Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialt arbete med äldre, 15 hp

Engelskt namn: Social Work with Elderly

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 2SA037

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2009-01-01

Reviderad av: Prefekten, 2017-12-07

Innehåll


Kursen behandlar samhälleliga, organisatoriska och individuella perspektiv och erfarenheter av åldrande och omsorg. Ur ett socialt perspektiv problematiseras och begreppsliggörs åldrandets utmaningar och äldres levnadsvillkor som knyter an till de tre övergripande temana
1) äldreomsorg ur ett välfärdsstatligt perspektiv, 2) social utsatthet samt 3) omsorg och omsorgsgivande. Äldres livsvillkor och behov problematiseras utifrån förändrade former för styrning, organisering och lagstiftning så väl som socialt utsatthet som missbruk, funktionshinder, våld och fattigdom. Omsorgsrelationer och omsorgsgivande problematiseras i relation till bland annat kompetens, intimitet, familj, omsorg i livets slutskede, död och sorg. Under kursen problematiseras etiska förhållningssätt och dilemman i socialt arbetet med äldre. Äldre, åldrande och omsorg belyses och problematiseras i relation till kön, klass, etnicitet och sexualitet.


 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs:

Kunskap och förståelse

- ha fördjupade kunskaper om och förståelse för det sociala åldrandets villkor och förutsättningar
- visa kunskap om teorier och forskning om äldre och åldrande
- ha kunskap om och förståelse för utövandet av socialt arbetet med äldre, såsom myndighetsutövning, formellt och informellt omsorgsgivande
- ha kunskap om äldres levnadsvillkor och utsatta livssituationer såsom missbruk, våld, relationer, omsorgsberoende

Färdighet och förmåga

- visa förmåga och färdighet att kritiskt analysera och reflektera över åldrande, välfärd och omsorg i relation till normer om kön och genus samt etnicitet och funktionshinder
- visa förmåga att kritiskt reflektera kring teorier och forskning om äldre, åldrande och äldreomsorg
- självständigt kunna reflektera kring välfärdsförändringar och dess betydelse för socialt arbete äldre

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- självständigt kunna identifiera och värdera faktorer som påverkar äldres livsvillkor på individ-, grupp- och samhällsnivå
- självständigt och kritiskt kunna inhämta, värdera och tillämpa kunskap inom området
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Dessutom krävs Eng A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Kursen ges i form av traditionell campusutbildning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och individuella presentationer

Examination

Kursen examineras löpande genom aktivt seminariedeltagande (U till G) Utöver det examineras kursen genom en avslutande individuell skriftlig fördjupningsuppgift (U till VG), som presenteras vid ett examinationsseminarium. Vid examinationsseminariet ska studenter även delta aktivt i diskussioner kring kurskamraters presenterade fördjupningsuppgifter.

För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga seminarier är godkända samt att den individuella skriftliga uppgiften är Godkänd.

För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs att samtliga seminarier är Godkända samt att den individuella skriftliga uppgiften uppnår betygskriteriet Väl Godkänd.

Student som ej uppnått godkänt resultat på den skriftliga inlämningsuppgiften och seminariedeltagandet kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-nivå.
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor på avancerad nivå senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 34

Social work with Elderly 15 hp

Abrahamsson M
Moral norms in older swedish women´s drinking narratives. Enduring patterns and successivelty new features
Nordic Studies on Alcohol and Drugs 29(4): 371-396 : 2012 :
Obligatorisk

Alcohol use disorders in elderly people – redefining an age old problem in old age.
O´Connell H, Chin Av, Cunningham C, Lawlor B
British Medical Journal. 327(7416): 664-667. : 2003 :
Obligatorisk

Mapping marketization: concepts and goals. In Gabrielle Meagher & Marta Szebehely (eds) Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences.
Anttonen Anneli, Meagher Gabrielle
Stockholm: Department of social work Stockholm university : 2013 :
Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences.
Obligatorisk

Bigby C
I hope he dies before me. Unravelling debates about aging with intellectual disability.
In N. Watson, A. Roulstone, & C. Thomas, (Eds), Routledge Companion to Disability Studies (pp. 426-439) London: Routledge. (available by the department) : 2012 :
Obligatorisk

Bornat, Joanna, Dimmock, Brian, Jones, David & Peace, Shelia (1999)
Stepfamilies and older people: evaluating the implications of family change for an aging population. Aging and Society, vol. 19, no. 2:239-261.

