"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Engelskt namn: Spanish, Bachelor's Degree Assignment

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 1SP022

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-12-08

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-11-29

Innehåll

Introduktion i grundläggande vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande. Självständig undersökning av ett begränsat problem inom spansk lingvistik eller litteratur. Redovisning av uppgiften görs på spanska i form av ett examensarbete omfattande c:a 20 sidor med tillämpning av vedertagna forskningsprinciper för innehåll och teknisk utformning. Ämnesvalet sker i samråd med handledare. Arbetet genomförs med handledning och ska ventileras vid två seminarier.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse

 • visa ändamålsenliga ämneskunskaper och grundläggande förståelse av nyckelbegrepp
 • visa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap

Färdighet och förmåga

 • formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar
 • välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
 • samla in och analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen
 • kritiskt diskutera den presenterade forskningslitteraturen
 • dra rimliga slutsatser av undersökningen och diskutera dem utifrån vald teoribakgrund
 • presentera och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt
 • använda ett korrekt och begripligt språk i skriven och talad spanska, som följer vetenskaplig konvention
 • utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner
 • kritiskt och konstruktivt granska andra studenters examensarbeten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga perspektiv och, när så är relevant, även samhälleliga och/eller etiska perspektiv
 • placera sin studie i en vetenskaplig och om möjligt samhällelig kontext
 • tydligt redovisa hur studien är avgränsad
 • diskutera den egna studiens värde och relevans liksom begränsningar i en större vetenskaplig och, där så är lämpligt, samhällelig kontext
 • diskutera arbetets slutsatser och beskriva hur studien skulle kunna utvecklas i ett större sammanhang.

Behörighetskrav

Univ: 30 hp spanska inom intervallet 1-30 hp + 22,5 hp spanska inom intervallet 31-60 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av seminarier och enskild handledning. 
Undervisning och examination är helt nätbaserade, varför tillgång till dator med webbkamera, hörlurar och mikrofon krävs för deltagande i kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/. 
Deltagande är obligatoriskt vid nätbaserade seminarier.

Examination

Examinationen utgörs av:
- redovisning av plan med problemställning, syfte, material, tidigare forskning och sekundärlitteratur (7,5 hp)
- muntlig återkoppling på andra studenters arbeten samt bedömning av färdig uppsats (7,5 hp)

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För redovisning av plan (7,5 hp) ges endast betygen Godkänd eller Underkänd. För att examineras på kursens andra delexamination, bedömning av färdig uppsats (7,5 hp) krävs att betyget Godkänd har uppnåtts på den första delexaminationen, redovisning av plan (7,5 hp).

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 7,5 högskolepoäng. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Artiklar i anslutning till det valda ämnet. Kurslitteratur väljs i samråd med berörd handledare.