Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociologi A, 30 hp

Engelskt namn: Sociology A

Denna kursplan gäller: 2019-06-17 och tillsvidare

Kurskod: 2SO015

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2008-12-09

Reviderad av: Prefekten, 2019-06-19

Innehåll

Kursen ger en introduktion till sociologiska förståelseformer, teorier och metoder. Kursen ger också kunskap om hur sociologin som vetenskap har uppkommit och vidareutvecklats kring bestämda problem och teoretiska perspektiv. Speciellt intresse riktas mot sambandet mellan sociologisk idéutveckling och samhällsförändring.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Sociologisk introduktion, 7,5 hp

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • visa kunskap om grundläggande sociologiska och socialpsykologiska perspektiv
 • redogöra för innehåll och utgångspunkter i anvisad sociologisk och socialpsykologisk litteratur
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • tillämpa sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på empiriska exempel
 • genomföra muntliga presentationer
 • producera text i akademisk form.
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • visa förmåga att förstå relationen mellan grundläggande sociologiska och socialpsykologiska perspektiv och empirisk forskning
Moment 2: Grundläggande sociologisk teori, 7,5 hp

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • redogöra för grunddragen i klassisk sociologisk teori
 • visa grundläggande begreppslig kunskap i relation till de klassiska sociologiska teorier som presenteras
 • förstå hur akademiska kunskaper kan komma till användning i ett framtida arbetsliv
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • tillämpa klassiska sociologiska teorier på aktuella samhällsfrågor och fenomen
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • visa förmåga att jämföra olika klassiska sociologiska teorier
Moment 3: Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys, 7,5 hp

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • visa grundläggande kunskap om centrala aspekter av vetenskaplig metod och forskningsprocessens olika delar och steg
För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
 • konstruera problemformulering som är relevant för kvantitativ och kvalitativ metod
 • genomföra grundläggande bearbetning/analys av kvantitativa och kvalitativa data
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • reflektera kring etiska aspekter som är relevanta för vetenskaplig metod
Moment 4: Forskning i praktiken, 7,5 hp

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • redogöra för aktuella forskningsfrågor inom av institutionen valda forskningsteman
 • skriva forskningsöversikter i akademisk form kring en avgränsad frågeställning inom av institutionen valda forskningsteman.
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • formulera en problemställning i relation till av institutionen valda forskningsteman
 • söka och identifiera relevanta vetenskapliga artiklar inom ett givet område
 • redogöra för sociologiskt/socialpsykologiskt relevanta artiklar
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • visa förmåga att jämföra utgångspunkter och resultat i ett urval av vetenskapliga artiklar

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar på samtliga moment. Under moment 3 kommer ett antal workshops att ingå. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Examinationen sker skriftligt i slutet på momenten och muntligt fortlöpande inom ramen för undervisningen. Seminarier är obligatoriska och examinerande. På moment ett består examinationen av en web-baserad tentamen och en skriftlig hemtentamen. På moment två avslutas momentet med en salstentamen. På moment tre består examinationen av två salstentamina, en i relation till kvalitativ metod och en i relation till kvantitativ metod. På moment fyra utgörs examinationen av en skriftlig forskningsöversikt.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

På momenten ges ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För Godkänd eller Väl Godkänd krävs att samtliga seminarier är godkända. För betyget Godkänd på momentet 3 krävs att varje examinerande del är Godkänd. För betyget Väl godkänd på momentet 3 krävs att båda salstentamina har betyget Väl godkänd. På kursen som helhet ges ett av betygen Väl godkänd eller Godkänd. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs att 75 procent av momenten har betyget Väl godkänd. Gällande kriterium är att utsatt inlämningstid beaktas vid betygssättning.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Övriga föreskrifter

Sociologi A 30 hp får inte samtidigt medtas i examen som Sociologi A 10 p/15 hp, Kultursociologi A 20 p/30 hp, Socialpsykologi A 20 p/30 hp, Sociologi med inriktning mot etniska studier A 20 p/30 hp eller Samhällskunskap A eller AB. För ytterligare information, kontakta studievägledaren.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Moment 1: Sociologisk introduktion, 7,5 hp

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sociologi
  Giddens Anthony, Sutton Philip W., Sjösten Lisa, Johansson Thomas
  Sjätte upplagan / fackgranskning och svensk bearbetning: Thomas Johansson : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 728 sidor :
  ISBN: 9789144122649
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 1-9, 11-15, 19

  Månson Per
  Båten i parken : introduktion till samhällsstudier
  6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 125 s. :
  ISBN: 9789144095875
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2: Grundläggande sociologisk teori, 7,5 hp