Obligatorisk

The Health and Social Service Needs of Gay and Lesbian Elders and Their Families in Canada. The Gerontologist, vol. 43, no. 2:192-202
Brotman Shari, Ryan Bill, Cormier Robert
2003 :
Obligatorisk

Globalization, Women´s Migration, and the long-Term-Care Workforce. The Gerontologist, vol. 48, no. 1:16-24
Browne Colette V, Braun Kathryn L
2008 :
Obligatorisk

Conrad Peter
Medicalization and Social Control
Annual Review of Sociology Vol 18:209-232 : 1992 :
Annual Review of Sociology Vol 18
Obligatorisk

Elder Abuse in Residential Settings in Sweden.
Saveman B-I, Åström S, Bucht G, Norberg A
Journal of Elder Abuse & Neglect, vol. 10 (1-2): 43-60. : 1999 :
Obligatorisk

Care managers’ experiences of cross-cultural needs assessment meetings: the case of late-in-life immigrants
Forssell E, Torres S, Olaison A
Ageing and Society, 35(3): 576-601. : 2015 :
Obligatorisk

Viagra: Medical Technology Construction Aging Masculinity
Gross Gregory, Blundo Robert
Journal of Sociology and Social Welfare Vol. XXXII, No 1:85-97 : 2005 :
Obligatorisk

Gunnarsson Evy
The vulnerable life course: poverty and social assistance among middle-aged and older women. Ageing and Society, vol. 22:709-728
2002 :
Obligatorisk

Gender and the Division of Houshold Labor in Older Couples: A European Perspective. Journal of Family Issues, vol. 28, no 3:399-421.
Hank Karsten, Jürges Hendrik
2007 :
Obligatorisk

Harnett Tove
Seeking exemptions from nursing home routines: Residents everyday influence attempts and institutional order
Journal of aging studies, vol 24:292-301 :
Obligatorisk

Universal old-age pension in an aging China: Can China learn from Sweden?
Johansson S, Cheng S
International Social Work. 1-16. : 2014 :
Obligatorisk

The natural, the normal and the normative: Contested terrains in ageing and old age.
Jones I.R, Higgs P.F
Social Sciene & Medicine. 71, 1513-1519. : 2010 :
Obligatorisk

Socialt arbete med äldre
Jönson Håkan, Harnett Tove
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 278 s. :
ISBN: 9789127140714
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

The exclusion of older people in disability activism and policies – A case of inadvertent ageism?
Jönsson H, Taghizadeh Larsson S
Journal of Ageing Studies, 23: 69-77. : 20009 :
Obligatorisk

Framing of Intimate Care in Home Care Services
Kalman Hildur, Andersson Katarina
European Journal of Social Work (ISSN 1369-1457) (EISSN 1468-2664) :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-83998
Obligatorisk

Kalman Hildur
Loss and Grieving: Selves between Autonomy and Dependence.
PhanEx Vol 7 (2): 1-27 : 2012 :
Obligatorisk

Karner Tracy X
Professional Caring: Homecare Workers as Fictive Kin. Journal of Aging Studies, vol. 12, no 1:69-82.
1998 :
Obligatorisk

Critical perspectives on successful aging: does it ”appeal more than it illuminates”?
Katz S, Calasanti T
The Gerontologist, 55(1): 26-33. : 2015 :
Obligatorisk

Katz Stephen
Busy Bodies: Activity, Aging, and the Management of Everyday Life. Journal of Aging Studies, vol. 14, no. 2:135-152.
2000 :
Obligatorisk

