"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska, Att skapa litterära mästerverk. Litteraturpriser, kritiker och läsare, 7,5 hp

Engelskt namn: Spanish, Creating the Contemporary Literary Canon: Prizes, Critics, Readers

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1SP032

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-12

Innehåll

Hur blir litterära mästerverk till? Vilken roll spelar litteraturkritiker och läsare? Hur påverkar Nobelpriset och andra litteraturpriser den litterära kanon?

Kursen har ett globalt perspektiv och består av en studie av ett prisbelönt verk i översättning, samt av en studie av prisbelönta verk skrivna på spanska. Förutom text- och genreorienterade frågeställningar behandlas bland annat de litterära prisernas betydelse för moderna kanoniseringsprocesser och förhållandet mellan litteraturkritiker och läsande publik.

Kursen består av två moduler 
Modul 1: Litteraturkritik, kulturteori och tillämpning vid litteraturläsning, 2 hp
Modul 2: Litteratur och litterära priser inom det spanska språkområdet, 5,5 hp

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse

 • översiktligt kunna beskriva litterära kanoniseringsprocesser
 • kunna redogöra för litterära prisers kulturella betydelse
 • kunna redogöra för, exemplifiera och diskutera relationen mellan samhällstrender i det spanska språkområdet och deras kulturyttringar
 • kunna redogöra för och diskutera modern litteraturkritik och kulturteori

Färdighet och förmåga

 • självständigt kunna tolka och analysera litterärt källmaterial
 • kunna relatera till relevant forskning för att driva ett vetenskapligt argument
 • på ett vetenskapligt sätt kunna presentera och diskutera prisbelönta verk

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna kritiskt granska primärkällor
 • kunna kritiskt granska vetenskaplig argumentation
 • kunna kritiskt värdera litteraturkritikens roll i kanoniseringsprocesser

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6. Univ: Minst 90 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i huvudområdet spanska, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad och består av nätbaserade gruppdiskussioner på lärplattformen och en skriftlig analys som även presenteras via lärplattformen. Diskussionsinlägg och presentation ska ske inom givna tidsramar.

Undervisningsspråk i modul 1 är engelska, i modul 2 spanska.

Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Modul 1: Bedömning av bidrag till diskussioner via lärplattformen.
Modul 2: Examinationen sker genom kontinuerlig bedömning. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner samt utförda skriftliga arbeten.

Examinationen i modul 1 genomförs på engelska, i modul 2 på spanska. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Vid examination av modul 1 används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. Vid examination av modul 2 används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För Väl godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänd på modul 2.
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 40

  Modul 1: Litteraturkritik, kulturteori och tillämpning vid litteraturläsning

  Coetzee J.M.
  What is a classic?
  Ingår i:
  Current writing
  Durban : University of Natal : 1989- : Vol. 5 (2) : sid. 7-24 :
  Obligatorisk

  English James F.
  The Economy of Prestige [Elektronisk resurs]
  2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: "Introduction" eller annat utdrag ur boken.

  Foucault Michel
  "What is an author?"
  Hämtas från http://www.english.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Foucault_Author.pdf : 1998 :
  Obligatorisk

  Ett verk av en prisbelönt författare i översättning. Ytterligare texter, omfattande ca 150 sidor, finns tillgängliga via aktuell lärplattform

  Modul 2: Litteratur och litterära priser inom det spanska språkområdet

  Aramburu Fernando
  Patria
  Barcelona : Tusquets editores : 2019 : 646 sidor :
  ISBN: 9788490667316
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mola Carmen
  La bestia : Madrid, 1834
  Primera edicíon : Barcelona : Planeta : noviembre de 2021 : 541 sidor :
  ISBN: 9788408249849
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Poniatowska Elena
  Hasta no verte, Jesús mío
  Madrid : Alianza : 1984 : 304 s. :
  ISBN: 84-206-3133-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  Modul 1: Litteraturkritik, kulturteori och tillämpning vid litteraturläsning

  Coetzee J.M.
  What is a classic?
  Ingår i:
  Current writing
  Durban : University of Natal : 1989- : Vol. 5 (2) : sid. 7-24 :
  Obligatorisk

  English James F.
  The Economy of Prestige [Elektronisk resurs]
  2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: "Introduction" eller annat utdrag ur boken.

  Foucault Michel
  "What is an author?"
  Hämtas från http://www.english.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Foucault_Author.pdf : 1998 :
  Obligatorisk

  Ett verk av en prisbelönt författare i översättning. Ytterligare texter, omfattande ca 150 sidor, finns tillgängliga via aktuell lärplattform

  Modul 2: Litteratur och litterära priser inom det spanska språkområdet

  Freire Espido
  Melocotones helados
  1. ed. : Barcelona : Planeta : 1999 : 328 s. :
  ISBN: 84-08-03370-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mola Carmen
  La bestia : Madrid, 1834
  Primera edicíon : Barcelona : Planeta : noviembre de 2021 : 541 sidor :
  ISBN: 9788408249849
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Poniatowska Elena
  Hasta no verte, Jesús mío
  Madrid : Alianza : 1984 : 304 s. :
  ISBN: 84-206-3133-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vargas Llosa Mario
  La ciudad y los perros
  Lima, Peru : Alfaguara : 2010 : 483 s. :
  ISBN: 9786124039669
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 30

  Modul 1: Litteraturkritik, kulturteori och tillämpning vid litteraturläsning

  Coetzee J.M.
  What is a classic?
  Ingår i:
  Current writing
  Durban : University of Natal : 1989- : Vol. 5 (2) : sid. 7-24 :
  Obligatorisk

  English James F.
  The Economy of Prestige [Elektronisk resurs]
  2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: "Introduction" eller annat utdrag ur boken.

  Foucault Michel
  "What is an author?"
  Hämtas från http://www.english.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Foucault_Author.pdf : 1998 :
  Obligatorisk

  Ett verk av en prisbelönt författare i översättning. Ytterligare texter, omfattande ca 150 sidor, finns tillgängliga via aktuell lärplattform

  Modul 2: Litteratur och litterära priser inom det spanska språkområdet

  Chirbes Rafael
  En la orilla
  1. ed. : Barcelona : Anagrama : cop. 2013 : 437 p. :
  ISBN: 978-84-339-9759-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Freire Espido
  Melocotones helados
  1. ed. : Barcelona : Planeta : 1999 : 328 s. :
  ISBN: 84-08-03370-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Poniatowska Elena
  Hasta no verte, Jesús mío
  Madrid : Alianza : 1984 : 304 s. :
  ISBN: 84-206-3133-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vargas Llosa Mario
  La ciudad y los perros
  Lima, Peru : Alfaguara : 2010 : 483 s. :
  ISBN: 9786124039669
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst