Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spansk språkvetenskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Spanish Linguistics

Denna kursplan gäller: 2018-10-29 och tillsvidare

Kurskod: 1SP007

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-20

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-08-09

Innehåll

Genomgång av aktuell forskning kring spanskan i kontakt med andra språk, såsom engelska, svenska, katalanska, baskiska, portugisiska samt vissa amerindiska språk. Kursen grundar sig på läsning av vetenskaplig text om sociolingvistisk teori och metod med tyngdpunkt på ovanstående språkkontakter.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
  • kunna uppvisa fördjupade kunskaper om spanska språket i kontakt med andra språk;
  • kunna uppvisa god förmåga att analysera språkligt material med utgångspunkt från sociala faktorer med ett visst fokus på sambandet mellan genus och språk;
  • vid korpusstudier kunna tillämpa sociolingvistiska teorier med tyngdpunkt på spanska språket i kontakt med andra språk.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i huvudområdet Spanska, eller motsvarande.  
Gy: Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 2.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. All kommunikation sker via kursens lärplattform. Delar av kursen genomförs vid överenskomna tider, i övrigt är studietiden flexibel.

Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se "Tekniska krav för nätkurser" på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Examinationen sker löpande genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier samt genom en skriftlig inlämningsuppgift. Obligatoriska seminarier och grupparbeten via en lärplattform.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 44

Obligatorisk kurslitteratur

López Morales Humberto
La andadura del español por el mundo
Madrid : Taurus : 2010 : 464 s. :
ISBN: 978-84-306-0804-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Las lenguas de España : política lingüística, sociología del lenguaje, e ideología desde la transición hasta la actualidad
Castillo Lluch Mónica, Kabatek Johannes
Madrid : Iberoamericana : 2006 : 242 s. :
ISBN: 84-8489-216-6 (Iberoamericana)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Contactos y contextos lingüísticos : el español en los Estados Unidos y en contacto con otras lenguas
Ortiz López Luis A., Lacorte Manuel
2. ed. : Madrid : Iberoamericana : 2012 : 355 s. :
ISBN: 9788484891970 (Iberoamericana)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Moreno Fernández Francisco
Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje
4. ed. corregida y actualizada. : Barcelona : Ariel : 2009. : 407 p. :
ISBN: 978-84-344-8277-7
Se bibliotekskatalogen Album

El español en América : aspectos teóreticos particularidades, contactos
Noll Volker, Zimmermann Klaus, Neumann-Holzschuh Ingrid
Madrid : Iberoamericana : 2005 : 250 s. :
ISBN: 84-8489-146-1 (Iberoamericana)
Se bibliotekskatalogen Album

Norrby Catrin
Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 284 s. :
ISBN: 9789144088884
Se bibliotekskatalogen Album

Palacios Azucena
El español en América : contactos lingüísticos en Hispanoamérica
1. ed. : Barcelona : Ariel : 2008 : 319 s. :
ISBN: 978-84-344-8275-3
Se bibliotekskatalogen Album

Languages in Contact [Elektronisk resurs] : Findings and Problems
Weinreich Uriel, Martinet André
Originally published 1979 : Berlin ;New York : De Gruyter : 1979 : Online-Ressource :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9783110802177
Se bibliotekskatalogen Album