"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Solenergiteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Solar Energy Engineering

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 till 2024-01-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5EN098

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-09-08

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-09-14

Innehåll

Kursen behandlar grunderna inom solinstrålning och solenergiteknik. I kursen går man igenom hur solceller och solfångare omvandlar solenergi till el respektive värme och hur dessa komponenter utformas till kompletta system.
Undervisningsspråk: engelska.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Utförligt beskriva grunderna inom solinstrålning och solenergiteknik,
  • Redogöra för grundläggande principer och utföra beräkningar på solceller,
  • Redogöra för grundläggande principer för solfångares funktion och prestanda,
  • Analysera prestandan av solcellsmoduler och solcellsanläggningar.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Energikällor 7,5 hp eller motsvarande och El- och vågrörelse lära 7,5 hp eller motsvarande samt Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning. Kursen innehåller även seminarier, inlämningsuppgifter och ett projektarbete.

Examination

Kursen består av en teoretisk del som examineras i en skriftlig tentamen och ett test. Tentamen betygsätts med ett av betygen från Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoängen i den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs minst 65% och för betyget (5) minst 80% av maxpoängen i den skriftliga tentamen.

Testet betygsätts antingen med betyget underkänd (U) eller godkänd (G).

Kursen består även av ett projekt där det ingår en skriftlig projektrapport och muntlig presentation. Presentationen betygsätts med ett av betygen underkänd (U) eller godkänd (G). Projektrapporten betygsätts med ett av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Det slutliga kursbetyget blir ett av betygen: Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att beräkna slutbetyget i kursen vägs betygen i tentamen och projektet i förhållandet 50% respektive 50%. För kursbetyget (3) krävs att den sammanlagda poängen ska vara minst 50% av maxpoängen. För kursbetygen (4) och (5) krävs att den kombinerade poängen uppgår till minst 65% respektive minst 80% av maxpoängen. Vetenskapligt accepterade avrundningsregler tillämpas. För att bli godkänd för hela kursen krävs att studenterna klarar tentamen, uppgifterna och projektet.

Om någotdera av proven, redovisningarna eller rapporterna bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens övriga examinerande moment.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.