellt och skriftligt reflektera över case från counselling-orienterat arbete och bedöms med U/G. Uppgift 4 är en hemtentamen som innebär att individuellt och skriftligt diskutera och tillämpa centrala begrepp i litteraturen och reflektera över ett case kring psykisk ohälsa. Uppgiften bedöms U/G/VG.

Förutom de skriftliga examinationerna innehåller kursen även tre seminarier. Två av dem är övningsseminarier utifrån några av de skriftliga uppgifterna. Det tredje är ett litteraturseminarium. För betyget G på hela kursen krävs godkänt på alla uppgifter. För betyget VG på hela kursen krävs därutöver VG på båda uppgifterna 2 och 4.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Student som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat provtillfälle, så kallat omprov inom två månaer. En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/regler-for-betyg-och-examination-pa-grund--och-avancerad-niva/
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Övriga föreskrifter

Terminerna och kurserna inom programmet läses i den ordning som anges i programöversikten: http://www.socw.umu.se/digitalAssets/195/195674_socionomprogrammet-utbildningsplan.pdf

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 23

Socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård

Litteratur Del 1

Conrad Peter
The Shifting Engines of Medicalization
Journal of Health and Social Behavior, 46, 3-14, 2005 :
Obligatorisk

Johannesson Karin
Om begreppet kultursjukdom
Läkartidningen, Vol 105, nr 44 : 2008 :
Obligatorisk

Socialt arbete i hälso- och sjukvård
Blom Björn, Morén Stefan, Lalos Ann, Olsson Marianne
Stockholm: Natur och kultur : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kap 1-3, 5, 13

Litteratur Del 2

Admitted into a helping plan’ – a watershed between positive and negative experiences in breast cancer
Lilliehorn S, Hamberg K, Kero A, Salander P
Psycho-Oncology 2010;19:806-812 :
Obligatorisk

Socialstyrelsen, dronten och den evidensbaserade praktiken
Bergmark , Lundström
SVT 2011, 18, 3, 244-251 : 2011 :
Obligatorisk

Eduards Maud
Kroppspolitik : om moder Svea och andra kvinnor
[Ny utg.] : Stockholm : Atlas : 2012 : 320 s. :
ISBN: 978-91-7389-925-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel om abort

Persuation and Healing
Frank JD, Frank JB
London, John Hopkins University Press, p. 1-184. : 1993 :
Obligatorisk

Kero Anneli
Abort - en tabubelagd rättighet : kvinnors mångbottnade upplevelser rymmer både lättnad och smärta
Ingår i:
Läkartidningen.
Stockholm : Sveriges läkarförbund : 1965- :
Obligatorisk

Miller Lisa
Counselling skills in social work
Sage : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 29-79, 98-131

Överraskande förmåga att hantera cancerbesked
Salander P, Bergenheim AT, Henriksson R
Läkartidningen 1999; 96: 1040-1043 :
Obligatorisk

Socialt arbete i hälso- och sjukvård
Blom Björn, Morén Stefan, Lalos Ann, Olsson Marianne
Stockholm: Natur och kultur : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kap 7

The relationship and its relationship to the common and specific factors of psychotherapy.
Wampold BE, Budge SL
The Councelling Psychologist, 2012;40(4):601-623 : 2012 :
Obligatorisk

Litteratur Del 3

Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser
Brunt David, Hansson Lars
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 398 s. :
ISBN: 9789144083872
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 10; Familjens situation. Östman, Margareta Kapitel 17; Familjeinterventioner. Östman, Margareta

Psykisk ohälsa i Stockholms län
Dalman Christina, Forsell Yvonne, Magnusson Cecilia
Stockholm : Stockholms läns landsting : [2011] : 17 s. :
ISBN: 978-91-980034-0-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Folkhälsan i Sverige - Årsrapport 2014
Folkhälsomyndigheten : 2014 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Sidan 65-75

Kemshall Hazel
Risk, social policy and welfare
Buckingham : Open University Press : 2002 : viii, 159 s.. :
ISBN: 0-335-20409-0 (pbk) ; £15.99 : CIP entry (Dec.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 1-2, 5

Psykiska funktionshinder i samhället : aktörer, insatser, reformer
Lindqvist Rafael, Markström Urban, Rosenberg David
2. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 208 s. :
ISBN: 9789140688392
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 2-5, 9

