Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Solenergiteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Solar Energy Engineering

Denna kursplan gäller: 2021-03-22 och tillsvidare

Kurskod: 5EN091

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-03-26

Innehåll

Kursen behandlar grunderna inom solinstrålning och solenergiteknik. I kursen går man igenom hur solceller och solfångare omvandlar solenergi till el respektive värme och hur dessa komponenter utformas till kompletta system. Under kursen studeras mono- och multikristallina solceller, solceller av tunnfilm och ny framväxande teknik inom solceller. Kursen tar även upp PV-system. Vidare behandlas och analyseras solvärmesystem. Kursen innehåller både teori och räkneövningar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

-    redogöra för grundläggande samband och utföra beräkningar av solinstrålning mot en yta med alternativ orientering,
-    redogöra för grundläggande principer och utföra beräkningar på solceller baserade på halvledarmaterial,
-    utförligt beskriva PV-teknologi baserad på kristallin kisel och tunn-film PV-teknologi,
-    redogöra för drift, prestanda och design av solceller,
-    beskriva forsknings- och teknikfronten för solceller samt alternativa sätt att nyttja solenergi för omvandling till el,
-    redogöra för och utföra enklare beräkningar på system av solceller (fristående eller anslutna till omgivande nät och batterier),
-    utförligt beskriva och utföra beräkningar av prestanda hos solvärmesystem.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Värme och masstransport 10,5 hp eller motsvarande, Energikällor 7,5 hp eller motsvarande och El- och vågrörelse lära 7,5 hp eller motsvarande samt   
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Skriftlig tentamen som betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50 % av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs minst 65 % och för betyget (5) krävs minst 80 % av maxpoäng på den skriftliga tentamen.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att skriftligen ansöka om att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 10

Solar energy : the physics and engineering of photovoltaic conversion, technologies and systems
Smets Arno H.M., Jäger Klaus-Dieter, Isabella Olindo, Swaaij René A.C.M.M. van, Zeman Miro
Cambridge : UIT Cambridge : 2016. : xxii, 462 pages :
ISBN: 978-1-906860-32-5
Se bibliotekskatalogen Album