"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska B (nätkurs), 30 hp

Engelskt namn: Spanish B (net course)

Denna kursplan gäller: 2023-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 1SP030

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-04-01

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2023-06-21

Innehåll

I kursen ingår grammatik och textuppbyggnad, skriftlig språkfärdighet, språkvetenskap, språkhistoria, litteratur och interkulturell fördjupning i det moderna Spaniens och det moderna Latinamerikas kultur och samhällsliv. Muntliga språkfärdighetsövningar ingår i områdena 3, 5, 6 och 7.

Kursen omfattar följande områden :
Område 1. Grammatik och textuppbyggnad, 5 högskolepoäng
Studier av ett antal områden i den spanska grammatiken och spansk syntax i ett kontrastivt perspektiv gentemot svenska. Träning i tillämpning av vanliga formuleringar och uttryck i akademisk text.  

Område 2. Projektplan inom lingvistik eller litteratur, 5 högskolepoäng
Träning i skriftlig produktion och argumentation samt källhantering i vetenskaplig text. Normregler för akademisk spanska. Detta område innehåller även ett mindre skriftligt arbete med vetenskaplig ansats kring en problemställning inom lingvistik eller litteratur.

Område 3.  Språkvetenskap, 4,5 högskolepoäng
Studier i allmän och spansk språkvetenskap.

Område 4. Språkhistoria, 3 högskolepoäng
Studier av huvuddragen i spanskans utveckling från latinet till våra dagar. Vidare behandlas spanskans släktskap med och influenser från andra språk.

Område 5. Spanskspråkig litteratur, 7,5 högskolepoäng
Studier av såväl litteraturhistoriska epoker och genrer under 1900-talet som litteraturvetenskapliga teorier och begrepp. De ingående litterära verken analyseras utifrån olika litteraturvetenskapliga perspektiv.

Område 6. Interkulturell fördjupning Latinamerika, 2,5 högskolepoäng
Utifrån ett interkulturellt perspektiv studeras aktuella texter om Latinamerikas kultur och samhällsliv. Kunskaperna tillämpas genom enskilda fördjupningsarbeten.

Område 7. Interkulturell fördjupning Spanien, 2,5 högskolepoäng
Utifrån ett interkulturellt perspektiv studeras aktuella texter om Spaniens kultur och samhällsliv. Kunskaperna tillämpas dels genom enskilda fördjupningsarbeten.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • sammanfatta huvuddragen i spanskspråkig litteraturhistoria från modernismen fram till våra dagar;
 • visa grundläggande kunskaper om språkvetenskaplig terminologi på spanska;
 • sammanfatta och exemplifiera grundläggande drag gällande spanskans utveckling från latinet till våra dagar, huvudsakligen med avseende på fonologi och morfologi, men även vokabulär;
 • visa fördjupade kunskaper om Spaniens och Latinamerikas kultur- och samhällsliv;

Färdighet och förmåga

 • ur ett kontrastivt perspektiv tillämpa kunskaper om spansk syntax, fraseologi, idiomatiska uttryck, grammatik, synonymik och stilistik;
 • tillämpa vanliga formuleringar och uttryck i akademisk text;
 • applicera modeller för att skriva vetenskapliga uppsatser genom att följa grundläggande normer för forskningsetik och källkritik;
 • analysera skönlitteratur tematiskt och strukturellt;
 • kunna söka, sammanställa och presentera information, både muntligt och skriftligt på spanska;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • resonera kring samhällsförhållanden och kulturella företeelser i Spanien och Latinamerika;
 • kritiskt granska och värdera språk- och litteraturvetenskapliga forskningsrön.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp spanska inom intervallet 1-30 hp i vilka grammatik ska ingå, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av webbföreläsningar och gruppövningar.

Examination

All examination genomförs individuellt.

Område 1. Grammatik och textuppbyggnad
examineras genom skriftlig inlämningsuppgift (slutprov)

Område 2. Projektplan inom lingvistik eller litteratur
examineras genom skriftliga uppgifter
Projektplan: skriftliga inlämningsuppgifter, 2,5 hp
Projektplan: slutversion, 2,5 hp

Område 3. Språkvetenskap
examineras fortlöpande (muntlig språkfärdighet) vid seminarier   och genom skriftliga inlämningsuppgifter

Område 4. Språkhistoria
examineras genom  skriftliga inlämningsuppgifter    

Område 5. Spanskspråkig litteratur
examineras genom hemtentamen och fortlöpande examination
Litteraturhistoria: hemtentamen, 2 hp
Litterära verk och litteraturteori: fortlöpande examination

Område 6. Interkulturell fördjupning Latinamerika
examineras fortlöpande   genom inlämningsuppgifter samt genom ett avslutande seminarium

Område 7. Interkulturell fördjupning Spanien
examineras fortlöpande   genom inlämningsuppgifter samt genom ett avslutande seminarium.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 20 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.  Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Moment 1. Grammatik och textuppbyggnad, 5 hp

  Fält Gunnar
  Spansk grammatik för universitet och högskolor
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 535 s. :
  ISBN: 91-44-01423-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norstedts svensk-spanska ordbok : [56.000 ord och fraser]
  Benson Ken, Strandvik Ingemar, Santos Melero María Esperanza
  Stockholm : Norstedt : cop. 1993 : xxxviii, 685 s. :
  ISBN: 91-1-915612-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 2. Projektplan inom lingvistik eller litteratur, 5 hp

  Litteratur för projektplan väljs i samråd med examinerande lärare. Textkompendium tillkommer, tillhandahålls via lärplattform. Obligatoriskt.

