"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialt arbete med äldre, 7,5 hp

Engelskt namn: Social Work with Elderly

Denna kursplan gäller: 2023-10-23 och tillsvidare

Kurskod: 2SA200

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2021-12-02

Reviderad av: Prefekten, 2023-10-02

Innehåll

Kursen behandlar samhälleliga, organisatoriska och individuella perspektiv och erfarenheter av åldrande och omsorg. Ur ett socialt perspektiv problematiseras och begreppsliggörs åldrandets utmaningar och äldres levnadsvillkor som knyter an till de tre övergripande temana
1) äldreomsorg ur ett välfärdsstatligt perspektiv, 2) social utsatthet samt 3) omsorg och omsorgsgivande. Äldres livsvillkor och behov problematiseras utifrån förändrade former för styrning, organisering och lagstiftning liksom social utsatthet så som missbruk, funktionshinder, våld och fattigdom. Omsorgsrelationer och omsorgsgivande problematiseras i relation till bland annat kompetens, intimitet, familj, omsorg i livets slutskede, död och sorg. Äldre, åldrande och omsorg belyses och problematiseras i relation till exempelvis kön, klass, etnicitet och sexualitet.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs:

Kunskap och förståelse
 
1.    ha fördjupad kunskap om åldrandets sociala villkor och förutsättningar
2.    ha fördjupad kunskap om och förståelse för utövandet av socialt arbete med äldre, såsom myndighetsutövning, formellt och informellt omsorgsgivande
3.    kunna reflektera kring äldre personers levnadsvillkor generellt och utsatta livssituationer såsom beroendeproblematik, våld, relationer och omsorgsberoende i synnerhet

Färdighet och förmåga

4.    kritiskt kunna analysera åldrandeprocessens utmaningar, välfärdsstatliga lösningar och omsorg i relation till värderingar och normer om exempelvis kön, etnicitet, funktionshinder och ålder
5.    självständigt kunna identifiera och kritiskt tillämpa teorier och forskning om åldrandeprocessen och äldreomsorg

Värderingsförmåga och förhållningssätt

6.    kritiskt kunna bedöma och reflektera kring välfärdsförändringar och betydelsen för åldrandeprocessen och det sociala arbetet med äldre personer
7.    ha förmåga att problematisera levnadsvillkor och omständigheter som påverkar äldre personer på individ-, grupp- och samhällsnivå

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Därutöver krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning där undervisningen är nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen alternativt synkrona föreläsningar via digitala system, webbaserade seminarier och övningar. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Examination

Kursen examineras löpande genom aktivt seminariedeltagande. Utöver det examineras kursen genom en avslutande individuell skriftlig fördjupningsuppgift, som presenteras vid ett examinationsseminarium. Vid examinationsseminariet ska studenter även delta aktivt i diskussioner kring kurskamraters presenterade fördjupningsuppgifter.
 
För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga seminarier är godkända samt att den individuella skriftliga uppgiften är Godkänd.

För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs att samtliga seminarier är Godkända samt att den individuella skriftliga uppgiften uppnår betygskriteriet Väl Godkänd.

Student som ej uppnått godkänt resultat på den skriftliga inlämningsuppgiften och/eller seminariedeltagandet kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-nivå.

Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor på avancerad nivå senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 43

Ageing people with intellectual disabilities and the association between frailty factors and social care: A Swedish national register study
Ahlström G, Wallén E.F, Tideman M, Holmgren M
Journal of Intellectual Disabilities, 17446295211037170 : 2021 :
Obligatorisk

Prevalence and Correlates of Sexual, Physical, and Psychological Violence Against Women and Men of 60 to 74 Years in Sweden
Ahnlund Petra, Andersson Tommy, Snellman Fredrik, Sundström Madelene, Heimer Gun
Journal of Interpersonal Violence (2017): 0886260517696874. : 2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Vol. 35, nr 5-6, s. 1539-1561

Perceptions of intimacy and integrity in formal home care
Ahnlund P, Lövgren V, Andersson K, Kalman H
European Journal of Social Work, vol. 26, (5): 828-839 : 2023 :
Obligatorisk

