"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociologisk teori och praktik, 15 hp

Engelskt namn: Sociological Theory and Practice

Denna kursplan gäller: 2022-06-06 och tillsvidare

Kurskod: 2SO204

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-24

Reviderad av: Prefekten, 2022-06-06

Innehåll

Moment 1: Makt och maktbegreppet, 7,5 hp
Makt har utgjort ett centralt forskningsfält inom sociologin ända sedan ämnet etablerades som en akademisk disciplin. Momentets huvudsakliga fokus ligger på originaltexter av både klassiska och moderna teoretiker som har haft stor betydelse för hur man inom sociologiämnet teoretiskt och metodologiskt har närmat sig och på olika sätt försöker förstå makt på framförallt samhällsnivå.

Moment 2: Kritisk teori, 7,5 hp      
Momentet ger en avancerad introduktion till kritisk teori. Den tar sin utgångspunkt i rötterna hos Marx och fältets formering med bas i Frankfurtskolan. Momentet behandlar vidare fältets moderna och samtida förgreningar i form av poststrukturalism, postmodernism, postkolonialism, queerteori och olika tillämpningsområden.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Makt och maktbegreppet, 7,5 hp
Efter genomgånget moment skall studenten avseende kunskap och förståelse:

  • kunna identifiera och kritiskt diskutera huvudelementen i maktteorier

Efter genomgånget moment skall studenten avseende färdighet och förmåga:

  • kunna tillämpa maktteorier för att förstå samhälleliga problem

Efter genomgånget moment skall studenten avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • kunna värdera vilka maktteorier som är lämpliga för att förstå givna sociala frågor

Moment 2: Kritisk teori, 7,5 hp 
Efter genomgånget moment skall studenten avseende kunskap och förståelse:

  • kunna identifiera och kritiskt diskutera huvudelementen i kritisk samhällsteori

Efter genomgånget moment skall studenten avseende färdighet och förmåga:

  • kunna tillämpa kritisk samhällsteori för att förstå samhälleliga problem

Efter genomgånget moment skall studenten avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • kunna värdera vilka teorier som är lämpliga för att förstå givna sociala frågor

Behörighetskrav

90 högskolepoäng i sociologi inklusive examensarbete 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Moment 1: Makt och maktbegreppet, 7,5 hp
Undervisningen struktureras med utgångspunkt i träffar där föreläsande inslag och seminarieform kombineras. Studenterna jobbar med förberedande uppgifter inför träffarna.

Moment 2: Kritisk teori, 7,5 hp    
Undervisningen struktureras med utgångspunkt i träffar där föreläsande inslag och seminarieform kombineras. Studenterna jobbar med förberedande uppgifter inför träffarna.

Examination

Moment 1: Makt och maktbegreppet, 7,5 hp
Momentet examineras genom seminarieuppgifter och en individuell skriftlig analysuppgift.

Moment 2: Kritisk teori, 7,5 hp 
Momentet examineras genom seminarieuppgifter och en individuell skriftlig analysuppgift.

Det svenska betygssystemet innebär att studenten bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För jämförelse av betyg har Umeå universitet beslutat att ECTS Grading Table (EGT) ska användas. Internationella studenters hemuniversitet ansvarar för översättning till deras lokala betygssystem.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 23

Moment 1: Makt och maktbegreppet, 7,5 hp

Haugaard M
Power : a reader
Manchester : Manchester University Press : 2002 : 341 s. :
ISBN: 0-7190-5728-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer.

Moment 2: Kritisk teori, 7,5 hp

A critical and cultural theory reader
Easthope Antony, McGowan Kate
2nd ed. : Maidenhead : Open University Press : 2004 : 287 s. :
ISBN: 0-335-21356-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bronner Stephen Eric
Critical theory : a very short introduction
New York : Oxford University Press : c2011 : 130 p. :
ISBN: 9780199730070
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Anvisade originaltexter tillkommer.