  Tivenius Olle
  Uppsatsens inre liv
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144110097
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bergsten Staffan
  Litteraturvetenskap : en inledning
  2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 227 s. :
  ISBN: 91-44-02332-4 : 257:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 3. Språkvetenskap, 4,5 hp

  Lagerholm Per
  Språkvetenskapliga uppsatser
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 158 s. :
  ISBN: 978-91-44-05645-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kompendium med texter i lingvistik. Obligatoriskt. Tillhandahålls via lärplattform.

  Moment 4. Språkhistoria, 3 hp

  Medina López Javier
  Historia de la lengua española. : español medieval 1
  2. ed. : Madrid : Arco Libros : 2003 : 90 s. :
  ISBN: 84-7635-382-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 5. Spanskspråkig litteratur, 7,5 hp

  Dikter och noveller (ca. 600 sidor) tillkommer. Obligatoriskt. Tillhandahålles via lärplattform.

  Lemebel Pedro
  Tengo miedo torero
  1 ed. : Buenos Aires : Seix Barral : 2002 : 217 s. :
  ISBN: 9789507313516
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  La casa de Bernarda Alba
  García Lorca Federico, Josephs Allen, Caballero Juan
  31. ed. : Madrid : Cátedra : 2004 : 205 s. :
  ISBN: 84-376-0068-5 (även tidigare ed.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Matute Ana María
  Historias de la Artámila
  6. ed. en Destinolibro : Barcelona : Destino : 2002 : 172 s. :
  ISBN: 84-233-2323-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Historia de las literaturas hispánicas : aproximaciones críticas
  Castro Andrea, Jiménez Tornatore Eduardo
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 285 s. :
  ISBN: 9789144072166
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 6. Interkulturell fördjupning Latinamerika, 2,5 hp

  Artiklar och texter tillhandahålls via lärplattform.

  Moment 7. Interkulturell fördjupning Spanien, 2,5 hp

  Artiklar och texter tillhandahålls via lärplattform.

 • Giltig från: 2023 vecka 30

  Moment 1. Grammatik och textuppbyggnad, 5 hp

  Fält Gunnar
  Spansk grammatik för universitet och högskolor
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 535 s. :
  ISBN: 91-44-01423-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norstedts svensk-spanska ordbok : [56.000 ord och fraser]
  Benson Ken, Strandvik Ingemar, Santos Melero María Esperanza
  Stockholm : Norstedt : cop. 1993 : xxxviii, 685 s. :
  ISBN: 91-1-915612-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 2. Projektplan inom lingvistik eller litteratur, 5 hp

  Litteratur för projektplan väljs i samråd med examinerande lärare. Textkompendium tillkommer, tillhandahålls via lärplattform. Obligatoriskt.

  Tivenius Olle
  Uppsatsens inre liv
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144110097
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bergsten Staffan
  Litteraturvetenskap : en inledning
  2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 227 s. :
  ISBN: 91-44-02332-4 : 257:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 3. Språkvetenskap, 4,5 hp

  Lagerholm Per
  Språkvetenskapliga uppsatser
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 158 s. :
  ISBN: 978-91-44-05645-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kompendium med texter i lingvistik. Obligatoriskt. Tillhandahålls via lärplattform.

  Moment 4. Språkhistoria, 3 hp

  Medina López Javier
  Historia de la lengua española. : español medieval 1
  2. ed. : Madrid : Arco Libros : 2003 : 90 s. :
  ISBN: 84-7635-382-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 5. Spanskspråkig litteratur, 7,5 hp

  Dikter och noveller tillkommer. Obligatoriskt. Tillhandahålles via lärplattform.

  Lemebel Pedro
  Tengo miedo torero
  1 ed. : Buenos Aires : Seix Barral : 2002 : 217 s. :
  ISBN: 9789507313516
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mastretta Ángeles
  Arráncame la vida.
  4. ed. : Barcelona : Seix Barral : 1995 : 238 s. :
  ISBN: 84-322-3093-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  La casa de Bernarda Alba
  García Lorca Federico, Josephs Allen, Caballero Juan
  31. ed. : Madrid : Cátedra : 2004 : 205 s. :
  ISBN: 84-376-0068-5 (även tidigare ed.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Matute Ana María
  Historias de la Artámila
  6. ed. en Destinolibro : Barcelona : Destino : 2002 : 172 s. :
  ISBN: 84-233-2323-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Historia de las literaturas hispánicas : aproximaciones críticas
  Castro Andrea, Jiménez Tornatore Eduardo
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 285 s. :
  ISBN: 9789144072166
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 6. Interkulturell fördjupning Latinamerika, 2,5 hp

  Artiklar och texter tillhandahålls via lärplattform.

  Moment 7. Interkulturell fördjupning Spanien, 2,5 hp

  Artiklar och texter tillhandahålls via lärplattform.