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kapital, rationalitet och social sammanhållning : en introduktion till klassisk samhällsteori
  Boglind Anders, Eliaeson Sven, Månson Per
  6., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 311 s. :
  ISBN: 978-91-1-302606-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den sociologiska blicken : att se bortom det uppenbara
  Collins Randall, Andersson Sten
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 208 s. :
  ISBN: 978-91-44-01961-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Simon
  Sociologi 2.0 : samhällsteori och samtidskultur
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2007 : 239 s. :
  ISBN: 978-91-40-65082-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Ss 9-92

  Connell Raewyn
  Southern theory and world universities. Higher Education Research & Development, 36(1), 4–15
  Routledge Taylor & Francis Group : 2017 :
  https://doi.org/10.1080/07294360.2017.1252311
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Sociologiskt lexikon
  Brante Thomas, Andersen Heine, Korsnes Olav
  1. uppl. /b 2. tr. : Stockholm : Natur och kultur : 2001 : 363 s. :
  ISBN: 91-27-07679-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material kan tillkomma.

  Moment 3: Sociologisk och socialpsykologisk metod, 7,5 hp

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till samhällsvetenskaplig metod
  Johannessen Asbjørn, Tufte Per Arne, Christoffersen Line, Nilsson Björn
  Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2020] : 453 sidor :
  ISBN: 9789147132041
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Langemar Pia
  Kvalitativ forskningsmetod i psykologi : att låta en värld öppna sig
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 215 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4709334o.jpg
  ISBN: 978-91-47-09334-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material tillkommer.

  Moment 4: Forskning i praktiken, 7,5 hp

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Håkan
  Socialpolitiska klassiker
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-07740-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Laestadius Staffan
  Klimatet & omställningen
  Första upplagan : Stockholm : Boréa : 2018 : 361 sidor :
  ISBN: 9789189140943
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Schött Kristina
  Studentens skrivhandbok
  3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
  ISBN: 9789147114085
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gemensamma artiklar tillkommer liksom artiklar valda av studenten i samråd med läraren.

 • Giltig från: 2021 vecka 18

  Moment 1: Sociologisk introduktion, 7,5 hp

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sociologi
  Giddens Anthony, Sutton Philip W., Sjösten Lisa, Johansson Thomas
  Sjätte upplagan / fackgranskning och svensk bearbetning: Thomas Johansson : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 728 sidor :
  ISBN: 9789144122649
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 1-9, 11-15, 19

  Månson Per
  Båten i parken : introduktion till samhällsstudier
  6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 125 s. :
  ISBN: 9789144095875
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2: Grundläggande sociologisk teori, 7,5 hp

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kapital, rationalitet och social sammanhållning : en introduktion till klassisk samhällsteori
  Boglind Anders, Eliaeson Sven, Månson Per
  6., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 311 s. :
  ISBN: 978-91-1-302606-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den sociologiska blicken : att se bortom det uppenbara
  Collins Randall, Andersson Sten
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 208 s. :
  ISBN: 978-91-44-01961-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Simon
  Sociologi 2.0 : samhällsteori och samtidskultur
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2007 : 239 s. :
  ISBN: 978-91-40-65082-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Ss 9-92

  Connell Raewyn
  Southern theory and world universities. Higher Education Research & Development, 36(1), 4–15
  Routledge Taylor & Francis Group : 2017 :
  https://doi.org/10.1080/07294360.2017.1252311
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Sociologiskt lexikon
  Brante Thomas, Andersen Heine, Korsnes Olav
  1. uppl. /b 2. tr. : Stockholm : Natur och kultur : 2001 : 363 s. :
  ISBN: 91-27-07679-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material kan tillkomma.

  Moment 3: Sociologisk och socialpsykologisk metod, 7,5 hp

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till samhällsvetenskaplig metod
  Johannessen Asbjørn, Tufte Per Arne, Christoffersen Line, Nilsson Björn
  Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2020] : 453 sidor :
  ISBN: 9789147132041
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material tillkommer.

  Moment 4: Forskning i praktiken, 7,5 hp

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Håkan
  Socialpolitiska klassiker
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-07740-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Laestadius Staffan
  Klimatet & omställningen
  Första upplagan : Stockholm : Boréa : 2018 : 361 sidor :
  ISBN: 9789189140943
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Schött Kristina
  Studentens skrivhandbok
  3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
  ISBN: 9789147114085
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gemensamma artiklar tillkommer liksom artiklar valda av studenten i samråd med läraren.

