Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialt hållbart arbetsliv, 15 hp

Engelskt namn: Socially Sustainable Working Life

Denna kursplan gäller: 2021-10-25 och tillsvidare

Kurskod: 2SO100

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-10-29

Innehåll

Kursen ger en introduktion till social hållbarhet i arbetslivet. Under kursen introduceras teoribildning samt aktuell forskning kring social hållbarhet och lika villkor i arbetslivet. Kursen fokuserar på strukturella förutsättningar i arbetslivet såväl som arbetsvillkor och utmaningar gällande systematiskt förändringsarbete i arbetsorganisationer. Inom ramen för kursen utvecklar studenterna generella färdigheter vad gäller analytisk förmåga, muntlig presentation och skriftlig vetenskaplig framställning.

Modul 1:  Socialt hållbart arbete, 7.5 hp  
Under detta moment introduceras begrepp och teorier om socialt hållbart arbete. Under momentet diskuteras arbetsmiljöarbete utifrån ett flertal olika perspektiv. Vidare diskuteras utmaningar som det framtida arbetslivet kan ställas inför med avseende på social hållbarhet.  
 
Modul 2: Lika villkor i arbetslivet, 7.5 hp 
Momentet introducerar teorier och begrepp rörande lika villkorsarbete i arbetslivet. Vidare behandlas likavillkorsarbete i organisationer och de utmaningar som det innebär. I moments avslutande del diskuteras chefer och medarbetares agerande för att återskapa, normalisera, och utmana ojämlikhet.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Socialt hållbart arbete, 7.5 hp  
Efter godkänd modul ska den studerande avseende   

Kunskap och förståelse kunna:
 • redogöra för centrala begrepp och teorier inom området socialt hållbart arbete,  
 • redogöra för arbetskritiska perspektiv 
 • visa kunskap om såväl strukturella förutsättningar för som konkret arbetsmiljöarbete, 
 • visa förståelse för framtida utmaningar gällande ett socialt hållbart arbetsliv. 
Färdigheter och förmåga kunna: 
 • Tillämpa och analysera arbetsmiljöfrågor med hjälp av centrala begrepp och teorier,  
 • genomföra en empirisk analys av en arbetsorganisations arbetsmiljöarbete, 
 • genomföra muntliga presentationer,   
 • framställa text enligt vetenskapliga normer. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt kunna: 
 • självständigt reflektera över arbetsorganisationers möjligheter och hinder för att uppnå ett socialt hållbart arbetsliv.  

Moment 2: Lika villkor i arbetslivet, 7.5 hp 
Efter godkänd modul ska den studerande avseende  

Kunskap och förståelse kunna:
 • redogöra för centrala begrepp och teorier rörande lika villkorsarbete ur såväl struktur- som aktörsperspektiv,  
 • redogöra för centrala begrepp och teorier rörande ett inkluderande arbetsliv ur såväl struktur- som aktörsperspektiv, 
 • visa kunskap om de förutsättningar som finns för lika villkorsarbete i arbetsorganisationer, 
 • visa förståelse för återskapande och normaliserande processer vad gäller ojämlikhet i arbetslivet. 
Färdigheter och förmåga kunna: 
 • Tillämpa centrala begrepp och teorier rörande lika villkorsarbete och inkluderande arbetsliv på empiriska exempel, 
 • identifiera och analysera såväl förändrande som återskapande och normaliserande processer gällande lika villkorsarbete, 
 • genomföra muntliga presentationer, 
 • framställa text enligt vetenskapliga normer. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • självständigt reflektera över arbetsorganisationers möjligheter och hinder för att uppnå ett inkluderande arbetsliv på lika villkor. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Denna kurs motsvarar halvtidsstudier och ges som distanskurs via en webbaserad lärandeplattform. Arbetsformerna varierar mellan individuellt utförda litteraturstudier och övningar och workshops. Föreläsningar är inspelade och ges via lärandeplattformen. Studenten skall ha tillgång till dator, bredbandsuppkoppling, headset och webkamera. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator.

Examination

Modul 1 examineras via grupparbete och presentation, individuella skriftliga examinationsuppgifter. 

Modul 2 examineras via seminarium och skriftliga examinationsuppgifter.  

Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget godkänd (G) på hel kurs krävs minst godkänt på kursens samtliga moduler. För betyget väl godkänd (VG) krävs betyget väl godkänd på båda modulerna. Student som erhållit underkänt betyg vid ett provtillfälle har rätt till omprov. Student som erhållit godkänt eller väl godkänt betyg har ej rätt till omprov.  

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Därefter anordnas omprovstillfälle nästa gång kursen ges. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos studierektor få byta examinator.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

TILLGODORÄKNANDE  
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 17

Modul 1

Christie Fiona
Decent Work : Opportunities and Challenges [Elektronisk resurs]
uuuu-uuuu :
Online access for UMUB
ISBN: 9781801175869
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hållbar utveckling : nyanser och tolkningar
Hedenus Fredrik, Persson U. Martin, Sprei Frances
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 135 sidor :
ISBN: 9789144121871
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer

Modul 2

Keisu Britt-Inger
Att arbeta för lika villkor : ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2020] : 291 sidor :
ISBN: 9789144135045
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer