Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialt arbete som forskningsfält II, 7,5 hp

Engelskt namn: Social Work as a Field of Research II

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SA175

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2019-05-13

Reviderad av: Prefekten, 2019-11-20

Innehåll

Kursen ger kunskap om forskningsprocessen med fördjupning i ett specifikt problemområde inom det sociala arbetets verksamhetsfält. Det huvudsakliga innehållet på kursen består i att individuellt och självständigt arbeta fram en detaljerad plan för en forskningsstudie med relevans för socialt arbete. Kursen kommer att fokusera på forskningsprocessen, från identifiering av problemområde, forskningsfrågor och teoretiska utgångspunkter till att föreslå lämpliga metoder för datainsamling och analys. En framträdande del i arbetet utgörs av en kunskapsöversikt som genomförs i relation till det problemområde som den enskilde studenten valt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse:

1. Kunna beskriva och problematisera sociala problem och det sociala arbetets verksamhetsfält på ett avgränsat område som studenten själv väljer
2. Kunna redogöra för och visa förståelse för de centrala delarna i en forskningsprocess och för hur dessa hänger samman 

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga:
 
3. Visa grundläggande färdighet i att självständigt utforma och redovisa en egen forskningsplan
4. Visa grundläggande färdighet i att på vetenskaplig grund sammanställa en kunskapsöversikt baserad på nationellt och  internationellt producerad forskning
5. Ha grundläggande färdigheter i att använda teori och teoretiska perspektiv för att tolka företeelser inom ett avgränsat problemområde som studenten själv väljer 

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
 
6. Kunna värdera och reflektera över forskningsetiska principer i relation till en forskningsplan
7. Färdighet att värdera och reflektera över forskningens relevans för praktiskt socialt arbete

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

1. För campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma.
 
2. För distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier och handledning. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om undantag inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå).

Examination

Examination sker på följande fyra sätt.
  • Individuellt utformad och skriftligt redovisad forskningsplan
  • Individuell granskning av medstudents forskningsplan
  • Seminarium: Forskningsplan
  • Seminarium: Akademiskt och professionellt skrivande
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. På den individuellt utformade och skriftligt redovisade forskningsplanen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På den individuella granskningen av medstudents forskningsplan sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På deltagandet vid PM-och granskningsseminarium sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För närvaro och aktivt deltagande vid de två examinerande seminarierna sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G)
 
Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska inslag är godkända.
 
För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
 
Student som ej uppnått godkänt resultat på examinerade uppgifter ges möjlighet till omprov för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. 
Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/
 
Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.
 
Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.
                                                                                                     
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Handbok i kvalitativa metoder
Ahrne Göran, Svensson Peter
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
ISBN: 9789147112241
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Handbok i kvalitativ analys
Fejes Andreas, Thornberg Robert
3 uppl. : Liber : 2019 : 300 sidor :
ISBN: 9789147129706
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hennum N
Controlling children’s lives: covert messages in child protection service reports
Child & Family Social Work, 16(3), 336–344 : 2011 :
Child & Family Social Work
Obligatorisk

Selective Clients' Trajectories in Case Files: Filtering Out Information in the Recording Process in Child Protection.
Huuskonen S, Vakkari P
The British Journal of Social Work, Volume 45, Issue 3, April 2015, Pages 792–808 : 2015 :
https://doi.org/10.1093/bjsw/bct160
Obligatorisk

Etiska dilemman : forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet
Kalman Hildur, Lövgren Veronica
Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 192 sidor :
ISBN: 9789151102283
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lantz Björn
Den statistiska undersökningen : grundläggande metodik och typiska problem
2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 194 s. :
ISBN: 9789144103372
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lundberg S
Akademiskt och professionellt skrivande inom socionomutbildningen.
Socialvetenskaplig tidskrift nr 3-4 (årgång 24), s 315-327. : 2017 :
Obligatorisk

Ström P
Utredning inleds : Språk, genredrag och ansvar i barnavårdsutredningar (PhD dissertation).
Växjö: Linnaeus University Press. : 2017 :
http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=3683&pid=diva2%3A1137802&c=2&searchType=SIMPLE&language=sv&query=utredning+inleds&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
Obligatorisk

Vetenskap, kunskap och praxis : introduktion till vetenskapsfilosofi
Thomassen Magdalene, Retzlaff Joachim
1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2007 : 234 s. :
ISBN: 91-40-65070-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Tillkommer: Vetenskapliga artiklar och annat material som tillhandahålls eller görs tillgängligt av utbildningsanordnaren