Widowhood and the end of spousal care-giving:relief of wear and tear. Ageing and Society, vol. 28, 551-570.
Keene Jennifer Reid, Prokos Anastasia H
2008 :
Obligatorisk

Mallett, Shelley (2004)
Understanding home: a critical review of the literature. The Sociological Review, vol. 52, no. 1:62-89

Obligatorisk

Marketising trends i Swedish eldercare: competition, choicce and calls for stricter regulation.
Erlandsson Sara, Storm Palle, Strantz Anneli, Marta Szebehely, Trydegård Gun-Britt
Stockholm: Department of social work, Stockholm University : 2013 :
http://www.normacare.net/wp-content/uploads/2013/09/Marketisation-in-nordic-eldercare-webbversion-med-omslag1.pdf
Obligatorisk

Mégret F
The Human Rights of Older Persons: A Growing Challenge.
Human Rights Law Review, 11(1): 37-66. : 2011 :
Obligatorisk

Olaison, Anna & Cedersund Elisabet (2006)
Assessment for home care: Negotiating solutions for individual needs. Journal of Aging Studies, vol. 20:367-380.

Obligatorisk

Salander, Pär & Agneta Spetz (2002)
How do patients and spouses deal with the serious facts of malignant glioma. Palliative Medicine, vol. 16:305-313.

Obligatorisk

Siebert, Darcy C, Mutran, Elisabeth J & Reitzes, Donald (1999)
Friendship and Social Support: The Importance of Role Identity to Aging Adults. Social Work, vol. 44, no. 6:522-533.

Obligatorisk

A Pilot study of birthday cards as vignettes: Methodological reflections on the elusive everyday ageism.
Snellman F, Johansson S, Kalman H
International Journal of Humanities and Social Science, 2(7): 21-33. : 2012 :
Obligatorisk

Johansson Stina
Social omsorg i socialt arbete : grunder och fördjupningar
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 251 sidor :
ISBN: 978-91-40-69623-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Sufficient competence in community elderly care? Results from a competence measurement of nursing staff
Bing-Jonsson P.C, Hofoss D, Kirkevold M, Torunn B.I, Foss C
BMC Geriatrics, vol. 15(5) DOI: 10.1186/s12912-016-0124-z : 2016 :
Obligatorisk

Home care for older people in Sweden: a universal model in transition.
Szebehely M, Trydegård G-B
Health and Social Care in the Community, 20(3): 300-309. : 2012 :
Obligatorisk

Torres, Sandra (2006)
Elderly Immigrants in Sweden: ”Otherness” Under Construction. Journal of Ethnic Migration Studies, vol. 32, no. 8:1341-1358.

Obligatorisk

The 'Other' in end-of-life care: care providers on patients with migrant backgrounds.
Torres S, Ågård P, Milberg A
Journal of Intercultural Studies, vol. 37, no.2, p. 103-117. DOI: 10.1080/07256868.2016.1141756 : 2016 :
Obligatorisk

Twigg, Julia (2000)
Carework as a form of bodywork. Ageing & Society, vol. 20:389-411.

Obligatorisk

Violence in institutional care for elderly people from the perspective of involved care providers.
Sandvide Å, Åström S, Norberg A, Saveman B-I
Scandinavian Journal of Caring Science, vol. 18 (4): 351-357. : 2004 :
Obligatorisk

Wennberg L
Wellbeing and gender equality for the elderly in the context of Arctic Sweden
Nordic Journal on Law and Society, vol. 01(01-02): 176-193 : 2017 :
Obligatorisk

Whitaker Anna
The body as existential midpoint - the aging and dying body of nursing home residents. Journal of Aging Studies, 24, 2, 96-110
2010 :
Obligatorisk

Zink, Therese C, Jacobson, Jeff jr., Pabst, Saundra Regan, Fisher, Bonnie S (2006)
A Lifetime of Intimate Partner Violence: Coping Strategies of Older Women. Journal of Interpersonal Violence, vol. 21, no. 5:634-651.

Obligatorisk