A sociology of mental health and illness
Rogers Anne, Pilgrim David
3rd ed. : Maidenhead : Open University Press : 2005 : x viii, 269 s. :
ISBN: 0-335-21583-1 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 1, 3-5, 10-11

Rûsch, Angermeyer, Corrigan
Mental Illness stigma:concepts, consequences and initiatives to reduce stigma
European Psychiatry 20 (8) 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 529-539

Making recovery a reality
Shepherd Geoff, Boardman Jed, Slade Mike
Sainsbury centre for mental health (2008) :
Obligatorisk

Tew Jerry
Going Social: championing a holistic model of mental distress within professional education
Social Work Education, 21 (2), 143-155 : 2002 :
Obligatorisk

The principles of effective case management of mental health services
Psychiatric rehabilitation journal 27,4 p 319-333, 2004 :
Obligatorisk

Components of a modern mental health service: a pragmatic balance of community and hospital care - overview of systematic evidence
Thornicroft Graham, Tansella Michele
Brittish Journal of Psychiatry 185, 283-290 : 2004 :
Obligatorisk

Återgång i arbete : processer, bedömningar, åtgärder
Ekberg Kerstin, Eklund Mona, Hensing Gunnel
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 233 s. :
ISBN: 9789144078236
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 7, Mot alla odds-stöd till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning

Referenslitteratur Del 1:

Rönnberg Lena
Hälso- och sjukvårdsrätt
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 368 s. :
ISBN: 978-91-44-05831-3
Se bibliotekskatalogen Album

Socialt arbete : en grundbok
Meeuwisse Anna, Sunesson Sune, Swärd Hans
2., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2006 :
ISBN: 91-27-10762-0 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se Kapitel, 'Juridik och socialt arbete' Anna Hollander

Referenslitteratur Del 2

Counselling : stödsamtal i socialt arbete
Larsson Sam, Trygged Sven
1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2010 : 271 s. :
ISBN: 978-91-7205-668-8
Se bibliotekskatalogen Album

Home abortion - experiences of male involvement
Kero Anneli, Lalos Ann, Wulff Marianne
European Journal of Contraception & Reproductive Health Care 15(4) : 2010 :
Läsanvisning: 264-270

Home abortion implies redical changes for women
Kero Anneli, Lalos Ann, Wulff Marianne
European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 14(5) : 2009 :
Läsanvisning: 324-333

Lalos Ann
Breaking bad news concerning fertility
Ingår i:
Human reproduction
Oxford : IRL P. : 1986- :

Salander Pär
Den kreativa illusionen : om cancersjukdom och anhöriga - om utsatthet och bemötande
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 196 s. :
ISBN: 91-44-02930-6
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur Del 3

Allgulander Christer
Introduktion till klinisk psykiatri. Andra upplagan
Lund : Studentlitteratur : 2008 : 286 s. :
ISBN: 91-44-03538-1
Se bibliotekskatalogen Album

Bertilsdotter Rosenqvist Hanna
Practice, practice: notions of training and normality among adults with Asperger Syndrome
The Society for Disability Studies : 2012 :
DISQ

Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder : möjlighetens metoder för en ny praktik
Bogarve Camilla, Ershammar David, Rosenberg David
1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2012 : 285 s. :
ISBN: 978-91-7205-787-6
Se bibliotekskatalogen Album

Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psyksik ohälsa och psykiatrisa tillstånd : en kunskapsöversikt
Bremberg Sven, Dalman Christina
Stockholm : Forte : 2015 : 52 s. :

Introduction. Worlds of autism: across the spectrum of neurological difference
Davidson , Orsini
Minneapolis, University of Minnesota : 2013 :
Läsanvisning: Inscannad kopia av texten kommer att finnas tillgänglig på Cambro

Hansson Lars
Psykisk ohälsa - attityder, kunskap, beteende [Elektronisk resurs] : en befolkningsundersökning 2009
Johanneshov : Handisam : 2010 : 50 s. :
Fulltext

Individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen-vägledning för arbetscoacher
Socialstyrelsen, Stockholm : 2012 :

Johansson Anna
Låt dom aldrig slå ner dig. Bloggen som arena för patientaktivism
Socialvetenskaplig tidskrift nr 3 2013 : 2013 :