Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Spansk litteratur och litteraturhistoriografi, 7,5 hp

Engelskt namn: Spanish literature and literary historiography

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 1SP026

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2015-05-29

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-08-09

Innehåll

I kursen fördjupas valda delar av den spanska litteraturhistorien, från medeltiden till sekelskiftet 1900. Studenterna väljer ett antal litterära verk ur en specifik litterär epok, vilka studeras i förhållande till sin litteraturhistoriska kontext. Kursen behandlar även litteraturhistoriografisk metod samt olika kritiska perspektiv på litteraturhistoria med särskild relevans för den spansktalande världen.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse
  • uppvisa fördjupade kunskaper om utvalda delar av litteraturhistorien avseende det spanska språkområdet
  • kunna identifiera problem rörande litteraturhistoriografisk forskning inom det spanska språkområdet.
Färdighet och förmåga
  • kunna applicera litteraturkritiska förhållningssätt i analyser av äldre spanskspråkig litteratur (publ. före år 1900);
  • kunna analysera litterärt källmaterial utifrån dess litteraturhistoriska kontext.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna kritiskt diskutera litteraturhistoriografi i förhållande till samhällelig kontext gällande det spanska språkområdet, inbegripet problem som rör exempelvis genus, etnicitet och nationstillhörighet;
  • självständigt och inom givna tidsramar kunna organisera och presentera ett enskilt litteraturhistoriskt fördjupningsarbete;
  • självständigt ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen inom huvudområdet för kursen.

 

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i huvudområdet Spanska, eller motsvarande.  
Gy: Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 2.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. All kommunikation sker via kursens lärplattform. Delar av kursen genomförs vid överenskomna tider, i övrigt är studietiden flexibel.

Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.
 

Examination

Examinationen sker löpande genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier samt genom en skriftlig inlämningsuppgift. Obligatoriska seminarier och grupparbeten via en lärplattform.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.


Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 35

Obligatorisk kurslitteratur

Teorías de la historia literaria
Bathrick David, Beltrán Almería Luis, Escrig José Antonio
Madrid : Arco/Libros : 2005 : 332 s. :
ISBN: 84-7635-603-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Las épocas de la literatura Española
Pedraza Jiménez Felipe B., Rodríguez Cáceres Milagros
[2]a ed., 2. impr. : Barcelona : Ariel : 2010. : 413 p. :
ISBN: 8434425114
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ca 2500 sidor spanskspråkig skönlitteratur från en avgränsad litteraturhistorisk epok samt relevant teoretisk och litteraturhistoriografisk litteratur omfattande ca 1000 sidor, väljs i samråd med undervisande lärare.

Referenslitteratur

Oviedo José Miguel
Historia de la literatura hispanoamericana. : 1 De los orígenes a la emancipación
Madrid : Alianza : 1995 : 386 s. :
ISBN: 84-206-8151-2
Se bibliotekets söktjänst

Íñigo Madrigal Luis
Historia de la literatura hispanoamericana. : T. 2 Del neoclasicismo al modernismo
Madrid : Catedra : 1993 : 749 s. :
ISBN: 84-376-0643-8
Se bibliotekets söktjänst

Historia y crítica de la literatura española. : 1 Edad media
Rico Francisco, Deyermond A. D.
Barcelona : Crítica : 1980 : 570 s. :
ISBN: 84-7423-114-0
Se bibliotekets söktjänst

Historia y crítica de la literatura española. : 2 Siglos de oro : renacimiento
Rico Francisco, López Estrada Francisco
Barcelona : Crítica : 1980 : 748 s. :
ISBN: 84-7423-139-6
Se bibliotekets söktjänst

Historia y crítica de la literatura española. : 3 Siglos de oro : barroco
Rico Francisco, Wardropper Bruce W.
Barcelona : Crítica : 1983 : xx, 1057 s. :
ISBN: 84-7423-193-0 (hft.)
Se bibliotekets söktjänst

Historia y crítica de la literatura española. : 4 Ilustracíon y neoclasicismo
Rico Francisco, Caso González José Miguel
Barcelona : Crítica : 1983 : 664 s. :
ISBN: 84-7423-212-0
Se bibliotekets söktjänst

Historia y crítica de la literatura española. : 5 Romanticismo e realismo
Rico Francisco, Zavala Iris M.
Barcelona : Crítica : 1982 : 741 s. :
ISBN: 84-7423-185-X
Se bibliotekets söktjänst

Historia y crítica de la literatura española.
Rico Francisco, Mainer José-Carlos
Barcelona : Crítica : 1980 : 493 s. :
ISBN: 84-7423-108-6
Se bibliotekets söktjänst

Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana)
Zavala Iris M., Díaz-Diocaretz Myriam
1. ed. : Madrid : Anthropos : 1993-2000 : 6 vol. :
ISBN: 84-7658-402-4
Se bibliotekets söktjänst