Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska I för ämneslärare, 30 hp

Engelskt namn: Spanish for the Secondary and Upper Secondary School Levels, Course 1

Denna kursplan gäller: 2020-01-13 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SA008

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2013-12-06

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-12-20

Innehåll

Kursen omfattar 4 delkurser:

1. Skriftlig språkfärdighet, 8 högskolepoäng
Utifrån ett kontrastivt perspektiv studeras den spanska grammatikens huvuddrag. De inhämtade kunskaperna tillämpas i form av grammatik- och översättningsövningar samt i övningar i fri skriftlig produktion. Samtidigt övas vokabulär, fraseologi, idiomatiska uttryck, synonymik och stilistik

2. Muntlig språkfärdighet, 7 högskolepoäng
Utifrån ett kontrastivt perspektiv studeras allmänna fonetiska grundbegrepp med särskild inriktning mot den spanska fonetikens begreppsfält. Dessa kunskaper tillämpas genom riktade uttalsövningar. Vidare ingår såväl konversations- som hörförståelseövningar.

3. Spanskspråkig litteratur, 7 högskolepoäng
Utifrån ett litteraturvetenskapligt perspektiv studeras ett antal representativa verk från den moderna spanskspråkiga litteraturen. I någon mån behandlas även motsvarande litteraturhistoriska epoker/genrer. I momentet ingår även en fördjupningsuppgift kring något litterärt tema.

4. Spaniens och Latinamerikas realia, 8 högskolepoäng
Utifrån ett historiskt perspektiv studeras dagens geografiska och kulturella situation i de spanskspråkiga länderna.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse

* kunna beskriva de spanska språkljuden och spansk prosodi;
* kunna känna igen och förstå centrala morfologiska, syntaktiska och idiomatiska drag i spanskan;
* kunna sammanfatta innehållet i de lästa litterära texterna;
* kunna visa på grundläggande kunskaper inom spansk och spanskamerikansk historia, geografi och samhällsförhållanden.

Färdighet och förmåga

* kunna tolka och tillämpa grundläggande fonetisk transkription;
* kunna tillämpa de spanska språkljuden med relativt hög korrekthet;
* kunna tillämpa kunskaper i centrala morfologiska, syntaktiska och idiomatiska fenomen i spanska;
* kunna genomföra en strukturell analys på de lästa litterära texterna på spanska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

* kunna särskilja grundläggande fonetiska, morfologiska och syntaktiska kontrastiva drag mellan spanska och svenska;
* kunna analysera kulturella och interkulturella aspekter i de litterära texterna;
* kunna identifiera den spansktalande världens olika kulturella och interkulturella historiska och geografiska samband över tid.

Behörighetskrav

Spanska steg 3 Eller: Spanska 3 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ:Spanska, kvalifikationskurs

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, lektioner och gruppövningar. Närvaro är obligatorisk i de delkurser som ej har avslutande skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro skall den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning i en kurs.

I alla delkurser ingår träning av språkfärdigheten. Vid läsning av texter, även de skönlitterära, bör även språket beaktas genom att ordförråd, fraseologi och grammatiska strukturer kontinuerligt noteras.

I delkurs 1 består undervisningen av föreläsningar i spansk grammatik, lektioner i skriftlig översättning, samt lektioner och gruppövningar i skriftlig fri produktion

I delkurs 2 består undervisningen av föreläsningar i allmän och spansk fonetik, gruppvisa och individuella övningar i uttal och intonation, samt  lektioner och gruppövningar i konversation och hörförståelse

I delkurs 3 består undervisningen av lektioner med genomgång av de i kursen ingående prosaverken och presentation av några viktiga spanskspråkiga författare samt av gruppövningar i litterär text.

I delkurs 4 består undervisningen av föreläsningar, lektioner och gruppövningar i spansk och latinamerikansk realia

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftliga slutprov, fortlöpande examination samt inlämningsuppgifter.

I delkurs 1 utgörs examinationen av
* Skriftligt prov i spansk grammatik och vokabulär (6hp)
* Skriftligt prov i skriftlig fri produktion (2hp)

I delkurs 2 utgörs examinationen av
* Skriftligt prov i allmän och spansk fonetik ( 3hp)
* Individuellt muntligt prov i uttal och intonation (2hp)
* Fortlöpande examination av konversation: obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i konversationsövningarna med minst 75% (1 hp).
* Fortlöpande examination i hörförståelse (1 hp)

I delkurs 3 utgörs examinationen av
* Fortlöpande examination av de lästa verken samt inlämningsuppgifter (7 hp)

I delkurs 4 utgörs examinationen av
* Skriftligt prov i Spaniens realia (3,5hp)
* Skriftligt prov  i Latinamerikas realia (4,5hp)

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på prov omfattande lägst 15 högskolepoäng.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänt särskild vikt vid den studerandes förmåga att uttrycka sig korrekt i tal och skrift på spanska och att kunna problematisera och analysera kursens innehåll.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Moment 1. Skriftlig språkfärdighet, 8 hp

Falk, Johan, Fant, Lars & Merila, Urpo: Kurs i spansk grammatik, Övningshäfte till kurs i spansk grammatik + facit (tillhandahålls av institutionen).

Obligatorisk

Fält Gunnar
Spansk grammatik för universitet och högskolor
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 535 s. :
ISBN: 91-44-01423-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2. Muntlig språkfärdighet, 7 hp

Engstrand Olle
Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-04399-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Quilis Antonio
Principios de fonología y fonética españolas
Madrid : Arco/Libros : 1997 : 96 s. :
ISBN: 84-7635-250-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Text- och webbmaterial (tillhandahålls av institutionen)

Moment 3. Spanskspråkig litteratur, 7 hp

Allende Isabel
La ciudad de las bestias
1. ed. Rayo. : New York, N.Y. : Rayo : 2003 : 401 p. :
ISBN: 0-06-051032-3 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Esquivel Laura
Como agua para chocolate
Barcelona : Mondadori : 1998 : 210 s. :
ISBN: 84-397-0246-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etxebarría Lucía
Amor, curiosidad, prozac y dudas
Barcelona : Plaza & Janés : 2000 : 317 s. :
ISBN: 84-8450-203-1 (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rivas Manuel
La lengua de las mariposas. Kompendium som tillhandahålls av institutionen
Institutionen för språkstudier : 2004 :
Obligatorisk

Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar
Sepúlveda Luis, Hyman Miles
1. ed. : Barcelona : Tusquets Editores : 1996 : 138 s. :
ISBN: 84-7223-796-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Correa Pedro
Historia de la literatura española
Madrid : Edelsa : 1987 : 101 s. :
ISBN: 84-85786-81-5
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 4. Spaniens och Latinamerikas realia, 8 hp

Lerate Luis
Historia de España (Tillhandahålls av institutionen)
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

América Latina
Camacho Padilla Fernando, Masoliver Joaquín, Vidales Carlos
4. ed. : Frederiksberg : Samfundslitteratur : 2009 : 209 s. :
ISBN: 9788759312728
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompendier och kompletterande material från institutionen