Governance, accountability, and organizational development: eldercare unit managers’ and local politicians’ experiences of and responses to state supervision of Swedish eldercare
Andersson Katarina, Hanberger Anders, Nygren Lennart
Journal of Aging & Social Policy : 2018 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08959420.2018.1444890
Obligatorisk

New intimate relationships in later life : consequences for the social and filial network?
Bildtgård Torbjörn, Öberg Peter
Journal of Family Issues, 38 (3), 381-405 : 2017 :
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0192513X15579503
Obligatorisk

Browne, Colette V & Braun, Kathryn L (2008)
Globalization, Women´s Migration, and the long-Term-Care Workforce. The Gerontologist, vol. 48, no. 1:16-24.

Obligatorisk

Issues of active ageing: Perceptions of older people with lifelong intellectual disability
Buys L, Boulton-Lewis G, Tedman-Jones J, Edwards H, Knox M, Bigby C
Australasian Journal on Ageing, 27(2), 67-71 : 2008 :
Obligatorisk

Socialt arbete i äldreomsorg. Professionell handläggning i teori och praktik
Elmersjö M, Hultqvist S, Johansson S
Malmö: Gleerups : 2023 :
Obligatorisk

Gunnarsson Evy
The vulnerable life course: poverty and social assistance among middle-aged and older women. Ageing and Society, vol. 22:709-728
2002 :
Obligatorisk

The natural, the normal and the normative: Contested terrains in ageing and old age.
Jones I.R, Higgs P.F
Social Sciene & Medicine. 71, 1513-1519. : 2010 :
Obligatorisk

The exclusion of older people in disability activism and policies. A case of inadvertent ageism?
Jönson H, Taghizadeh Larsson S
Journal of Ageing Studies, 23: 69-77 : 2009 :
Obligatorisk

Socialt arbete med äldre
Jönson Håkan, Harnett Tove
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 278 s. :
ISBN: 9789127140714
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Jönson Håkan
Perspektiv på utsatthet och problem under åldrandet
Lunds universitet: Social Work press : 2022 :
DOI
Obligatorisk

Jönson Håkan
Perspektiv på ålderism
Lunds Universitet. Social Work Press : 2021 :
pdf
Obligatorisk

Framing of Intimate Care in Home Care Services
Kalman Hildur, Andersson Katarina
European Journal of Social Work (ISSN 1369-1457) (EISSN 1468-2664) :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-83998
Obligatorisk

Critical perspectives on successful aging: does it ”appeal more than it illuminates”?
Katz S, Calasanti T
The Gerontologist, 55(1): 26-33. : 2015 :
Obligatorisk

Katz Stephen
Busy Bodies: Activity, Aging, and the Management of Everyday Life. Journal of Aging Studies, vol. 14, no. 2:135-152.
2000 :
Obligatorisk

Widowhood and the end of spousal care-giving:relief of wear and tear. Ageing and Society, vol. 28, 551-570.
Keene Jennifer Reid, Prokos Anastasia H
2008 :
Obligatorisk

Marketisation in Nordic eldercare : a research report on legislation, oversight, extent and consequences
Meagher Gabrielle, Szebehely Marta
Stockholm : Department of Social Work, Stockholm University: 288 s. : 2013 :
Obligatorisk

Mégret F
The Human Rights of Older Persons: A Growing Challenge.
Human Rights Law Review, 11(1): 37-66. : 2011 :
Obligatorisk

Olaison, Anna & Cedersund Elisabet (2006)
Assessment for home care: Negotiating solutions for individual needs. Journal of Aging Studies, vol. 20:367-380.

Obligatorisk

Siebert, Darcy C, Mutran, Elisabeth J & Reitzes, Donald (1999)
Friendship and Social Support: The Importance of Role Identity to Aging Adults. Social Work, vol. 44, no. 6:522-533.

Obligatorisk

Home care for older people in Sweden: a universal model in transition.
Szebehely M, Trydegård G-B
Health and Social Care in the Community, 20(3): 300-309. : 2012 :
Obligatorisk

Torres, Sandra (2006)
Elderly Immigrants in Sweden: ”Otherness” Under Construction. Journal of Ethnic Migration Studies, vol. 32, no. 8:1341-1358.

Obligatorisk