 • Giltig från: 2020 vecka 22

  Moment 1: Sociologisk introduktion, 7,5 hp

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sociologi
  Giddens Anthony, Sutton Philip W., Ekerwald Hedvig
  5., rev. och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 807 s. :
  ISBN: 9789144092492
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel: 1 - 8, 10 - 14, 19

  Månson Per
  Båten i parken : introduktion till samhällsstudier
  6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 125 s. :
  ISBN: 9789144095875
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Svenska skrivregler
  3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
  ISBN: 978-91-47-08460-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2: Grundläggande sociologisk teori, 7,5 hp

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kapital, rationalitet och social sammanhållning : en introduktion till klassisk samhällsteori
  Boglind Anders, Eliaeson Sven, Månson Per
  6., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 311 s. :
  ISBN: 978-91-1-302606-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den sociologiska blicken : att se bortom det uppenbara
  Collins Randall, Andersson Sten
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 208 s. :
  ISBN: 978-91-44-01961-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Simon
  Sociologi 2.0 : samhällsteori och samtidskultur
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2007 : 239 s. :
  ISBN: 978-91-40-65082-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Ss 9-92

  Connell Raewyn
  Southern theory and world universities. Higher Education Research & Development, 36(1), 4–15
  Routledge Taylor & Francis Group : 2017 :
  https://doi.org/10.1080/07294360.2017.1252311
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Sociologiskt lexikon
  Brante Thomas, Andersen Heine, Korsnes Olav
  1. uppl. /b 2. tr. : Stockholm : Natur och kultur : 2001 : 363 s. :
  ISBN: 91-27-07679-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material kan tillkomma.

  Moment 3: Sociologisk och socialpsykologisk metod, 7,5 hp

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till samhällsvetenskaplig metod
  Johannessen Asbjørn, Tufte Per Arne, Christoffersen Line, Nilsson Björn
  Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2020] : 453 sidor :
  ISBN: 9789147132041
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material tillkommer.

  Moment 4: Forskning i praktiken, 7,5 hp

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Håkan
  Socialpolitiska klassiker
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-07740-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Laestadius Staffan
  Klimatet & omställningen
  Första upplagan : Stockholm : Boréa : 2018 : 361 sidor :
  ISBN: 9789189140943
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Schött Kristina
  Studentens skrivhandbok
  3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
  ISBN: 9789147114085
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska skrivregler
  3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
  ISBN: 978-91-47-08460-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gemensamma artiklar tillkommer liksom artiklar valda av studenten i samråd med läraren.

 • Giltig från: 2019 vecka 25

  Moment 1: Sociologisk introduktion, 7,5 hp

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sociologi
  Giddens Anthony, Sutton Philip W., Ekerwald Hedvig
  5., rev. och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 807 s. :
  ISBN: 9789144092492
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel: 1 - 8, 10 - 14, 19

  Månson Per
  Båten i parken : introduktion till samhällsstudier
  6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 125 s. :
  ISBN: 9789144095875
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Svenska skrivregler
  3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
  ISBN: 978-91-47-08460-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2: Grundläggande sociologisk teori, 7,5 hp

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kapital, rationalitet och social sammanhållning : en introduktion till klassisk samhällsteori
  Boglind Anders, Eliaeson Sven, Månson Per
  6., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 311 s. :
  ISBN: 978-91-1-302606-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den sociologiska blicken : att se bortom det uppenbara
  Collins Randall, Andersson Sten
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 208 s. :
  ISBN: 978-91-44-01961-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Connell Raewyn
  Using southern theory: Decolonizing social thought in theory, research and application
  Planning Theory :
  Planning Theory, 13 (2), pp 210-223
  Obligatorisk

  Lindgren Simon
  Sociologi 2.0 : samhällsteori och samtidskultur
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2007 : 239 s. :
  ISBN: 978-91-40-65082-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Ss 9-92

  Referenslitteratur

  Sociologiskt lexikon
  Brante Thomas, Andersen Heine, Korsnes Olav
  1. uppl. /b 2. tr. : Stockholm : Natur och kultur : 2001 : 363 s. :
  ISBN: 91-27-07679-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material kan tillkomma.

  Moment 3: Sociologisk och socialpsykologisk metod, 7,5 hp

  Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror
  Barmark Mimmi, Djurfeldt Göran
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 198 s. :
  ISBN: 9789144082318
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Från nyfikenhet till systematisk kunskap : kvalitativ forskning i praktiken
  Tjora Aksel, Torhell Sven-Erik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 196 s. :
  ISBN: 978-91-44-07768-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
  Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 480 s. :
  ISBN: 978-91-44-04896-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material tillkommer.

  Moment 4: Forskning i praktiken, 7,5 hp

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Håkan
  Socialpolitiska klassiker
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-07740-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Laestadius Staffan
  Klimatet & omställningen
  Första upplagan : Stockholm : Boréa : 2018 : 361 sidor :
  ISBN: 9789189140943
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Schött Kristina
  Studentens skrivhandbok
  3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
  ISBN: 9789147114085
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska skrivregler
  3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
  ISBN: 978-91-47-08460-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gemensamma artiklar tillkommer liksom artiklar valda av studenten i samråd med läraren.